Ηλεκτρονικό Δημοτολόγιο

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Από την 12η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ. έως και την 21η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ., παύει να διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης στα Δημοτολόγια των δήμων της χώρας και ως εκ τούτου και στα Δημοτολόγια του Δήμου Πλατανιά, λόγω ενημέρωσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Πλατανιά -Χανίων.
Επίσης τονίζεται «Δηλαδή, δεν θα ενεργούνται εγγραφές, διορθώσεις στοιχείων, διαγραφές, συμπλήρωση στοιχείων, μεταβολές αστικής κατάστασης, από το Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Πλατανιά.
Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και  εφόσον υπάρξει αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου πολίτη, η οποία θα εξεταστεί ως προς το κατεπείγον αυτής, δύναται να γίνεται καταχώρηση εγγραφής στα χειρόγραφα βιβλία του Δημοτολογίου.
Επίσης, από 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 μ.μ. έως και 21 Ιανουαρίου 2018, παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣΛΗΠ και ως εκ τούτου δεν καταχωρίζεται καμία ληξιαρχική πράξη σε αυτό και δεν εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό.
Για το χρονικό διάστημα από 17 Ιανουαρίου 2018 έως και 21 Ιανουαρίου 2018, η καταχώρηση των Ληξιαρχικών Πράξεων θα γίνεται σε χειρόγραφα Ληξιαρχικά Βιβλία και όταν οι πολίτες που αιτούνται αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων, θα χορηγούνται αντίγραφα από τα ήδη υπάρχοντα ληξιαρχικά βιβλία.»