Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης (European Sustainable Development Week – ESDW) είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία και  θα πραγματοποιηθεί  από τις 30 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου 2018 και θα εστιάσει σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που συνδέονται με την υλοποίηση των  Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs) των Ηνωμένων Εθνών, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των Ευρωπαίων πολιτών και για τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης: οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό. Οι εγγραφές των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ξεκίνησαν στις 6 Φεβρουαρίου 2018 (Website: www.esdw.eu) και είναι ανοιχτές σε δημόσιους φορείς, Ο.Τ.Α., ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώσεις, επιχειρήσεις, ΜΚΟ κ.λπ.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί φέτος στους SDGs που θα αποτελέσουν αντικείμενο εθελοντικής εξέτασης του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών (High Level Political Forum – HLPF), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9-18 Ιουλίου 2018 στη Νέα Υόρκη και στο οποίο θα συμμετάσχει ενεργά και η χώρα μας. Το φετινό θέμα του HLPF είναι «Μετασχηματισμός προς βιώσιμες και ανθεκτικές κοινωνίες» και θα ασχοληθεί με τους ακόλουθους SDGs:
Στόχος 6: Καθαρό Νερό και Αποχέτευση – Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους.
Στόχος 7: Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια – Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους.
Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες – Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς.
Στόχος 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή – Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και μεθόδους παραγωγής.
Στόχος 15: Ζωή στη Στεριά – Προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων και δασών, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και της βιοποικιλότητας.
Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους – Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και ανανεώνουμε την Παγκόσμια Συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.