Ετήσια επισκόπηση ΔΝΤ

ΔΙΕΘΝΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 25 Απριλίου 2018, η Εκτελεστική Επιτροπή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε την ετήσια επισκόπηση της εισοδηματικής θέσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Απριλίου 2018 (2018) και καθόρισε το περιθώριο για το επιτόκιο δανεισμού για το ΔΝΤ για το έτος 2019 και το 2020.
Τα καθαρά έσοδα του συνόλου του έτους 2018 εκτιμώνται σε 0,7 δισ. ΕΤΔ (1 δισ. Δολάρια ΗΠΑ) και ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές με την εκτίμηση του Απριλίου 2017. Τα καθαρά έσοδα ύψους 0,7 δισεκατομμυρίων ΕΤΔ, τα οποία αποκλείουν τα διανεμόμενα κέρδη του χρυσού, θα προστεθούν στα προληπτικά υπόλοιπα του ΔΝΤ, τα οποία προβλέπεται να φτάσουν τα 17,4 δισεκατομμύρια ΕΤΔ στο τέλος του 2018.
Η ετήσια επισκόπηση της εισοδηματικής θέσης του Ταμείου συζήτησε την κατανομή του εισοδήματος του Ταμείου στο ειδικό και γενικό αποθεματικό. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση για την κατανομή του καθαρού εισοδήματος των 2018 GRA στο ποσό των 0,7 δισεκατομμυρίων ΕΤΔ περίπου στο ειδικό και γενικό αποθεματικό, βάσει της πρότασης του προσωπικού. Το προσωπικό θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το πλαίσιο κατανομής και θα το επανεξετάσει σε δύο χρόνια, σε ευθυγράμμιση με τους διετούς κύκλους για την αναθεώρηση της επάρκειας των προληπτικών ισορροπιών και για τον καθορισμό του περιθωρίου κέρδους.
Επίσης το ΔΝΤ χρεώνει τις χώρες μέλη ένα βασικό επιτόκιο για τη χρήση της πίστωσης από το ΔΝΤ, το οποίο καθορίζεται ως το επιτόκιο ΕΤΔ συν ένα περιθώριο εκφραζόμενο σε μονάδες βάσης. Το περιθώριο καθορίζεται για μια περίοδο δύο οικονομικών ετών, σύμφωνα με την αρχή που υποστηρίζει ότι το περιθώριο πρέπει να είναι σταθερό και προβλέψιμο. Τον Απρίλιο του 2018, η Εκτελεστική Επιτροπή συμφώνησε να διατηρήσει το περιθώριο για το επιτόκιο αμετάβλητο σε 100 μονάδες βάσης για τα οικονομικά έτη 2019 και 2020.
Οι προβολές για τα έτη 2019 και 2020 δείχνουν ετήσιο καθαρό εισόδημα 0,4 δισ. ΕΤΔ (0,6 δισ. Δολάρια ΗΠΑ) και 1 δισ. ΕΤΔ (1,5 δισ. Δολάρια ΗΠΑ) αντίστοιχα. Οι προβλέψεις υπόκεινται σε υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και είναι ευαίσθητες στο χρονοδιάγραμμα και τα ποσά των εκταμιεύσεων βάσει των εγκεκριμένων ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στις προβλέψεις, τις πιθανές νέες ρυθμίσεις και την απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ταμείου. Το προβλεπόμενο καθαρό εισόδημα θα επιτρέψει στο ΔΝΤ να συνεχίσει να συσσωρεύει προληπτικά υπόλοιπα.
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο υιοθέτησε επίσης ορισμένες άλλες αποφάσεις που έχουν σχέση με τα οικονομικά του Ταμείου. Αυτές περιλάμβαναν αποφάσεις για τη μεταφορά εισοδήματος από τον Υποκείμενο Λογαριασμού Σταθερού Εισοδήματος του Επενδυτικού Λογαριασμού (IA) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στον Λογαριασμό Γενικών Πόρων (GRA). να μεταφέρει νομίσματα από την GRA στην IA των ποσών που μπορούν να αποδοθούν στα καθαρά λειτουργικά έσοδα του έτους 2018, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων, να επιστρέψει τα έξοδα στο GRA και να συνεχιστούν ειδικές επιβαρύνσεις για ορισμένες καθυστερούμενες υποχρεώσεις.