Ευρωπαϊκή διπλωματία του ύδατος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 19 Νοεμβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τη διπλωματία του ύδατος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι το νερό αποτελεί προϋπόθεση για την ανθρώπινη επιβίωση και αξιοπρέπεια και θεμελιώδη βάση για την ανθεκτικότητα τόσο των κοινωνιών όσο και του περιβάλλοντος. Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για τη διατροφή και την υγεία του ανθρώπου και είναι ουσιώδες για τη διαχείριση του οικοσυστήματος, τη γεωργία, την ενέργεια και τη συνολική πλανητική ασφάλεια.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει ότι η έλλειψη νερού μπορεί να επηρεάσει την ειρήνη και την ασφάλεια, καθώς οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το νερό μπορεί να έχουν σοβαρό ανθρώπινο και οικονομικό κόστος, οι οποίοι μπορούν να έχουν άμεσες συνέπειες για την ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω των μεταναστευτικών ρευμάτων.