Ευρωπαϊκή αναθεώρηση οδηγίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 27 Ιουνίου 2018, οι πρεσβευτές της ΕΕ ενέκριναν την προσωρινή συμφωνία στην οποία κατέληξε η βουλγαρική Προεδρία σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι διαπραγματευτές της βουλγαρικής προεδρίας κατέληξαν σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πέμπτη συνεδρίαση τριμερούς διαλόγου, το πρωί της 14ης Ιουνίου 2018. Η  επικύρωση σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία.
Αυτό το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο θα προετοιμάσει το έδαφος για τη μετάβαση της Ευρώπης σε πηγές καθαρής ενέργειας όπως η αιολική, η ηλιακή, η υδροηλεκτρική, η παλιρροϊκή, η γεωθερμική ενέργεια και η ενέργεια από βιομάζα. Θα επιτρέψει επίσης στην Ευρώπη να διατηρήσει τον ηγετικό ρόλο της στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και στην επίτευξη των στόχων που ορίζει η συμφωνία του Παρισιού.
Η συμφωνία καθορίζει πρωταρχικό στόχο για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές κατά 32% σε επίπεδο ΕΕ για το 2030. Υπάρχει μια ρήτρα για την αναθεώρηση αυτού του στόχου σε περίπτωση μεταβολής της ζήτησης για κατανάλωση ενέργειας και για να ληφθούν υπόψη οι διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ.
Άλλα βασικά στοιχεία της συμφωνίας είναι:
• Ο σχεδιασμός των καθεστώτων στήριξης θα παρέχει τη δυνατότητα παροχής τεχνολογικής υποστήριξης, ευθυγραμμισμένης με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις. Το άνοιγμα της ανανεώσιμης στήριξης προς γειτονικά κράτη μέλη θα είναι εθελοντική, με ρυθμό τουλάχιστον 5% μεταξύ 2023 και 2026 και 10% μεταξύ 2027 και 2030. Εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα υποχρεωθούν να εκδίδουν εγγυήσεις προέλευσης.
• Οι διαδικασίες χορήγησης αδειών θα απλουστευθούν και θα εκσυγχρονιστούν, με ανώτατο όριο τα δύο έτη για τα τακτικά έργα και ένα έτος για την αποκατάσταση των ζημιών, τα οποία θα μπορούν να επεκταθούν για ένα επιπλέον έτος σε περίπτωση συγκεκριμένων περιστάσεων και παρά τις περιβαλλοντικές και δικαστικές διαδικασίες. Για έργα μικρής κλίμακας κάτω των 10,8kW ισχύουν απλές διαδικασίες κοινοποίησης. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει να εφαρμόζει απλές διαδικασίες κοινοποίησης και σε έργα μέχρι 50kW.
• Η ετήσια αύξηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη θέρμανση και την ψύξη θα είναι κατά 1,3 εκατοστιαίες μονάδες ενδεικτικά ή 1,1 εκατοστιαίες μονάδες εάν δεν ληφθεί υπόψη η απορριπτόμενη θερμότητα.
• Μέσω υποχρεώσεων των προμηθευτών καυσίμων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα φθάσουν το 14% τουλάχιστον στις μεταφορές μέχρι το 2030, και θα συμπληρωθούν από ένα σύνολο διευκολυντικών πολλαπλασιαστών για την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε διάφορους τομείς.
• Τα συμβατικά βιοκαύσιμα θα έχουν ανώτατο όριο σε ολόκληρη την ΕΕ σε 7% κατ ‘ανώτατο όριο, με επιπλέον ανώτατα όρια για τα κράτη μέλη εάν είναι κάτω από 7%. Η καταμέτρηση των βιοκαυσίμων με υψηλό κίνδυνο έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης (ILUC) θα παγώσει στα 2019 επίπεδα και σταδιακά θα καταργηθεί από το 2023 έως το 2030.
• Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τη βιομάζα, θα εφαρμόζονται κριτήρια απόδοσης ανάλογα με το μέγεθος των εγκαταστάσεων.
• Η οδηγία θεσπίζει επίσης ένα σαφές και σταθερό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση των νοικοκυριών. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές με εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας μέχρι 30kW θα απαλλάσσονται από οποιεσδήποτε χρεώσεις ή τέλη, επιτρέποντας παράλληλα στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τέλη εάν η αυτοκατανάλωση αυξάνεται υπερβολικά.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail