Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Τρεις μήνες μετά τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και τις πρώτες εγγραφές των ενδιαφερόμενων νέων Ευρωπαίων, οι διαπιστευμένοι φορείς που θα παρέχουν θέσεις συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων για να βρουν πιθανούς εργαζομένους, ασκούμενους ή εθελοντές γι’ αυτές τις δραστηριότητές τους.
Θέσεις συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορεί να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα φορέων: π.χ. μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές ή κοινωνικές επιχειρήσεις.
Σ’ αυτό το πρώτο στάδιο, οι φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω των υφιστάμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ. Προς το παρόν, οκτώ προγράμματα στηρίζουν το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.
Κάθε φορέας, για να μπορεί να συμμετάσχει, θα πρέπει να δηλώσει ότι συμφωνεί με την αποστολή και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, καθώς και με τον Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, ο οποίος ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε όλα τα στάδια της εμπειρίας αλληλεγγύης. Οι φορείς που είναι ήδη διαπιστευμένοι για ένα από τα προγράμματα χρηματοδότησης έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό εργαλείο αυτομάτως.
Το διαδικτυακό σύστημα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης καθιστά δυνατή την άμεση αντιστοίχιση μεταξύ των φορέων και των νέων που ενδιαφέρονται για μια θέση σε δραστηριότητες αλληλεγγύης. Κατά την εγγραφή, οι νέοι, εκτός από τα προσωπικά τους στοιχεία, μπορούν να αναφέρουν τις δεξιότητες, τις εμπειρίες, τη διαθεσιμότητα, τις προτιμήσεις και τα κίνητρά τους, καθώς και να τηλεφορτώσουν τα βιογραφικά τους σημειώματα.