Ηλεκτρονική διασυνοριακή πρόσβαση

Μέτρα για τη βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει την άμεση αντιμετώπιση των δικαστικών εντολών σε παρόχους υπηρεσιών που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων κανόνων είναι τα εξής:
• τη δημιουργία ευρωπαϊκών παραγγελιών παραγωγής και διατήρησης που μπορούν να εκδοθούν για την απόκτηση ή διατήρηση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων ανεξάρτητα από τον τόπο των δεδομένων.
• οι Εντολές μπορούν να καλύπτουν οποιαδήποτε κατηγορία δεδομένων – συνδρομητή, πρόσβαση, συναλλαγές και περιεχόμενο – με όριο για τα τελευταία δύο, τα οποία μπορούν να ζητηθούν μόνο για εγκλήματα που τιμωρούνται στη χώρα έκδοσης με μέγιστη ποινή τουλάχιστον 3 ετών ή για συγκεκριμένο κυβερνοχώρο / εγκλημάτων που σχετίζονται με την τρομοκρατία.
• τα ζητούμενα δεδομένα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους ελήφθησαν, με εξαίρεση: την πρόληψη άμεσης και σοβαρής απειλής για τη δημόσια ασφάλεια του κράτους έκδοσης ή των ουσιωδών συμφερόντων του ή για διαδικασίες για τις οποίες θα μπορούσε να εκδοθεί εντολή παραγωγής εκδόθηκε;
• Η υποχρεωτική προθεσμία 10 ημερών για την εκτέλεση μιας εντολής παραγωγής. Σε περίπτωση έγκυρων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η προθεσμία μπορεί να μειωθεί σε 6 ώρες. Επιπλέον, σε περίπτωση που η Εντολή αφορά στοιχεία συνδρομητών και πρόσβασης, μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να σταλεί χωρίς προηγούμενη επικύρωση από την αρμόδια δικαστική αρχή. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ζητηθεί εκ των υστέρων επικύρωση το συντομότερο δυνατό και εντός 48 ωρών.
• Οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις εάν δεν συμμορφώνονται με μια εντολή. Μπορούν να επιβληθούν χρηματικές κυρώσεις μέχρι 2% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών παγκοσμίως κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.
• τη δημιουργία συστήματος κοινοποίησης δεδομένων περιεχομένου σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η αρχή έκδοσης θεωρεί ότι το πρόσωπο του οποίου ζητούνται τα δεδομένα δεν διαμένει στην επικράτειά του.
Η κοινοποίηση αυτή στοχεύει στην ενημέρωση του κράτους εκτέλεσης και της δίνει την ευκαιρία να επισημάνει εάν τα ζητούμενα δεδομένα είναι:
προστατεύονται από ασυλίες και προνόμια
ή υπόκεινται σε κανόνες σχετικά με τον προσδιορισμό και τον περιορισμό της ποινικής ευθύνης που σχετίζεται με την ελευθερία έκφρασης / τύπου
ή η αποκάλυψή του μπορεί να επηρεάσει τα θεμελιώδη συμφέροντα του κράτους.
Η αρχή έκδοσης λαμβάνει υπόψη αυτές τις περιστάσεις και δεν εκδίδει ή δεν προσαρμόζει την εντολή. Η κοινοποίηση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail