Ευρωπαϊκή Βιολογική Γεωργία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 22 Μαΐου 2018, το Συμβούλιο θέσπισε νέους κανόνες ΕΕ για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.
Ο νέος κανονισμός ενθαρρύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής στην ΕΕ και αποσκοπεί στην εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού για τους γεωργούς και τους φορείς εκμετάλλευσης, με σκοπό την πρόληψη της απάτης και των αθέμιτων πρακτικών, καθώς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα.
Οι παλαιότερες διατάξεις περί βιολογικής παραγωγής ήταν ανομοιογενείς στην ΕΕ, δεδομένου ότι περιελάμβαναν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών πρακτικών και εξαιρέσεων. Επιπλέον, η αρχή της ισοδυναμίας για τα εισαγόμενα βιολογικά τρόφιμα δημιούργησε μια κατάσταση στην οποία ίσχυαν διαφορετικοί κανόνες για διαφορετικούς παραγωγούς από την ίδια χώρα.
Ως εκ τούτου, χρειαζόταν ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να ισχύουν σαφείς και σταθεροί κανόνες σε ένα τομέα με ταχεία ανάπτυξη και να μπορούν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις, ανεξάρτητα από το αν παράγουν στην ΕΕ ή σε τρίτη χώρα. Επιπλέον, χάρη στους νέους κανόνες, οι καταναλωτές που αγοράζουν ένα προϊόν που φέρει το βιολογικό λογότυπο ΕΕ θα μπορούν να είναι βέβαιοι ότι θα έχουν το ίδιο επίπεδο ποιότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.
Από την 1η Ιανουαρίου 2021:
• οι κανόνες παραγωγής θα απλουστευθούν και εναρμονιστούν περαιτέρω με τη σταδιακή κατάργηση ορισμένων εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων
• το σύστημα ελέγχου θα ενισχυθεί με αυστηρότερα προληπτικά μέτρα και αξιόπιστους ελέγχους με άξονα τον κίνδυνο σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού
• οι παραγωγοί τρίτων χωρών θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τους παραγωγούς της ΕΕ
• το πεδίο εφαρμογής των κανόνων βιολογικής παραγωγής θα διευρυνθεί ώστε να καλύπτει μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων (π.χ. αλάτι, φελλός, κερί από μέλισσες, ματέ, αμπελόφυλλα, καρδιές φοινίκων) και θα περιλαμβάνει πρόσθετους κανόνες παραγωγής (π.χ. για τα ελάφια, τα κουνέλια και τα πουλερικά).
• η πιστοποίηση θα είναι ευκολότερη για τους μικρούς γεωργούς χάρη σε ένα νέο σύστημα ομαδικής πιστοποίησης
• θα υπάρχει μια πιο ενιαία προσέγγιση για τη μείωση του κινδύνου τυχαίας μόλυνσης από φυτοφάρμακα
• καταργούνται σταδιακά οι παρεκκλίσεις για την παραγωγή σε οριοθετημένα πλαίσια σε θερμοκήπια
Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.