Ηλεκτρονικές αιτήσεις Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πλατανιά

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, θα είναι ανοιχτή η διαδικτυακή πλατφόρμα platanias.aitiseispoliton.gr μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους – επισυνάπτοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά – για ένταξη στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής ειδών πρώτης ανάγκης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ e-ΑΙΤΗΣΗΣ
Η χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας – η οποία έχει διακριθεί με το ασημένιο βραβείο στο διαγωνισμό των «Best City Awards 2017» – και συνακόλουθα η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης είναι απλή και σύντομη και περιλαμβάνει δύο βασικά (2) βήματα:
ΒΗΜΑ 1: Εγγραφή
• Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αρχικά να εγγραφούν στη δικτυακή πύλη http://platanias.aitiseispoliton.gr.
• Στην επιλογή «Εγγραφή» θα συμπληρώσουν τους (όνομα, επίθετο, ΑΦΜ, email κ.λπ) και αμέσως μετά θα επιλέξουν το όνομα χρήστη (username) που επιθυμούν και θα εισάγουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.
• Μετά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής, το όνομα χρήστη που έχουν ήδη επιλέξει ο ενδιαφερόμενος και ο κωδικός πρόσβασης (password), ο οποίος δημιουργείται αυτόματα, αποστέλλονται στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλωθεί.
ΒΗΜΑ 2: Συμπλήρωση της Αίτησης
• Στη συνέχεια με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, οι ενδιαφερόμενοι θα πραγματοποιήσουν την εισαγωγή τους στην πλατφόρμα.
• Μετά την εισαγωγή τους, θα επιλέξουν από το αριστερό μενού το κουμπί «Αίτηση» και μπορούν να ξεκινήσουν την συμπλήρωση της αίτησης.
• Τα στοιχεία που θα συμπληρώσουν πρέπει να είναι αληθινά και επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.
• Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής των απαραίτητων στοιχείων, κάθε πολίτης/χρήστης θα πρέπει να επισυνάψει ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις δηλωθείσες ιδιότητες, σύμφωνα με τον πίνακα δικαιολογητικών.
• Μετά την συμπλήρωση της αίτησης και την υποβολή της, μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτύπωση της αίτησης ή / και περαιτέρω επεξεργασία (αν χρειαστεί).
ΥΠΗΡΕΣΙΑ HELP DESK
Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι για τις περιπτώσεις όπου πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή δεν διαθέτουν Η/Υ, ο Δήμος Πλατανιά έχει προβλέψει την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης αυτών, μέσω δύο γραφείων Helpdesk. Σε αυτή την περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως: (α) στο Δημαρχείο Πλατανιά (Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής / Τηλ.: 2821340009) ή (β) στο Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Πλατανιά (δημοτικό κατάστημα-πρώην δημαρχείο Αλικιανού / τηλ.: 2821341040-41033) – κρατώντας μαζί τους τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά όπως αυτά απαιτούνται με βάση την υπ. αρ. 325/2016 Απόφαση ΔΣ Πλατανιά (διαθέσιμα στην ιστοσελίδα platanias.aitiseispoliton.gr), προκειμένου οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι να πραγματοποιήσουν την εγγραφή και να υποβάλλουν την αίτηση – για λογαριασμό του πολίτη – στο ηλεκτρονικό σύστημα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Κριτήρια Επιλογής Δικαιολογητικά
Εντοπιότητα ·         Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για αλλοδαπούς).

·         Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω του οποίου θα πιστοποιείται η διεύθυνση της κατοικίας του.

·          Άδεια παραμονής (για αλλοδαπούς).

Οικονομική Κατάσταση – Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα ·         Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας (τελευταίου έτους).

·          Φωτοτυπία Ε1 (Φορολογική δήλωση) ή Υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρούμενη από τη αρμόδια Δ.Ο.Υ.

·         Φωτοτυπία Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων).

Οικογενειακή Κατάσταση ·         Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

·         Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας σε ισχύ ή Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). (για ΑμεΑ).

·         Βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας από τη Σχολή Φοίτησης (για φοιτητές).

·         Βεβαίωση από το Στρατό (για φαντάρους).

·         Βεβαίωση δημόσιας αρχής ή εξατομικευμένη έκθεση κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία με την οποία πιστοποιείται ότι το άτομο ανήκει στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού ή βεβαιώνει την ειδική κατάσταση και τις συνθήκες/δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση – μονογονεϊκότητα, μοναχικότητα/ αδυναμία εξυπηρέτησης ηλικιωμένου, κλπ).

·         Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.) (για την απόδειξη της μονογονεϊκής οικογένειας).

Συνθήκες διαμονής ατόμου/οικογένειας ·         Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κύριας κατοικίας ή αντίγραφο δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (έντυπο Ε1) ή πρόσφατη απόδειξη ενοικίου.

·         Αντίγραφο Βεβαίωσης ενήμερου δανείου Α’ κατοικίας, από την Τράπεζα για ιδιοκτήτες, τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου.

Ανεργία ·         Βεβαίωση ανεργίας (ΟΑΕΔ) ατόμου (ωφελούμενου ή προστατευόμενου μέλους) σε ισχύ*.

      *Οι βεβαιώσεις παρέχονται μέσω διαδικτύου, μέσω ΚΕΠ και μέσω των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.