Ευρωπαϊκή ενίσχυση Βαλκανίων

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

«Η ΕΕ επικροτεί την κοινή προσήλωση των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων στις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές, και στο όραμα μιας ισχυρής, σταθερής και ενωμένης Ευρώπης, βασιζόμενης στους ιστορικούς, πολιτιστικούς και γεωγραφικούς δεσμούς μας, καθώς και στα αμοιβαία συμφέροντά μας σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο ασφάλειας» αποφάσισαν στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στις 17 Μαΐου 2018.
Ακόμη υπογραμμίζεται «Υπενθυμίζοντας τη σύνοδο της Θεσσαλονίκης του 2003, η ΕΕ επιβεβαιώνει ότι στηρίζει ανεπιφύλακτα την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Με βάση την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως τώρα, οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων επιβεβαίωσαν και πάλι την προσήλωσή τους στην ευρωπαϊκή προοπτική ως σαφή στρατηγική επιλογή τους, ενισχύοντας τις προσπάθειές τους και την αμοιβαία στήριξη. Η αξιοπιστία αυτών των προσπαθειών εξαρτάται από τη σαφή ενημέρωση του κοινού. Ειδικότερα:
– Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να ενισχύσει και να εντείνει τη δέσμευσή της σε όλα τα επίπεδα για να υποστηρίξει τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές στην περιοχή, μεταξύ άλλων μέσω αυξημένης αρωγής βασισμένης στην απτή πρόοδο των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων όσον αφορά το κράτος δικαίου και τις κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις.
– Η ΕΕ επικροτεί την προσήλωση των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων στην πρωτεύουσα σημασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, ιδίως δε της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, της χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες. Η ουσιαστική υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων εκ μέρους τους στηρίζεται σε αυτά τα θεμέλια. Η κοινωνία των πολιτών και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία εκδημοκρατισμού.
– Η ΕΕ στηρίζει τη δέσμευση των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων να συνεχίσουν την ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας, της περιφερειακής σταθερότητας και της αμοιβαίας συνεργασίας. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για την εξεύρεση και την εφαρμογή οριστικών, ολοκληρωμένων και δεσμευτικών λύσεων για τις διμερείς διαφορές τους που έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν, και την αφιέρωση πρόσθετων προσπαθειών για συμφιλίωση.
– Η δημιουργία ισχυρού δικτύου διασυνδέσεων και δυνατοτήτων τόσο εντός της περιοχής όσο και με την ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την προσέγγιση των πολιτών και των οικονομιών μας, καθώς και για την ενίσχυση της πολιτικής σταθερότητας, της οικονομικής ευημερίας, της πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Έχοντας κατά νου την πρόοδο που σημειώθηκε, μεταξύ άλλων μέσω περιφερειακών πρωτοβουλιών, δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε ουσιαστικά τη συνδεσιμότητα σε όλες τις διαστάσεις της: στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, στον ψηφιακό, οικονομικό και ανθρώπινο τομέα.
– Η ΕΕ συμφωνεί να προωθήσει ένα περιβάλλον φιλικό προς την αγορά και τις επενδύσεις στα Δυτικά Βαλκάνια με στόχο την ταχύτερη μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία και σε βιώσιμες και φιλικές προς το κλίμα κοινωνίες σύμφωνα με την συμφωνία των Παρισίων. Η ενεργειακή ασφάλεια θα αποτελέσει προτεραιότητα, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, της βελτίωσης των διασυνοριακών διασυνδέσεων, της διαφοροποίησης των πηγών και των οδών, καθώς και μέσω ενός ισορροπημένου ενεργειακού μίγματος που θα ενσωματώνει καλύτερα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
– Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτό συμβάλλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των Δυτικών Βαλκανίων.
– Προς τούτο, η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δέσμευση των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων, μεταξύ άλλων, να επιταχύνουν την εφαρμογή του κεκτημένου δυνάμει των Συνθηκών για την Ενεργειακή Κοινότητα και την Κοινότητα Μεταφορών, να άρουν όλα τα διοικητικά εμπόδια στα σύνορα, να ολοκληρώσουν την περιφερειακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και να θέσουν επειγόντως σε εφαρμογή το πολυετές σχέδιο δράσης του Ιουλίου 2017 για την ανάπτυξη περιφερειακού οικονομικού χώρου. Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες αυτές.
– Η ΕΕ και οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων αντιμετωπίζουν πολλές κοινές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, που απαιτούν συντονισμένες δράσεις, μεμονωμένες και συλλογικές. Με συνεργασία, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτές τις προκλήσεις. Η συνεργασία μας για την αναχαίτιση παράνομων μεταναστευτικών ροών έχει αποδείξει την αξία της και θα αναπτυχθεί περαιτέρω.
– Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, μεταξύ άλλων της χρηματοδότησης, της ριζοσπαστικοποίησης και της επιστροφής αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών απαιτούν ενίσχυση της συνεργασίας μας.
– Η ΕΕ και οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων κατανοούν ότι η επίτευξη αποτελεσμάτων όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος έχει καίρια σημασία για τον πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό μετασχηματισμό της περιοχής, καθώς και για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, προς το μείζον συμφέρον των πολιτών τους. Η ΕΕ χαιρετίζει τη δέσμευσή τους να αναλάβουν αποφασιστική δράση, σε συνεργασία με την ΕΕ και μεταξύ τους, για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, της καλλιέργειας ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, ναρκωτικών και όπλων.
– Η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για τη συμβολή των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων στην Κοινή της Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) σε όλες τις πτυχές της και αναμένει σταδιακή εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα αυτόν, ειδικότερα δε ένα υψηλότερο επίπεδο ευθυγράμμισης, κυρίως σε ζητήματα όπου διακυβεύονται σημαντικά κοινά συμφέροντα.
– Η παραπληροφόρηση και άλλες υβριδικές δραστηριότητες θα αντιμετωπιστούν από κοινού με μεγαλύτερη συνεργασία στην ανθεκτικότητα, την κυβερνοασφάλεια και τη στρατηγική επικοινωνία.
– Για να επισπευσθεί η βελτίωση της ζωής των πολιτών μας στους τομείς της συνδεσιμότητας και της ασφάλειας ενόψει της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, σήμερα, αντλώντας στοιχεία από τις σχετικές πτυχές της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 2018, η ΕΕ δρομολόγησε ένα θεματολόγιο προτεραιοτήτων της Σόφιας για την ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα δήλωση.
– Η ΕΕ χαιρετίζει την πρόθεση της Κροατίας να φιλοξενήσει διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της το 2020.
– Σημειώνουμε ότι οι εταίροι μας των Δυτικών Βαλκανίων ευθυγραμμίζονται με τα παραπάνω σημεία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail