Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 2018

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Τεχνική στήριξη σε 24 κράτη μέλη για την υλοποίηση περισσοτέρων από 140 έργων, θα παράσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ετήσιου Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ).
Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ΠΣΔΜ, αφενός, καθορίζει τις προτεραιότητες, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, και, αφετέρου, περιγράφει δράσεις που θα υλοποιηθούν μέσω του προγράμματος. Το 2018, θα παρασχεθεί, για παράδειγμα, τεχνική στήριξη στα κράτη μέλη για να μεταρρυθμίσουν τα δημοσιονομικά τους συστήματα, να εκσυγχρονίσουν τη δημόσια διοίκηση και να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των εθνικών δικαστικών συστημάτων, καθώς και για να καταπολεμήσουν την απάτη, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Θα διατεθεί περαιτέρω στήριξη για να βελτιωθούν η διαχείριση των φυσικών πόρων και η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων, καθώς και για να υλοποιηθούν πρωτοβουλίες της Ενεργειακής Ένωσης. Πολλά κράτη μέλη θα επωφεληθούν επίσης από τη στήριξη για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας. Επίσης, θα παρασχεθεί συνδρομή στα κράτη μέλη όσον αφορά την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών, τις μεταρρυθμίσεις των πλαισίων για την αφερεγγυότητα και την ενίσχυση της ικανότητάς τους να αντιμετωπίζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Φέτος, τα αιτήματα των κρατών μελών για τεχνική στήριξη υπερέβησαν κατά πέντε φορές το διαθέσιμο ποσό, ενώ ο αριθμός των κρατών μελών που θα επωφεληθεί από την τεχνική στήριξη στο πλαίσιο του ΠΣΔΜ έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το 2017. Η Επιτροπή πρότεινε τον Δεκέμβριο να αυξηθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση για τις δραστηριότητες τεχνικής στήριξης ώστε να μπορέσει να κάνει δεκτά περισσότερα αιτήματα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail