Θεσμοθέτηση Λαϊκών Αγορών βιολογικών προϊόντων

Με ρυθμίσεις τροπολογίας που ενσωματώθηκε ως άρθρο 20 στο νόμο με τίτλο «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που ψηφίστηκε την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου από την Βουλή, θεσμοθετούνται οι Λαϊκές Αγορές βιολογικών προϊόντων που επί χρόνια λειτουργούν χωρίς συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο με πρωτοβουλία των κατά τόπους συλλόγων βιοκαλλιεργητών.
Αναλυτικότερα, οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις περιέχονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 20 του εν λόγω νόμου και έχουν ως εξής:
7.α) Η παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α) Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα μπορούν να λειτουργούν αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων.
Στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και αγροτικοί συνεταιρισμοί, με σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των βιολογικών αγροτικών προϊόντων που οι ίδιοι παράγουν ή/και οικοτεχνικών βιολογικών αγροτικών προϊόντων, ή/και μεταποιημένων βιολογικών αγροτικών προϊόντων, το βασικό συστατικό των οποίων είναι δικής τους παραγωγής.
β) Για τη συμμετοχή σε αγορά παραγωγών, οι παραγωγοί, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με τους νόμους 3874/2010 (Α΄ 151) και 2520/1997  (Α΄ 173), όπως κάθε φορά ισχύουν και να υποβάλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 και να διαθέτουν Αριθμό Μητρώου. Οι παραγωγοί συμμετέχουν στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις οποίες έχουν τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις, καθώς και στις αγορές παραγωγών της Περιφέρειάς τους. Οι συνεταιρισμοί συμμετέχουν στις αγορές παραγωγών των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες έχουν την έδρα τους οι συνεταιρισμοί, καθώς και στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων της Περιφέρειάς τους.
Στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης μπορούν να συμμετέχουν οι παραγωγοί και οι συνεταιρισμοί από όλη τη χώρα.
γ) Για την οργάνωση των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων, συνιστώνται ανά Περιφερειακή Ενότητα, μία Επιτροπή Διαχείρισης Αγορών Παραγωγών (Ε.Δ.Α.Π.) για τους παραγωγούς και συνεταιρισμούς βιολογικών προϊόντων.
Η Ε.Δ.Α.Π. είναι πενταμελής και συγκροτείται από δύο εκπροσώπους, των παραγωγών και από έναν εκπρόσωπο των συνεταιρισμών, των δήμων και των καταναλωτών. Τα μέλη της ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη. Κάθε αγορά παραγωγών μπορεί να λειτουργεί είτε σε δημόσιο χώρο του οικείου δήμου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που καθορίζεται μετά από αντίστοιχη έγκριση του δήμου ή της Περιφερειακής Ενότητας είτε σε ιδιωτικό χώρο με ευθύνη των αυτοδιαχειριζόμενων φορέων.
δ) Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων, προκειμένου να συμμετάσχουν στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων ιδρύουν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα αυτοδιαχειριζόμενο φορέα παραγωγών.
Οι αυτοδιαχειριζόμενοι φορείς παραγωγών των Περιφερειακών Ενοτήτων μπορούν να συνιστούν μια αυτοδιαχειριζόμενη ομοσπονδία συλλόγων βιολογικής γεωργίας με περιφέρεια τα όρια της Επικράτειας.
Στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ιδρύεται τουλάχιστον ένας αυτοδιαχειριζόμενος φορέας βιολογικής γεωργίας.
Για τη συμμετοχή των αγροτών παραγωγών σε αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή τους σε βιολογικούς αυτοδιαχειριζόμενους φορείς.»
β) Η παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται:
αα) Τα θέματα και ο τρόπος λειτουργίας των αγορών παραγωγών και των Ε.Δ.Α.Π., οι διαδικασίες εκλογής ή ορισμού των εκπροσώπων των παραγωγών βιολογικών προϊόντων, συνεταιρισμών, δήμων και καταναλωτών στις Ε.Δ.Α.Π., το καταστατικό και η μορφή των αυτοδιαχειριζόμενων φορέων παραγωγών βιολογικών προϊόντων και των ομοσπονδιών τους, τα δικαιολογητικά και η τηρούμενη διαδικασία για την έναρξη, τη χωροθέτηση και την παύση λειτουργίας των αγορών παραγωγών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τους.
ββ) Οι κανόνες λειτουργίας των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων, ο έλεγχος τήρησης των κανόνων αυτών, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά των παραβατών, τα αρμόδια όργανα ελέγχου και εποπτείας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 1.
β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα είδη των προϊόντων οικοτεχνίας, οι όροι και οι προϋποθέσεις παραγωγής, μεταποίησης, μεταφοράς, διάθεσης και έκθεσης αυτών, τα της τήρησης, οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΗΜΟ, η επιβολή κυρώσεων, οι αρμόδιες αρχές και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 2.»
Υπενθυμίζεται ότι στο εν λόγω νόμο περιλαμβάνεται διάταξη για υποχρέωση πληρωμής των παραγωγών ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων εκ μέρους των χονδρεμπόρων, περιλαμβανομένων των super market, το αργότερο εντός 60 ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
Καθιερώνεται επίσης η υποχρεωτική επισήμανση επί των συσκευασιών γαλακτοκομικών, της προέλευσης του γάλακτος και ειδικότερα της χώρας άμελξης, επεξεργασίας και συσκευασίας.
Τέλος, η υποχρεωτική αναγραφή σε όλα τα στάδια διακίνησης του κρέατος, από το σφαγείο έως την ταμειακή μηχανή του καταστήματος λιανικής, της χώρας γέννησης, εκτροφής και σφαγής του ζώου από το οποίο προέρχεται το κρέας.
Το νομοσχέδιο πέρασε με ευρεία πλειοψηφία καθώς εκτός από τους βουλευτές της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, το νομοσχέδιο υπερψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και του Ποταμιού, ενώ η Ένωση Κεντρώων δήλωσε «παρών». Το ΚΚΕ καταψήφισε το σχέδιο νόμου, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται μακριά από τα συμφέροντα των φτωχομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Written by