Ευρωπαϊκή προστασία θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ προτείνουν τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων, ώστε να προστατεύονται καλύτερα τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων και να βελτιωθούν τα δικαιώματα των ληπτών ασφαλίσεων.
Προτεινόμενες αλλαγές στους ισχύοντες ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλιση αυτοκινήτων είναι:
• Αφερεγγυότητα του ασφαλιστή: Αν ο ασφαλιστής του οχήματος που ευθύνεται για ένα ατύχημα είναι αφερέγγυος, τα θύματα θα αποζημιώνονται σύντομα και πλήρως στο κράτος μέλος κατοικίας τους. Η αλλαγή αυτή διασφαλίζει ότι, σε διασυνοριακές καταστάσεις, η τελική οικονομική ευθύνη βαρύνει τον ασφαλιστικό κλάδο του κράτους μέλους καταγωγής του ασφαλιστή, ενώ παράλληλα καθιστά δυνατή την ταχεία αποζημίωση των θυμάτων.
• Βεβαιώσεις ιστορικού ζημιών: Οι ασφαλιστές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις βεβαιώσεις ιστορικού ζημιών που εκδίδονται από ασφαλιστή σε άλλο κράτος μέλος όπως εκείνες που εκδίδονται από εγχώριους ασφαλιστές. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί ότι οι πολίτες που αγοράζουν ασφάλιση στο εξωτερικό μπορούν να επωφελούνται από πιο ευνοϊκά ασφάλιστρα, του ιδίου ύψους με αυτά των εγχώριων καταναλωτών.
• Οδήγηση ανασφάλιστων οχημάτων: Οι εξουσίες των κρατών μελών για την καταπολέμηση της οδήγησης ανασφάλιστων οχημάτων θα ενισχυθούν. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της οδήγησης ανασφάλιστων οχημάτων, γεγονός το οποίο προκαλεί αύξηση των ασφαλίστρων για τους έντιμους οδηγούς.
• Ελάχιστα ποσά κάλυψης: Οι πολίτες της ΕΕ θα δικαιούνται το ίδιο επίπεδο ελάχιστης προστασίας όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ. Η πρόταση καθορίζει εναρμονισμένα επίπεδα ελάχιστης προστασίας για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες σε ολόκληρη την ΕΕ, δεδομένου ότι τα σημερινά ελάχιστα επίπεδα διαφέρουν κάπως μεταξύ των κρατών μελών.
• Πεδίο εφαρμογής: Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου, με την πρόταση ενσωματώνεται στην οδηγία η πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, οι κανόνες διευκρινίζουν πλέον ότι τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κανονική χρήση ενός οχήματος για σκοπούς μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες, καλύπτονται.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail