Ευρωπαϊκό Κοινό Ταμείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένα ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με την ονομασία Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), και ένα ενισχυμένο και αποτελεσματικότερο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ).
Για την περίοδο 2021-2027, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ θα είναι αξίας 101,2 δισ. ευρώ και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση αξίας 1,6 δισ. ευρώ. Και τα δύο στοχεύουν σε επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό: διασφαλίζοντας ότι όλοι είναι εφοδιασμένοι με τις κατάλληλες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, με βάση τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Το Ταμείο για τη Δικαιοσύνη, τα Δικαιώματα και τις Αξίες θα έχει προϋπολογισμό ύψους 947 εκατ. ευρώ για περίοδο 7 ετών. Θα στηρίξει περισσότερο την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνης που θα βασίζεται στο κράτος δικαίου και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και θα διασφαλίζει ότι οι πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν αυτά τα δικαιώματα.
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ θα εστιάσει σε επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και θα στηρίξει την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Έτσι θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, στη διατήρηση της κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ θα είναι μια πιο ευέλικτη και απλούστερη εκδοχή του σημερινού Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, δεδομένου ότι σε αυτό θα συγχωνευτούν ορισμένα υφιστάμενα ταμεία και προγράμματα. Η συνένωση των πόρων θα δώσει στην ΕΕ και στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να παρέχουν πιο ολοκληρωμένη και στοχευμένη στήριξη σε απάντηση των κοινωνικών και εργασιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, ενσωματώνοντας στο ΕΚΤ+ την στήριξη προς όσους έχουν τις περισσότερες ανάγκες, τα επιλέξιμα άτομα επωφελούνται από έναν καλύτερο συνδυασμό παροχής υλικής βοήθειας και ολοκληρωμένης κοινωνικής στήριξης.
Συγκεκριμένα, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ θα συγχωνευτούν τα εξής:
• το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων
• το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
• το Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία
• το Πρόγραμμα της ΕΕ για την Υγεία
Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου ταμείου είναι τα εξής:
• Οι ανησυχίες και οι κύριες προτεραιότητες των πολιτών στο επίκεντρο: σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, οι πόροι θα διατίθενται για μέτρα αντιμετώπισης των κύριων προτεραιοτήτων καθώς και των ανησυχιών των Ευρωπαίων. Τα προγράμματα του ΕΚΤ+ θα εστιάζουν ειδικότερα σε προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
• Εστίαση στην ανεργία των νέων και την κοινωνική ένταξη: τα κράτη μέλη με υψηλό ποσοστό νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 10% της χρηματοδότησης που χορηγεί το ΕΚΤ+ σε μέτρα στήριξης της απασχόλησης των νέων. Το ταμείο θα εξακολουθήσει να συνεισφέρει στο Θεματολόγιο Δεξιοτήτων για την Ευρώπη και τουλάχιστον το 25% της χρηματοδότησης που χορηγεί το ΕΚΤ+ θα πρέπει να διατίθεται σε μέτρα προώθησης της κοινωνικής ένταξης και σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
Το ΕΚΤ+ θα στηρίζει επίσης τις προσπάθειες κρατών μελών να εντάξουν όσους υπηκόους τρίτων χωρών ευρίσκονται νομίμως στην ΕΕ στις αγορές εργασίας και στις κοινωνίες τους, εστιάζοντας σε μέτρα προώθησης της μακροπρόθεσμης ένταξης. Με αυτόν τον τρόπο, το ταμείο αυτό συμπληρώνει το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης το οποίο στηρίζει μέτρα βραχυπρόθεσμης ένταξης.
• Μείωση της γραφειοκρατίας: η Επιτροπή προτείνει να απλουστευτούν οι κανόνες στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να βελτιωθεί η πρόσβαση των αρχών, των πολιτών ή των οργανώσεων στη χρηματοδότηση που δικαιούνται από διάφορες πηγές της ΕΕ.
• Εξατομικευμένη στήριξη της υγειονομικής περίθαλψης: το σκέλος υγείας του ΕΚΤ+ θα εστιάσει σε τομείς προτεραιότητας στους οποίους η συνεργασία εντός της ΕΕ έχει αποδεδειγμένα οφέλη: ενίσχυση της διασυνοριακής ετοιμότητας, στήριξη των υγειονομικών αρχών των κρατών μελών, ψηφιοποίηση της υγείας και της περίθαλψης, στήριξη της νομοθεσίας της ΕΕ για την υγεία και προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας, π.χ. όσον αφορά τις σπάνιες και περίπλοκες νόσους μέσω των Ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς.
2. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μετά το 2020
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα αναθεωρηθεί ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει αποτελεσματικότερα για τη στήριξη των εργαζομένων που έχασαν τη δουλειά τους. Μέχρι σήμερα, οι εργαζόμενοι μπορούν να λάβουν στήριξη από το ταμείο μόνον όταν η απόλυσή τους οφείλεται σε αλλαγές στη δομή του εμπορίου ή σε επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, και άλλοι λόγοι που σχετίζονται με αναδιάρθρωση, όπως ο αυτοματισμός, η ψηφιοποίηση κ.λπ., θα μπορούν να είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, λαμβανομένων υπόψη των νέων προκλήσεων στην αγορά εργασίας.
Επίσης, οι νέοι κανόνες θα μειώσουν το όριο απολύσεων που απαιτείται για να είναι μία περίπτωση επιλέξιμη, από 500 σε 250, γεγονός που θα αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων που θα λαμβάνουν στήριξη. Άλλες προτεινόμενες αλλαγές είναι η βελτίωση της διαδικασίας κινητοποίησης, με σκοπό την απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Τέλος, ο συντελεστής συγχρηματοδότησης του ταμείου, ο οποίος σήμερα είναι στο 60%, θα ευθυγραμμιστεί με τους ανώτατους συντελεστές συγχρηματοδότησης του ΕΚΤ+ για το συγκεκριμένο κράτος μέλος. Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό θα σημαίνει ότι η ΕΕ συγχρηματοδοτεί υψηλότερο μερίδιο του συνολικού κόστους.
Επίσης, η Επιτροπή προτείνει ένα νέο Ταμείο για τη Δικαιοσύνη, τα Δικαιώματα και τις Αξίες, το οποίο θα περιλαμβάνει τα προγράμματα για τα δικαιώματα, τις αξίες και τη δικαιοσύνη. Οι πιστώσεις από τον προϋπολογισμό που προτείνονται για το ταμείο ανέρχονται σε 947 εκατ. ευρώ για την 7ετία, εκ των οποίων 642 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα των δικαιωμάτων και των αξιών και 305 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα της δικαιοσύνης.