Κατάργηση δασμών βιομηχανικών προϊόντων ΗΠΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Τις εντολές που επιτρέπουν στην Επιτροπή να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  σχετικά με δύο συμφωνίες:

•        μία εμπορική συμφωνία που περιορίζεται στην κατάργηση των δασμών μόνο στα βιομηχανικά προϊόντα, ενώ εξαιρεί τα γεωργικά προϊόντα·

•        μία συμφωνία σχετικά με την αξιολόγηση πιστότητας που θα έχει ως στόχο την άρση των μη δασμολογικών φραγμών, καθιστώντας ευκολότερο για τις εταιρείες να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ, διατηρώντας ωστόσο υψηλό βαθμό προστασίας στην ΕΕ.

Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να δημοσιοποιήσει και τις δύο αποφάσεις με τις οποίες επιτρέπεται η έναρξη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ καθώς και τις συνοδευτικές οδηγίες διαπραγμάτευσης.

“Η σημερινή έγκριση των οδηγιών διαπραγμάτευσης της ΕΕ δίνει μία ξεκάθαρη ένδειξη της δέσμευσης της ΕΕ ως προς ένα θετικό εμπορικό θεματολόγιο με τις ΗΠΑ και ως προς την εφαρμογή του αυστηρά καθορισμένου προγράμματος εργασίας που συμφωνήθηκε μεταξύ των Προέδρων Trump και Juncker στις 25 Ιουλίου 2018. Θα είμαι ωστόσο ξεκάθαρος: δεν θα μιλήσουμε για γεωργία ή δημόσιες συμβάσεις. Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της συμφωνίας θα ληφθούν πλήρως υπόψη κατά τις διαπραγματεύσεις.”

Ștefan-Radu Oprea, Υπουργός Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Ρουμανίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου

Η ΕΕ είναι έτοιμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα καλύψουν μία αυστηρά περιορισμένη δέσμη θεμάτων που προέρχονται από την κοινή δήλωση των Προέδρων Juncker και Trump τον Ιούλιο. Οι εντολές διευκρινίζουν επίσης ότι οι διαπραγματευτικές οδηγίες για τη Διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) που συμφωνήθηκαν τον Ιούνιο του 2013 πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι πλέον παρωχημένες και ότι δεν ανταποκρίνονται στις παρούσες ανάγκες.

Η Επιτροπή θα διαπραγματευτεί εκ μέρους της ΕΕ, διασφαλίζοντας την αρμόζουσα επικοινωνία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών και των οικονομικών φορέων. Η τελική συμφωνία θα πρέπει να συναφθεί από το Συμβούλιο, μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία για την κατάργηση των δασμών στα βιομηχανικά προϊόντα, στόχος είναι να αυξηθούν οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά και η δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και ανάπτυξης. Η εντολή του του Συμβουλίου εξασφαλίζει ότι οι διαπραγματεύσεις θα λάβουν πλήρως υπόψη συγκεκριμένες ευαισθησίες ως προς ορισμένα προϊόντα, όπως τα ενεργοβόρα προϊόντα και τα προϊόντα αλιείας, καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις εξ αιτίας των διαφορών στα ρυθμιστικά πλαίσια στην ΕΕ και στις ΗΠΑ.

Η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει μία αξιολόγηση επιπτώσεων στην αειφορία το γρηγορότερο δυνατόν, όπου θα εξετάζονται οι ενδεχόμενες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της εν λόγω συμφωνίας, εν όψει και των δεσμεύσεων της ΕΕ σε διεθνείς συμφωνίες όπως είναι η συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Τα πορίσματα αυτής της αξιολόγησης επιπτώσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Η εντολή εξασφαλίζει επίσης ότι η ΕΕ δεν θα ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ όσο εξακολουθούν να ισχύουν οι τρέχοντες δασμοί στις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι μπορεί να αναβάλει μονομερώς τις διαπραγματεύσεις σε περίπτωση που οι ΗΠΑ επιβάλουν περαιτέρω περιορισμούς κατά των ευρωπαϊκών προϊόντων.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ διατηρούν τη μεγαλύτερη και βαθύτερη διμερή εμπορική και επενδυτική σχέση στον κόσμο και οι οικονομίες τους είναι σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμισμένες. Οι δύο οικονομίες αντιπροσωπεύουν αθροιζόμενες περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου ΑΕγχΠ και περίπου το ένα τρίτο των συνολικών εμπορικών συναλλαγών παγκοσμίως.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail