Ευρωπαϊκές επενδύσεις

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Επενδυτικό πακέτο ύψους 98,2 εκατ. EUR ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη της μετάβασης της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.
Η χρηματοδότηση θα στηρίξει 10 έργα στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Ισπανία και τη Σουηδία. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα κινητοποιήσει επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε επιπλέον 2 δισ. EUR, καθώς τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών, των διαρθρωτικών, των περιφερειακών και των ερευνητικών ταμείων, καθώς και εθνικούς πόρους και επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.
Στην Ελλάδα θα χρηματοδοτηθεί  μια εκτεταμένη δράση για τη διαχείριση της φύσης (LIFE-IP 4NATURA), συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ. Υπάρχουν περισσότερες από 600 προστατευόμενες φυσικές περιοχές στην Ελλάδα, ωστόσο λιγότερο από το 2 % διαθέτουν σχέδιο διαχείρισης. Έχουν εγκριθεί σχέδια δράσης μόνο για τρία από τα προστατευόμενα είδη της χώρας. Αυτό το ευρύ σχέδιο θα διαμορφώσει και θα υλοποιήσει σχέδια διαχείρισης των περιοχών και σχέδια δράσης για είδη σε τέσσερις περιφέρειες. Θα αναπτύξει επίσης καινοτομίες όπως μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για τους τόπους του δικτύου Natura 2000 και ένα εργαλείο που θα βοηθά τους χρήστες να απεικονίζουν υπηρεσίες οικοσυστήματος. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η ικανότητα των αρμόδιων αρχών για την αποτελεσματική διατήρηση της ελληνικής φύσης. Το έργο θα συμβάλει επίσης στην κινητοποίηση συμπληρωματικής χρηματοδότησης για την κατάρτιση πενταετούς σχεδίου δράσης για το σύνολο του δικτύου προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το έργο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail