Θαλάσσια ασφάλεια

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το 90% του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ και το 40% του εσωτερικού εμπορίου της μεταφέρονται δια θαλάσσης. Οι ασφαλείς θάλασσες και οι ωκεανοί είναι θεμελιώδους σημασίας για το ελεύθερο εμπόριο, την οικονομία της ΕΕ και το βιοτικό επίπεδο.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης της στρατηγικής της ΕΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια (EUMSS).
Το σχέδιο δράσης της στρατηγικής για τη θαλάσσια ασφάλεια της ΕΕ εγκρίθηκε για πρώτη φορά στις 16 Δεκεμβρίου 2014, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των συμφερόντων της ΕΕ και να προστατευθούν τα κράτη μέλη και οι πολίτες της. Αντιμετωπίζει παγκόσμιους θαλάσσιους κινδύνους και απειλές, συμπεριλαμβανομένου του διασυνοριακού και του οργανωμένου εγκλήματος, απειλές για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, απειλές κατά της βιοποικιλότητας, παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία ή περιβαλλοντική υποβάθμιση λόγω παράνομης ή τυχαίας απαλλαγής.
Η αναθεώρηση που εγκρίθηκε επιτρέπει μια πιο εστιασμένη διαδικασία υποβολής εκθέσεων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την καλύτερη παρακολούθηση της στρατηγικής. Το σχέδιο δράσης συγκεντρώνει τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές πτυχές της θαλάσσιας ασφάλειας της Ένωσης. Οι ενέργειες που προβλέπονται στο σχέδιο συμβάλλουν επίσης στην εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ, της ανανεωμένης στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ 2015-2020, των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την παγκόσμια ασφάλεια στη θάλασσα και της κοινής ανακοίνωσης για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών.