Ευρωπαϊκό έργο εξοικονόμησης ενέργειας

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Ένα νέο Ευρωπαϊκό Έργο αρχίζει τώρα να υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης που αφορά «την εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια».
Ο τίτλος του είναι: «Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια» και το ακρωνύμιο STRATENERGY.
Εντάσσεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ και εκτός της Περιφέρειας Κρήτης και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)  συμμετέχουν οι Δήμοι Σάμου, Kω και Θήρας από την Ελλάδα και από την Κύπρο: η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας και το Υπουργείο Ενέργειας.
Οι στόχοι του STRATENERGY είναι:
(α) υλοποίηση νέων ώριμων στρατηγικών έργων Αποδοτικής Χρήσης Ενέργειας σε δημόσια κτίρια,
(β) οριστικοποίηση ενός κοινού πλαισίου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού φορέων του δημοσίου τομέα για το 2030 για την ενσωμάτωση της εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό τους απόθεμα και
(γ) μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω πιλοτικής εφαρμογής με χρήση σύγχρονων εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφορικής/ μεθοδολογιών υποστήριξης αποφάσεων και διεύρυνσης του κοινού πλαισίου σε συνέπεια με τις συναφής πολιτικές. Με τους παραπάνω στόχους επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα επιδεικτικά δημόσια κτίρια και διασφαλίζεται η προοπτική αξιοποίησης από κάθε φορέα της περιοχής του πλαισίου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια, έως το 2030.
Στη σχετική συνάντηση για το έργο, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης συνεργάστηκε με τους εκπροσώπους του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Μάρκο Δαμασιώτη Διευθυντή  Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Κώστα Πατλιτζιάννα μηχανικό της ίδιας Διεύθυνσης για το περιεχόμενο, τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος. Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχε και η Ελένη Πλουμίδη μηχανικός της ΔΤΥ της Περιφέρειας Κρήτης η οποία είναι και η Συντονίστρια της Ομάδας Έργου εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης.
Οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταίροι του έργου αφορούν σε:
(α) Παρόμοιες κλιματικές συνθήκες για τα κτίρια,
(β) Παρόμοιες παραδοσιακές μορφές αρχιτεκτονικής,
(γ) Παλιά και ενεργοβόρα δημόσια κτίρια,
(δ) Καθυστερήσεις στη διαδικασία συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2010/31/ΕΕ και 2012/27/ΕΕ (και τις τροποποιήσεις αυτών για το 2030 – με βάση ανακοινώσεις από 11/2016),
(ε) Κοινή προτεραιότητα των Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης,
(στ) Ελλιπής ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και βραδείς ρυθμοί αναβαθμίσεων από τους δημόσιους φορείς κυρίως λόγω έλλειψης σύγχρονων εργαλείων, ανεπαρκούς τεχνογνωσίας για τεχνολογίες και μεθόδους στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια των δημοσίων φορέων.
Το STRATENERGY απαντά στις παραπάνω προκλήσεις και υποστηρίζει συγκεκριμένες και βιώσιμες λύσεις, καθώς προωθεί και ενθαρρύνει την υλοποίηση επιδεικτικών ώριμων έργων ΑΧΕ σε δημόσια κτίρια λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και επιπλέον οριστικοποιεί το κοινό πλαίσιο στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού με ορίζοντα το 2030 κάθε δημοσίου φορέα που βάζει τις βάσεις για την επίτευξη της εξοικονόμησης ενέργειας στην πράξη.
Για την Περιφέρεια Κρήτης, η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
1. Εκπαιδευτικά σεμινάρια για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια στη Κρήτη,
2. Εφαρμογή Πλαισίου Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού από την Περιφέρεια Κρήτης για την ΑΧΕ στα Κτίρια της έως το 2030,
3. Στρατηγικό Έργο για την Αποδοτική Χρήση Ενέργεια σε Εμβληματικό Δημόσιο Κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης.
Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους.
Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου είναι: 3.812.406,07 €
Προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης: 488.920 €
Το έργο θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και έχει ήδη συσταθεί η Ομάδα Έργου αποτελούμενη από την Ελ. Πλουμίδη (συντονίστρια), Μαν. Νοικοκυράκη, Μαρ. Σμυρνάκη, Μαν. Σπιθάκη και Αθηνά Κελέση.