Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τη σύσταση της νέας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, κατέληξαν στη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης, 20 κράτη μέλη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.
Στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσει την έγκρισή του. Όταν θα τεθεί σε λειτουργία, η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της ΕΕ θα διαθέτει αρμοδιότητες για τη διερεύνηση και τη δίωξη ποινικών υποθέσεων που αφορούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως η διαφθορά ή η απάτη με πόρους της ΕΕ ή η διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Θα είναι ένα ισχυρό, ανεξάρτητο και αποτελεσματικό όργανο, εξειδικευμένο στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος σε όλη την ΕΕ.
Πώς θα λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;
•             Ανεξάρτητη υπηρεσία
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα λειτουργεί ως ενιαία υπηρεσία σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Θα είναι μια άκρως εξειδικευμένη και ανεξάρτητη υπηρεσία, εκτός του πλαισίου των υφιστάμενων θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ενεργεί προς το συμφέρον της ΕΕ και δεν θα αναζητεί ούτε θα λαμβάνει οδηγίες από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή τις εθνικές αρχές.
•             Αποτελεσματική συνεργασία με τις εθνικές αρχές
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διαθέτει μια κεντρική υπηρεσία σε επίπεδο ΕΕ και ένα αποκεντρωμένο επίπεδο που θα αποτελείται από Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς στα κράτη μέλη, οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν ως εθνικοί εισαγγελείς («διπλός ρόλος»). Το κεντρικό επίπεδο θα εποπτεύει τις έρευνες και την άσκηση διώξεων στο εθνικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικός συντονισμός και ενιαία προσέγγιση σε όλη την ΕΕ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα αξιοποιεί ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνωμοσύνης και πείρας σχετικά με τα εθνικά νομικά συστήματα, παραμένοντας ταυτόχρονα ανεξάρτητη. Όταν η υπηρεσία θα αναλαμβάνει μια έρευνα, οι εθνικές αρχές δεν θα ασκούν τις αρμοδιότητές τους για την ίδια ποινική υπόθεση.
•             Εξουσία για την ταχεία διεξαγωγή ερευνών και άσκηση διώξεων
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μπορεί να ερευνά αποτελεσματικά αδικήματα κατά του προϋπολογισμού της ΕΕ και απάτες ως προς τον ΦΠΑ, για παράδειγμα, απάτες σχετικά με πόρους της ΕΕ άνω των 10 000 ευρώ και διασυνοριακές απάτες ως προς τον ΦΠΑ άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Θα είναι σε θέση να ενεργεί άμεσα σε διασυνοριακές υποθέσεις, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για χρονοβόρες διαδικασίες δικαστικής συνεργασίας. Θα παραπέμπει εγκληματίες απευθείας στα εθνικά δικαστήρια. Έτσι η άσκηση διώξεων θα είναι πιο επιτυχής και θα επιτυγχάνεται καλύτερη ανάκτηση των καταχρασθέντων χρημάτων.
•             Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων
Ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι αρμόδια για τις ποινικές έρευνες, η OLAF θα συνεχίσει τις διοικητικές έρευνες για παρατυπίες και απάτες που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, σε όλα τα κράτη μέλη της. Η προσέγγιση αυτή θα εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ, αυξάνοντας τα ποσοστά καταδίκης και ανάκτησης των χρημάτων.