Ευρωπαϊκή επενδυτική πύλη αγροτικής ανάπτυξης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Από τον Ιούνιο του 2017, οι φορείς υλοποίησης έργων γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης έχουν την ευκαιρία να βρουν επενδυτές παγκοσμίως στην Ευρωπαϊκή πύλη επενδυτικών σχεδίων. Με στόχο να γίνει πιο δυναμική και να αυξηθούν οι επενδυτικές ευκαιρίες, τα έργα με συνολικό κόστος τουλάχιστον 1 εκατ. Ευρώ γίνονται τώρα αποδεκτά στην πύλη. Ήδη 11 σχέδια γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης αναζητούν επενδύσεις στην πλατφόρμα.
Παραδείγματα έργων προέρχονται από την παραγωγή καινοτόμου λιπάσματος στην Ουγγαρία, την αύξηση παραγωγής βιολογικών σιτηρών σε ρουμανικό αγρόκτημα, καθώς και από μια εφαρμογή που διευκολύνει τις επιχειρήσεις στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Τα διαφημιζόμενα έργα προέρχονται από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), με ποικιλία μεγεθών, τύπων επενδύσεων και καθεστώτων.
Τα έργα που επιθυμούν να διαφημιστούν στην εν λόγω πύλη πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:
– Να έχουν συνολικό κόστος τουλάχιστον 1 εκατ. Ευρώ
– Να εμπίπτουν σε έναν από τους 25 προκαθορισμένους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας
– Να αναμένεται να ξεκινήσουν εντός τριών ετών από την υποβολή
– Να προωθούνται από δημόσιο ή ιδιωτικό νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε χώρα της ΕΕ
– Να είναι συμβατά\ά με όλους τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς νόμους
Η πύλη ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016 και αποσκοπεί στη σύνδεση των διεθνών επενδυτών και φορέων υλοποίησης έργων της ΕΕ για την ενίσχυση της προβολής των υφιστάμενων επενδυτικών ευκαιριών. Η ενθάρρυνση των επενδύσεων στην ΕΕ αποτελεί μέρος των 10 προτεραιοτήτων που καθόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015 με την προτεραιότητα «Απασχόληση, ανάπτυξη και επενδύσεις». Αυτή η πύλη συμβάλλει στον τομέα της δημιουργίας ενός φιλικού προς τις επενδύσεις περιβάλλοντος.