Επιχορηγήσεις ομάδων κλασικού- σύγχρονου χορού

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Καθορίσθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις επιχορήγησης ομάδων κλασικού και σύγχρονου χορού για την περίοδο 2018-2019 από το υπουργείο Πολιτισμού ως εξής:
Α. Νομική μορφή – Επιλέξιμοι φορείς
• Πρόταση επιχορήγησης μπορούν  να υποβάλουν ομάδες κλασικού  και σύγχρονου χορού  που λειτουργούν με την μορφή σωματείου, συλλόγου ή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στους καταστατικούς σκοπούς του φορέα θα πρέπει να αναφέρεται η δυνατότητα παραγωγής έργου χορού.
• Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν παρουσιάσει  μία τουλάχιστον επαγγελματική παραγωγή τα τελευταία χρόνια.
• Σε περίπτωση συνεργασίας με άλλο φορέα, το αίτημα υποβάλλεται από τον βασικό φορέα, υλοποίησης της δράσης και προσκομίζεται συμφωνητικό συνεργασίας υπογεγραμμένο από τα συνεργαζόμενα μέρη.
• Σε περίπτωση συνεργασίας με  φορέα του εξωτερικού το αίτημα   υποβάλλεται από τον ελληνικό  φορέα.
• Κάθε ομάδα μπορεί να υποβάλει αίτημα μόνο για μία παραγωγή.
• Οι επιχορηγήσεις κλασικού και σύγχρονου χορού αφορούν προτάσεις για νέες παραγωγές, και όχι σε παραγωγές που οι ίδιες ή προσχέδιό τους έχει παρουσιαστεί.
Β. Γενικοί Όροι
• Η αξιολόγηση όλων των προτάσεων  θα γίνει από τη Γνωμοδοτική  Επιτροπή Χορού του ΥΠΠΟΑ.
• Οι επιχορηγήσεις των ομάδων χορού πραγματοποιούνται μέσα στο πλαίσιο των  δυνατοτήτων του προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΑ.
• Οι ομάδες θα πρέπει να δηλώσουν το ποσόν επιχορήγησης που αιτούνται επιλέγοντας μία από τις παρακάτω κατηγορίες: 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 35.000.
• Οι χορογράφοι που έχουν παρουσιάσει μέχρι δύο παραγωγές μπορούν να καταθέσουν αίτηση μόνο για την κατηγορία των 15.000.
• Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θετικά, θα λάβουν και το ποσόν που αιτήθηκαν.
• Οι ομάδες χορού υπόκεινται  σε έλεγχο συνέπειας από το ΥΠΠΟΑ ως προς την τήρηση του περιεχομένου της πρότασης που έχουν καταθέσει, καθώς και σε οικονομικό έλεγχο  από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, όπως προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
• Η πρόταση επιχορήγησης πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη και τεκμηριωμένο προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα.
• Η επιχορηγούμενη ομάδα οφείλει  να είναι συνεπής ως προς τις οικονομικές  και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της σε τρίτους (χορευτές, χορογράφους, σκηνογράφους, μουσικούς, τεχνικούς κ.λπ.). Η μη τήρηση του προγράμματος  δραστηριότητας ή η αθέτηση  οικονομικών και συμβατικών υποχρεώσεων  συνεπάγεται αναθεώρηση, επανακαθορισμό ή και ακύρωση της επιχορήγησης.
• Οι ομάδες που θα επιχορηγηθούν οφείλουν να αναγράφουν σε όλο το υλικό προώθησης και  επικοινωνίας τους ότι επιχορηγούνται  από το ΥΠΠΟΑ σύμφωνα με  τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ.
• Έγκαιρες και ειδικά αιτιολογημένες αλλαγές στην πρόταση βάσει της οποίας εγκρίθηκε η επιχορήγηση και εντός του συγκεκριμένου οικονομικού πλαισίου μπορούν να γίνουν δεκτές με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής και της αρμόδιας υπηρεσίας.
• Οι ομάδες χορού που θα επιχορηγηθούν για  την περίοδο 2018-2019, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των παραστάσεών τους, οφείλουν να καταθέτουν εντός 15 ημερών καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό της επιχορηγηθείσας παραγωγής.
• Όλες οι ομάδες που επιχορηγήθηκαν στην περίοδο 2017-2018, και δεν έχουν υλοποιήσει την παραγωγή τους έως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, θα πρέπει να καταθέσουν καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό το αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Με την λήξη της προθεσμίας  χάνεται το δικαίωμα επιχορήγησης στην τρέχουσα οικονομική χρήση.
• Τα επιχορηγηθέντα σχήματα της περιόδου 2017-1018 που έχουν υλοποιήσει την παραγωγή τους και που δεν κατέθεσαν τον απολογισμό τους εγκαίρως, ως όφειλαν, ή δεν υλοποίησαν τις δεσμεύσεις τους, χάνουν το δικαίωμα αίτησης για επιχορήγηση στην τρέχουσα οικονομική χρήση.
Γ. Πρόταση επιχορήγησης
1. Οι ομάδες χορού υποβάλλουν στο Υπουργείο πρόταση σύμφωνα με το αναρτημένο υπόδειγμα στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ.
2. Η πρόταση αφορά στην επιχορήγηση μιας παραγωγής ανά ομάδα χορού.
3. Ομάδα χορού που περιλαμβάνει στην πρότασή της παράσταση που θα υλοποιηθεί σε συμπαραγωγή με άλλο σχήμα ή με καλλιτεχνικό οργανισμό στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, οφείλει να προσκομίσει αποδεικτικό συνεργασίας από τα συνεργαζόμενα μέρη.
4. Οι επιχορηγήσεις αφορούν σε παραστάσεις της χειμερινής περιόδου 2018- 2019, η οποία  άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και ολοκληρώνεται το αργότερο στις 31 Μαΐου 2019.
5. Στην πρόταση επιχορήγησης πρέπει να περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση για τυχόν άλλες χρηματοδοτήσεις από το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους ΟΤΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπούς οργανισμούς ή ιδιωτικές χορηγίες. Ο όρος αυτός αφορά στις δεδομένες και πιθανές χρηματοδοτήσεις της περιόδου για την οποία ζητείται η επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Δ. Αξιολόγηση προτάσεων
Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Χορού τα παρακάτω κριτήρια:
1. Καλλιτεχνικά κριτήρια
• Η επαρκής ανάπτυξη της ιδέας και ο τεκμηριωμένος σχεδιασμός της παραγωγής και των προβλεπόμενων σταδίων της
• Η διερεύνηση του κινητικού λεξιλογίου, της δραματουργίας, της δομής, του ύφους, καθώς και άλλων μέσων
•  Η ερευνητική ή/και πειραματική προσέγγιση στην Τέχνη του Χορού
• Η δυνατότητα της πρότασης να προωθήσει τον διάλογο, τον προβληματισμό και την επικοινωνία ανάμεσα στους καλλιτέχνες, αλλά και ανάμεσα στον χορό και το κοινό του.
• Ο ολοκληρωμένος και εφικτός χρονικός προγραμματισμός
• Η διάθεση της ομάδας να προσεγγίσει το κοινό και να μελετήσει τρόπους διεύρυνσής του.
Συνεκτιμώνται
• Η συσπείρωση νέων ή/και καταξιωμένων συνεργατών.
• Η ανταπόκριση του κοινού στη μέχρι τώρα δραστηριότητα των σχημάτων και η δημιουργία πυρήνα κοινού από τα παλαιότερα ιδίως σχήματα.
• Η προηγούμενη επαγγελματική παρουσία του σχήματος και των άλλων συντελεστών στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας και η συμμετοχή της ομάδας σε αναγνωρισμένες διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Η πραγματοποίηση παραστάσεων σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων και ειδικότερα σε παραμεθόριες και άγονες περιοχές και σε νησιωτικά συμπλέγματα.
2. Θέσεις εργασίας
Η προσφορά  θέσεων εργασίας τόσο σε επαγγελματίες χορευτές όσο και σε άλλους συντελεστές.
3. Συνεργασίες
• Η συνεργασία με άλλους φορείς της Ελλάδας
• Η συνεργασία με φορείς του εξωτερικού
• Η  οικονομική συμβολή αυτών των φορέων στην υλοποίηση της παραγωγής.
4. Κοινωνική προσφορά
Η πραγματοποίηση παράλληλων και ολοκληρωμένων δράσεων  κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που απευθύνονται σε κοινωνικές ομάδες ή αξιοποιούν τον δημόσιο χώρο.
Ε. Προθεσμία υποβολής προτάσεων.
Οι προτάσεις για επιχορήγηση θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2018.
Μέσα στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλεται η αίτηση ηλεκτρονικά στην διεύθυνση tmthch@culture.gr με πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο των απαιτουμένων δικαιολογητικών.
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και εγγράφως στην Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών & Κινηματογράφου  (Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα).
Η φόρμα της αίτησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ.
Ο έλεγχος της συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και της πληρότητας των δικαιολογητικών γίνεται από το Τμήμα Θεάτρου και Χορού  της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών & Κινηματογράφου. Σε περίπτωση ελλείψεων στον φάκελο, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη συμπλήρωσή του.  Εάν δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα στοιχεία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, η αίτηση αποκλείεται από το επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
α) να καταθέσουν καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό της παραγωγής- σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο υπόδειγμα της Υπηρεσίας-εφόσον επιχορηγήθηκε η ομάδα για την περίοδο 2017-2018 και
β) να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης επιχορήγησης που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤONTAI:
(Υποχρεωτικά)
 Ένα αντίγραφο της πρώτης σελίδας του επικυρωμένου καταστατικού του νομικού προσώπου που καταθέτει την πρόταση
 Ένα βίντεο διάρκειας τριών λεπτών που παρουσιάζει και υποστηρίζει την πρόταση. Σε αυτό το τρίλεπτο βίντεο μπορεί να περιλαμβάνεται ό,τι θεωρεί χρήσιμο ο δημιουργός για να εξηγήσει την πρότασή του
Για παράδειγμα
• μια σύντομη τοποθέτηση του χορογράφου ή/και συντελεστών πάνω στην ιδέα ή το υλικό
• υλικό σχετικό με τη χορογραφική έρευνα
• υλικό αναφοράς (εικόνες, κείμενα κλπ)
• σχολιασμός πάνω στα οπτικά ή κινητικά υλικά που βλέπουμε
Το βίντεο αποστέλλεται ως διαδικτυακός σύνδεσμος (με κωδικό πρόσβασης)
 Βιογραφικό σημείωμα της ομάδας ή του φυσικού προσώπου που καταθέτει την πρόταση, καθώς και του καλλιτεχνικού διευθυντή και του χορογράφου της συγκεκριμένης πρότασης
 Διαδικτυακοί σύνδεσμοι με οπτικό υλικό από τα έργα που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα η ομάδα
 Σε περίπτωση συμπαραγωγής ή άλλου είδους συγχρηματοδότησης, η αλληλογραφία που την αποδεικνύει (αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή)
 Σε περίπτωση που έχει εξασφαλιστεί ένα μέρος του προϋπολογισμού από άλλες πηγές, τα ιδιωτικά συμφωνητικά ή η αλληλογραφία με τους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που έχουν προσεγγιστεί, τα οποία το αποδεικνύουν (αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή)
(Προαιρετικά)
 Οπτικοακουστικό υλικό σχετικό με την προτεινόμενη παραγωγή (σχέδια, φωτογραφίες, εικόνες ή ήχος που θεωρούνται αντιπροσωπευτικά στοιχεία  για το ύφος ή τη γενική αίσθηση της παραγωγής) σε ηλεκτρονική μορφή
 Επιλογή από δημοσιεύματα σχετικά με την μέχρι τώρα πορεία της ομάδας
(σε ηλεκτρονική μορφή)
 Άλλο υλικό που θεωρείται ότι υποστηρίζει την πρόταση
Επισημαίνουμε ότι:
Σε περίπτωση θετικής εισήγησης  από την αρμόδια Επιτροπή, οι φορείς  θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα  υποβολής των εξής δικαιολογητικών για την είσπραξη των χρημάτων:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. Έγγραφο του επιχορηγούμενου φορέα (με αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα της δαπάνης) όπου θα αναφέρει σαφώς πώς θα διατεθούν τα χρήματα καθώς και αναλυτικά στο ίδιο έγγραφο τα μέλη του Δ.Σ. με την ιδιότητά τους, με αριθμό πρωτοκόλλου του φορέα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα (εξαιρούνται τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού).
2. ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις ή Καταστατικό και τροποποιήσεις ή τελευταίο κωδικοποιημένο Καταστατικό, του προς επιχορήγηση φορέα, θεωρημένο από αρμόδια αρχή, συνοδευόμενο από πρόσφατο πιστοποιητικό τροποποιήσεων θεωρημένο από το Πρωτοδικείο (για τους ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού ισχύει ο Νόμος 3852/2010/ Πρόγραμμα -«Καλλικράτης»).
3. Απόσπασμα πρακτικού ή ΦΕΚ ορισμού ΔΣ και νομίμου εκπροσώπου στο οποίο θα ορίζεται και η διάρκεια της θητείας του.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα βεβαιωμένη από την αρμόδια υπηρεσία ή μέσω Internet (εξαιρούνται τα ΝΠΔΔ εκτός Δήμων).
5. Φορολογική ενημερότητα βεβαιωμένη από την αρμόδια υπηρεσία ή μέσω Internet (εξαιρούνται τα ΝΠΔΔ) η οποία θα εκδίδεται  μόνο για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής διοίκησης.
6. Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου, η οποία θα αναγράφει όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς του φορέα και θα αναφέρει ότι δεν τηρούνται άλλοι λογαριασμοί πέραν αυτών. Εάν υπάρχουν ταμειακά υπόλοιπα τα οποία υπερβαίνουν το ποσό της επιχορήγησης, θα αναφέρεται για ποιες ανάγκες του φορέα θα χρησιμοποιηθούν τα ταμειακά υπόλοιπα. Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από αντίγραφα της πρόσφατης κίνησης των λογαριασμών βεβαιωμένα από την τράπεζα ή εκτυπωμένα μέσω internet. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση να αναφέρετε το ΙΒΑΝ του λογαριασμού στον οποίο επιθυμείτε να κατατεθεί η επιχορήγηση.
7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης ή εκτύπωση των στοιχείων του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί η επιχορήγηση και όπου θα φαίνεται το ΙΒΑΝ και ο δικαιούχος.
8. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα που να πιστοποιεί ότι έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ καθώς και ο ΦΜΥ του τελευταίου μήνα ή δίμηνου ή τρίμηνου όπως  υποχρεούται.
9. Βεβαίωση της Δ/νσης Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων & Μεθοδολογίας του Γ.Λ.Κ. περί υποβολής οικονομικών στοιχείων για επιχορηγήσεις σε φορείς που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (η βεβαίωση εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω internet). Σε περίπτωση που ο φορέας δεν ανήκει στο μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης, οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, που να δηλώνει ότι δεν ανήκει στο Μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
10. Για τους φορείς που έχουν επιχορηγηθεί κατά το προηγούμενο έτος από δημόσιο φορέα με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως, Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου, ότι έχουν καταχωρηθεί τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών που προέρχονται από τις επιχορηγήσεις που έλαβαν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια.
Για τους φορείς που δεν έχουν επιχορηγηθεί με ποσό άνω των 3.000 € κατά το προηγούμενο έτος, Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης δηλώσεων δαπανών τους στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια.
11. Για τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ, ΑΜΚΕ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ (εκτός Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων) θα πρέπει να κατατεθεί με διαβιβαστικό έγγραφο και στους εξής φορείς ξεχωριστά:
Α. στο Ελεγκτικό Συνέδριο της περιοχής τους (για την Αθήνα είναι : 8η Υπηρεσία Επιτρόπου, Τσόχα & Βουρνάζου 4, Αθήνα)  με διαβιβαστικό έγγραφο
α) ο απολογισμός του προηγούμενου έτους,
β) ο ειδικός απολογισμός επιχορηγήσεων του προηγούμενου έτους από δημόσιο φορέα (εάν έλαβαν) και
γ) ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους.
Β. στη Δ/νση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων & Χορηγιών του ΥΠΠΟΑ (Γενικό Πρωτόκολλο-Μπουμπουλίνας 20, 10682, Αθήνα)
α) ο απολογισμός του προηγούμενου έτους,
β) ο ειδικός απολογισμός επιχορηγήσεων του προηγούμενου έτους από δημόσιο   φορέα (εάν έλαβαν) και
γ) ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους.
Εκτός των ανωτέρω και υποβάλλεται ο  αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε ο φορέας  από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Γ. Στη συνέχεια προσκόμιση του διαβιβαστικού με τους αριθμούς πρωτοκόλλου που δόθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από το Γενικό Πρωτόκολλο  του ΥΠΠΟΑ, στην Δ/νση Παραστατικών Τεχνών & Κινηματογράφου  Εάν ο φορέας δεν έχει λάβει επιχορήγηση κατά το προηγούμενο έτος, θα πρέπει να αναφέρεται αυτό σε όλα τα  διαβιβαστικά έγγραφα προς τους αρμόδιους φορείς.
12. Για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τις Κοινωφελείς Δημοτικές Επιχειρήσεις: Βεβαίωση ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων του Φορέα στις βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 5257/14 (ΦΕΚ 93 Α).
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) ΜΕ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Συνημμένα:
1.Έντυπο Αίτησης Επιχορήγησης
2.Έντυπο απολογισμού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail