Καθυστερήσεις πληρωμών παραγωγών ΑΠΕ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ

«Βιωσιμότητα Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών», είναι το θέμα της επιστολής στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. Σταθάκη ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) από κοινού με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).
Συγκεκριμένα καταργήθηκαν οι πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. (ΕΛΑΠΕ) και ειδικά της Χρέωσης Προμηθευτών (ΠΧΕΦΕΛ).
Ειδικότερα υπογραμμίζεται:
Θέμα: Βιωσιμότητα Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Με προβληματισμό αναγνώσαμε τις πρόσφατες εξαγγελίες σας σχετικά με την άμεση περικοπή πόρων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. (ΕΛΑΠΕ) και ειδικά την κατάργηση της Χρέωσης Προμηθευτών (ΠΧΕΦΕΛ).
Κατανοούμε ότι η απόφαση αυτή υπαγορεύεται από ευρύτερες και σημαντικές ανάγκες, όμως εκφράζουμε σοβαρές επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις της στη βραχυπρόθεσμη αλλά και τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του ΕΛΑΠΕ και σημειώνουμε τα ακόλουθα:
1. Είναι γεγονός ότι η λογιστική εικόνα του Ειδικού Λογαριασμού είναι βελτιωμένη τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό συνέβαλε και η γενναία και δίκαιη απόφαση της Κυβέρνησης να εισαχθεί με το Ν.4414/2016 η Χρέωση Προμηθευτών και να διατηρηθεί -έστω και μειωμένη- μέχρι σήμερα.
Όμως, σημαντικές υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται το Ειδικό Δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ δεν τεκμηριώνονται και μπορεί να ανατραπούν δημιουργώντας μεγάλες ανισορροπίες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι αβεβαιότητες για τις τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ΟΤΣ.
Περαιτέρω, στους υπολογισμούς του ΔΑΠΕΕΠ δεν έχουν ληφθεί υπόψη σημαντικές υποχρεώσεις ή και κίνδυνοι, παρ’ όλον ότι αναφέρονται στις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του, με αποτέλεσμα να υπερτιμάται το λογιστικό πλεόνασμα. Αναφερόμαστε στους τόκους υπερημερίας που οφείλει ο ΔΑΠΕΕΠ, στις εκκρεμείς αγωγές εναντίον του που σχετίζονται με τον ΕΛΑΠΕ και τον ΗΕΠ κλπ.
2. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι η ταμειακή κατάσταση του Ειδικού Λογαριασμού παραμένει εξόχως προβληματική.
Λόγω της μείωσης εντός του 2018 της Χρέωσης Προμηθευτών, ο χρόνος των καθυστερήσεων πληρωμών προς τους παραγωγούς Α.Π.Ε. έπαψε να μειώνεται και μάλιστα παρουσίασε σημάδια μικρής αύξησης που συγκρατήθηκαν λόγω αυξημένης ΟΤΣ και αυξημένης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών.
Αυτή η συγκυρία δεν είναι βέβαιο εάν και για πόσο θα διατηρηθεί.
Σήμερα ο συνολικός χρόνος εξόφλησης από το πέρας του μήνα παραγωγής κινείται πάνω από τις 100 ημέρες εκ των οποίων οι 60 ημέρες είναι υπερημερία του οφειλέτη. Η αφαίρεση πόρων από τον ΕΛΑΠΕ θα αυξήσει τις καθυστερήσεις, εάν δεν αντισταθμιστεί από εναλλακτικές λύσεις.
3. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και διατηρώντας τις σοβαρές επιφυλάξεις μας για τις επιπτώσεις της άμεσης κατάργησης της Χρέωσης Προμηθευτών, επιθυμούμε να σας υποβάλουμε την ακόλουθη πρόταση για τη διασφάλιση των πληρωμών των παραγωγών Α.Π.Ε.:
Η Κυβέρνηση να μην καταργήσει αλλά να αναστείλει (εφόσον έτσι επιθυμεί) την ισχύ των διατάξεων για τη Χρέωση Προμηθευτών και να νομοθετήσει μια ρήτρα που θα αίρει την αναστολή – ήτοι θα επιβάλει στους Προμηθευτές να ενισχύουν τον Ειδικό Λογαριασμό – η οποία θα ενεργοποιείται αυτόματα εάν στο μέλλον ανατραπούν οι συνθήκες της σημερινής συγκυρίας. Ειδικότερα:
Για την επόμενη περίοδο των 18-24 μηνών, η Κυβέρνηση θα πρέπει να θέσει συγκεκριμένους ενδιάμεσους (π.χ. ανά τρίμηνο) στόχους για τη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών προς τους παραγωγούς Α.Π.Ε. στις 40 ημέρες στο τέλος της περιόδου (από 100 σήμερα).
Εάν ένας ενδιάμεσος στόχος δεν επιτυγχάνεται και πολύ περισσότερο εάν η μέση καθυστέρηση των πληρωμών αυξάνεται, τότε προτείνεται θα ενεργοποιείται αυτόματα η ρήτρα που θα επιβάλει στους Προμηθευτές να καταβάλουν στον Ειδικό Λογαριασμό το αναγκαίο ποσό για το επόμενο τρίμηνο.
Προφανώς, μια τέτοια δυσάρεστη εξέλιξη αύξησης των καθυστερήσεων, θα οφείλεται πιθανότατα σε μείωση της ΟΤΣ ή και της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών, στοιχεία που θα έχουν ωφελήσει ιδιαιτέρως τους Προμηθευτές (και ειδικά τη ΔΕΗ).
Με τον τρόπο αυτό γίνεται σύνδεση πόρων (ΟΤΣ, CO2, Καταβολές από τους Προμηθευτές) που λειτουργούν ισοδυνάμως αντίθετα για τον Ειδικό Λογαριασμό και τους Προμηθευτές. Η σύνδεση αυτή βοηθά να συνεχιστεί – με βραδύτερο ρυθμό – η μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών, χωρίς να επιβαρύνονται συνολικά οι Προμηθευτές.
Περαιτέρω, η εφαρμογή της ανωτέρω πρότασης είναι σε συνέπεια με την προηγούμενη εξαγγελία που έχει συμπεριληφθεί και στη συμφωνία με τους Θεσμούς, ότι η κατάργηση της Χρέωσης Προμηθευτών θα συνοδευτεί από την εισαγωγή ενός άλλου κατάλληλου μηχανισμού.
4. Τέλος, επιπλέον της ανωτέρω πρότασης θεωρούμε ότι:
• Δεν πρέπει να υπάρξει επιπλέον μείωση των πόρων του ΕΛΑΠΕ. Να μη γίνει αναδρομική επιστροφή μέρους της Χρέωσης Προμηθευτών για το 2018, δεδομένων των προαναφερθέντων αβεβαιοτήτων για το αληθινό ύψος του λογιστικού πλεονάσματος.
Άλλωστε δεν είναι δυνατό με την επίκληση ενός λογιστικού πλεονάσματος (και μάλιστα λανθασμένου) να επιβαρύνεται ταμειακά ο ΕΛΑΠΕ.
• Θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικότατα (άνω του 80%) το ποσοστό των εσόδων από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπών που αποδίδονται στον Ειδικό Λογαριασμό.
• Θα πρέπει να διαμορφωθεί ένας μηχανισμός εγγυήσεων για την απόδοση του ΕΤΜΕΑΡ στον ΔΑΠΕΕΠ, με την εφαρμογή του οποίου θα είναι δυνατή η θέσπιση της απευθείας καταβολής του ΕΤΜΕΑΡ σε αυτόν από τους Προμηθευτές χωρίς τη διαμεσολάβηση του ΑΔΜΗΕ.
• Θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν οι ιδέες για την αξιοποίηση των Εγγυήσεων Προέλευσης ως πρόσθετο έσοδο του ΕΛΑΠΕ, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητά τους.
Οι ανωτέρω παρεμβάσεις είναι οι ελάχιστες που μπορούν να μετριάσουν τον κίνδυνο νέων αυξήσεων των καθυστερήσεων των πληρωμών προς τις Α.Π.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail