Επιχορηγήσεις ομάδων κλασικού-σύγχρονου χορού

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Την ενίσχυση της ελληνικής χορογραφικής δημιουργίας και της ελληνικής χορευτικής κοινότητας, αποφάσισε το υπουργείο Πολιτισμού.
Επίσης σε υπουργική απόφαση διευκρινίζεται:
– Η ενθάρρυνση των συνεργασιών με φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού
– Η δημιουργία θέσεων εργασίας
– Η στήριξη δράσεων κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που διευρύνουν το κοινό του χορού και το φέρνουν σε επαφή με έργα καλλιτεχνικής ποιότητας
Καθορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις επιχορήγησης ομάδων κλασικού και σύγχρονου χορού, ως ακολούθως:
Α. Νομική μορφή – Δικαιούχοι
1.Πρόταση επιχορήγησης μπορούν να υποβάλουν ομάδες κλασικού  και σύγχρονου χορού  που λειτουργούν με την μορφή σωματείου, συλλόγου ή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν παρουσιάσει  μία τουλάχιστον επαγγελματική παραγωγή τα τελευταία χρόνια.
2. Σε περίπτωση συνεργασίας με άλλο φορέα το αίτημα υποβάλλεται  από το βασικό φορέα υλοποίησης  της δράσης βάσει συμφωνητικού  που υπογράφεται από τα συνεργαζόμενα μέρη.
3. Σε περίπτωση συνεργασίας με φορέα του εξωτερικού το αίτημα υποβάλλεται από τον ελληνικό φορέα.
4. Κάθε ομάδα μπορεί να υποβάλει αίτημα μόνο για μία παραγωγή.
Β. Γενικοί Όροι
1. Η αξιολόγηση όλων των προτάσεων θα γίνει από τη Γνωμοδοτική  Επιτροπή Χορού του ΥΠΠΟΑ.
2. Οι επιχορηγήσεις των ομάδων  χορού  γίνονται μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΑ. Οι ομάδες θα πρέπει να δηλώσουν   το ποσόν επιχορήγησης που αιτούνται ανάμεσα σε τρεις κατηγορίες: 15.000, 25.000 ή 35.000.
Οι παραγωγές που θα επιχορηγηθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της καλλιτεχνικής περιόδου 2017-18 μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2018.
3. Οι ομάδες χορού υπόκεινται σε έλεγχο συνέπειας από το ΥΠΠΟΑ ως προς την τήρηση της πρότασης που έχουν καταθέσει, καθώς και σε οικονομικό έλεγχο  από τις αρμόδιες κρατικές  αρχές.
4. Η πρόταση επιχορήγησης πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη και τεκμηριωμένο προϋπολογισμό.
5. Η επιχορηγούμενη ομάδα οφείλει να είναι συνεπής στις οικονομικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις σε τρίτους (χορευτές, χορογράφους, σκηνογράφους, μουσικούς, τεχνικούς κ.λπ.). Η μη τήρηση του προγράμματος δραστηριότητας ή η αθέτηση οικονομικών και συμβατικών υποχρεώσεων συνεπάγεται αναθεώρηση, επανακαθορισμό ή και ακύρωση της επιχορήγησης.
6. Οι παραπάνω υποχρεώσεις καθορίζονται  από σύμβαση μεταξύ του επιχορηγούμενου φορέα και του ΥΠΠΟΑ.
7. Οι ομάδες που θα επιχορηγηθούν  οφείλουν να αναγράφουν σε όλο το υλικό προώθησης και επικοινωνίας τους ότι επιχορηγούνται  από το ΥΠΠΟΑ σύμφωνα με  τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ.
Γ. Πρόταση επιχορήγησης
1. Η πρόταση για επιχορήγηση  αφορά στην παρουσίαση μιας  παραγωγής κλασικού ή σύγχρονου χορού ανά ομάδα.
2. Στην πρόταση περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση για τυχόν άλλες χρηματοδοτήσεις (άμεσες ή  έμμεσες) από το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους ΟΤΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπούς οργανισμούς. Ο όρος αυτός αφορά στις δεδομένες και πιθανές χρηματοδοτήσεις  της περιόδου για την οποία  ζητείται η επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Δ. Αξιολόγηση προτάσεων
Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Χορού τα παρακάτω κριτήρια:
1. Καλλιτεχνικά κριτήρια
• Η επαρκής ανάπτυξη της ιδέας και ο τεκμηριωμένος σχεδιασμός της παραγωγής και των προβλεπόμενων σταδίων της.
• Η διερεύνηση του κινητικού λεξιλογίου, της δραματουργίας, της δομής, του ύφους, καθώς και άλλων μέσων.
•  Η ερευνητική ή/και πειραματική προσέγγιση στην Τέχνη του Χορού.
• Η δυνατότητα της πρότασης να προωθήσει τον διάλογο, τον προβληματισμό και την επικοινωνία ανάμεσα στους καλλιτέχνες, αλλά και ανάμεσα στον χορό και το κοινό του.
• Ο ολοκληρωμένος και εφικτός χρονικός προγραμματισμός.
• Η διάθεση της ομάδας να προσεγγίσει το κοινό και να μελετήσει τρόπους διεύρυνσής του.
Συνεκτιμώνται
• Η συσπείρωση νέων ή/και καταξιωμένων συνεργατών.
• Η ανταπόκριση του κοινού στη μέχρι τώρα δραστηριότητα των σχημάτων και η δημιουργία πυρήνα κοινού από τα παλαιότερα ιδίως σχήματα.
• Η προηγούμενη επαγγελματική παρουσία του σχήματος και των άλλων συντελεστών στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας και η συμμετοχή της ομάδας σε αναγνωρισμένες διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2. Θέσεις εργασίας
Η προσφορά θέσεων εργασίας τόσο σε επαγγελματίες χορευτές όσο και σε άλλους συντελεστές.
3. Ενθάρρυνση συνεργασιών
• Η συνεργασία με άλλους φορείς της Ελλάδας.
• Η συνεργασία με φορείς του εξωτερικού.
• Η οικονομική συμβολή αυτών των φορέων στην υλοποίηση της παραγωγής.
4. Κοινωνική προσφορά
Η πραγματοποίηση δράσεων κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που απευθύνονται σε κοινωνικές ομάδες ή αξιοποιούν το δημόσιο χώρο.
Ε. Χρόνος υποβολής προτάσεων
Η πρόταση για επιχορήγηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι την Τετάρτη  31 Μαΐου2017. Μέσα στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλεται η αίτηση ηλεκτρονικά στην διεύθυνση tmthch@culture.gr  μαζί με πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση υποβάλλεται και εγγράφως στο Τμήμα Θεάτρου και Χορού της Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής (Ρεθύμνου 1, 106 82 Αθήνα).
Έλεγχος της συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και της πληρότητας  των δικαιολογητικών γίνεται από το Τμήμα Θεάτρου και Χορού της Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής. Σε περίπτωση ελλείψεων στο φάκελο ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη συμπλήρωσή του. Εάν δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα στοιχεία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, η αίτηση αποκλείεται από το επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Η Πρόταση για επιχορήγηση σύμφωνα με το συνημμένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου έντυπο.
2. Προγράμματα παραστάσεων, βιογραφικά συντελεστών, κριτικές σε ψηφιακή μορφή και οπτικό ψηφιακό υλικό της ομάδας, εφόσον υπάρχει.
3. Υπεύθυνη δήλωση για τυχόν άλλες χρηματοδοτήσεις της ομάδας από άλλες πηγές.