Εποπτεία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ΕΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή της για την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) στην εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι απειλές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειάς μας να μειώσουμε τους κινδύνους στον χρηματοπιστωτικό τομέα και να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Η ΕΕ έχει πραγματοποιήσει φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις, αλλά τώρα πρέπει να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική επιβολή και την παρακολούθησή τους σε ολόκληρη την ΕΕ.
Οι Υπουργοί τόνισαν τη σημασία της ορθής εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της προληπτικής εποπτείας, ώστε να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο παρακολούθησης.
Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης κανονισμό για την ενίσχυση των ελέγχων όσον αφορά τα μετρητά που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση, ώστε να ευθυγραμμίζεται η νομοθεσία της ΕΕ με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Επίσης το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τρεις προτάσεις που σχετίζονται με τον ΦΠΑ:
• ο κανονισμός «ηλεκτρονικής έκδοσης»: θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μη κανονικούς συντελεστές ΦΠΑ σε ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις και ενδεχομένως θα εναρμονίσουν τους κανόνες ΦΠΑ μεταξύ φυσικών και ηλεκτρονικών εντύπων για δημοσιεύσεις. Ο φάκελος αυτός αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό του φόρου προστιθέμενης αξίας για την ψηφιακή οικονομία στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά.
• ο «γενικευμένος μηχανισμός αντίστροφης επιβάρυνσης»: θα επιτρέψει στα κράτη μέλη που πλήττονται σοβαρότερα από την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ να εφαρμόσουν προσωρινά μια γενικευμένη αναστροφή της υποχρέωσης ΦΠΑ, παρέχοντας έτσι λύση για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν την ενδημική απάτη τύπου καρουζέλ. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο το γενικευμένο μηχανισμό αντίστροφης χρέωσης για εγχώριες παραδόσεις αγαθών και υπηρεσίες άνω του ορίου των 17.500 ευρώ ανά συναλλαγή και μόνο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 και υπό πολύ αυστηρές τεχνικές συνθήκες.
• η οποία αποσκοπεί στην εισαγωγή προσαρμογών στους κανόνες ΦΠΑ της ΕΕ, προκειμένου να καθοριστούν συγκεκριμένα ζητήματα (αποθέματα κλήσεων, αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, αλυσιδωτές συναλλαγές, απόδειξη ενδοκοινοτικής παράδοσης) εν αναμονή της εισαγωγής νέου συστήματος ΦΠΑ.
Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης μέτρα για την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα οι πιο διαδεδομένες μορφές διασυνοριακής απάτης.
Επιπλέον, οι υπουργοί ολοκλήρωσαν τις προετοιμασίες πριν από τις διεθνείς συναντήσεις (συνάντηση χρηματοδότησης της G20 στις 11-12 Οκτωβρίου και ετήσιες συναντήσεις του ΔΝΤ στις 12-14 Οκτωβρίου στο Μπαλί). Επίσης, συζήτησαν τη διαδικασία παρακολούθησης της πολιτικής «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την άσκηση του 2018.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail