Επιχορηγήσεις επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων ελευθέρου θεάτρου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά ο θεσμός των επιχορηγήσεων επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων του ελευθέρου θεάτρου και ξεκινάει η υποβολή προτάσεων.
Οι προτάσεις για επιχορήγηση θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 15 Μαΐου 2018.Μέσα στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλεται αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση tmthch@culture.gr μαζί με πλήρη φάκελο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την προκήρυξη.Ενυπόγραφη αίτηση και φάκελος  δικαιολογητικών υποβάλλονται και εγγράφως στην Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών & Κινηματογράφου (Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα).
Η φόρμα της αίτησης και των απαραίτητων στοιχείων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ. Ο έλεγχος της συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και της πληρότητας  των δικαιολογητικών γίνεται από το Τμήμα Θεάτρου και Χορού της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών & Κινηματογράφου. Σε περίπτωση ελλείψεων στο φάκελο ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη συμπλήρωσή του.  Εάν δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα στοιχεία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, η αίτηση αποκλείεται από το επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
Συγκεκριμένα:
Επιχορηγήσεις επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων του ελεύθερου θεάτρου για την περίοδο 2018-2019
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
ii. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015)«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ.λ.π.»
iii. Του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
iv. Του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»
2. Την με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/6.10.2015 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για το διορισμό Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/706/6.10.2015).
3. Την ανάγκη  υποστήριξης των επαγγελματικών  θεατρικών σχημάτων για την υλοποίηση μιας θεατρικής παραγωγής  για τη θεατρική περίοδο 2018-19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Με γνώμονα ότι ο θεσμός των κρατικών επιχορηγήσεων θεάτρου έχει ως στόχους:
– Την ενίσχυση της ελληνικής θεατρικής δραστηριότητας
– Τη δημιουργία  νέων θέσεων εργασίας
– Την ενθάρρυνση των συνεργασιών μεταξύ φορέων της Ελλάδας
– Την κινητικότητα των σχημάτων στην Ελλάδα
– Την ενθάρρυνση των συνεργασιών με καλλιτέχνες και σχήματα από το εξωτερικό
– Την κινητικότητα των σχημάτων στο εξωτερικό και τη συμμετοχή τους σε διεθνή φεστιβάλ, προγράμματα και  συνεργασίες
– Τη στήριξη ολοκληρωμένων δράσεων κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που διευρύνουν το κοινό του θεάτρου και το φέρνουν σε επαφή με έργα καλλιτεχνικής ποιότητας
Καθορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις επιχορήγησης επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων του ελεύθερου θεάτρου για τη θεατρική περίοδο 2018-2019 ως εξής:
Α. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
1. Πρόταση επιχορήγησης μπορούν να υποβάλουν θεατρικά σχήματα που λειτουργούν με τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ή του σωματείου και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Τα θεατρικά σχήματα θα πρέπει να έχουν παρουσιάσει τουλάχιστον δύο επαγγελματικές παραγωγές τα τελευταία τρία χρόνια.
2. Κάθε θεατρικό σχήμα μπορεί να υποβάλει ΜΟΝΟ ένα αίτημα επιχορήγησης και για ΜΙΑ θεατρική παραγωγή.
3. Σε περίπτωση συνεργασίας περισσότερων σχημάτων για την υλοποίηση της θεατρικής παραγωγής το αίτημα υποβάλλεται από το βασικό φορέα υλοποίησης της δράσης και προσκομίζεται συμφωνητικό συνεργασίας υπογεγραμμένο από τα συνεργαζόμενα μέρη.
4. Σε περίπτωση συνεργασίας με φορέα του εξωτερικού το αίτημα υποβάλλεται από τον ελληνικό φορέα.
Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η αξιολόγηση όλων των προτάσεων θα γίνει από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου του ΥΠΠΟΑ.
2. Οι επιχορηγήσεις χορηγούνται μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Οι παραγωγές που θα επιχορηγηθούν θα πρέπει να παρουσιαστούν εντός της καλλιτεχνικής περιόδου 2018-2019 και συγκεκριμένα από τις αρχές (1η) Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου του 2019.
4. Οι παραγωγές πρέπει να είναι νέες και να μην έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν από την ομάδα με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. με τη μορφή εργασίας σε εξέλιξη).
5.  Αποκλείονται προσωποκεντρικές παραγωγές καθώς και παραγωγές παιδικού ή εφηβικού θεάτρου.
6. Οι θεατρικοί φορείς υπόκεινται σε έλεγχο συνέπειας από το ΥΠΠΟΑ ως προς την τήρηση της πρότασης που έχουν καταθέσει καθώς και σε οικονομικό έλεγχο από τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές, όπως προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
7. Η πρόταση επιχορήγησης πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη, τεκμηριωμένο και αληθή προϋπολογισμό.
8. Το επιχορηγούμενο σχήμα οφείλει να είναι συνεπές στις οικονομικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις σε τρίτους (ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σκηνογράφους, ενδυματολόγους, μουσικούς, δραματολόγους, τεχνικούς, κλπ.). Η μη τήρηση του προγράμματος δραστηριότητας ή η αθέτηση των οικονομικών και συμβατικών υποχρεώσεων του θεατρικού σχήματος συνεπάγεται ακύρωση της επιχορήγησης.
9. Έγκαιρες και ειδικά αιτιολογημένες αλλαγές στην πρόταση βάσει της οποίας εγκρίθηκε η επιχορήγηση και εντός του συγκεκριμένου οικονομικού πλαισίου μπορούν να γίνουν δεκτές με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.
Οι απασχολούμενοι πρέπει να είναι ως επί το πλείστον επαγγελματίες.
10. Τα θεατρικά σχήματα που θα επιχορηγηθούν οφείλουν να αναγράφουν σε όλο το υλικό προώθησης και επικοινωνίας τους ότι επιχορηγούνται από το ΥΠΠΟΑ σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ.
11. Οι επιχορηγούμενες παραγωγές οφείλουν να είναι διαθέσιμες για την πιθανή παρουσίασή τους σε εκδήλωση για την προώθησή τους στο εξωτερικό σε ημερομηνία και χώρο που θα υποδείξει το ΥΠΠΟΑ.
12. Τα θεατρικά σχήματα υποχρεούνται να προσκομίζουν πριν  την καταβολή της επιχορήγησης αντίγραφα συμβάσεων των ηθοποιών και μισθωτήρια συμβόλαια (εάν προβλέπεται μίσθωση θεάτρου στην πρόταση). Η μη κατάθεσή τους συνεπάγεται την ακύρωση της επιχορήγησης.
13. Τα επιχορηγηθέντα θεατρικά σχήματα της περιόδου 2018-2019 που ολοκληρώνουν τον κύκλο των παραστάσεων τους οφείλουν να καταθέτουν εντός δύο μηνών καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό της επιχορηγηθείσας παραγωγής.
14. Τα επιχορηγούμενα σχήματα της περιόδου 2017-1018 που δεν κατέθεσαν τον απολογισμό τους εγκαίρως ως όφειλαν ή δεν υλοποίησαν τις δεσμεύσεις τους χάνουν το δικαίωμα αίτησης για επιχορήγηση την επόμενη περίοδο.
Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. Τα θεατρικά σχήματα υποβάλλουν στο Υπουργείο πρόταση σύμφωνα με το αναρτημένο υπόδειγμα στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ.
2. Η πρόταση αφορά στην επιχορήγηση μιας θεατρικής παραγωγής ανά σχήμα.
3. Θεατρικό σχήμα που περιλαμβάνει στην πρότασή του παράσταση που θα υλοποιηθεί σε συμπαραγωγή με άλλο θεατρικό σχήμα, με ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, με  καλλιτεχνικό οργανισμό στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην πρότασή του και να προσκομίσει συμφωνητικό συνεργασίας υπογεγραμμένο από τα συνεργαζόμενα μέρη. Η μη δήλωση ή η εκ των υστέρων δήλωση συμπαραγωγής μπορεί να επιφέρει έκπτωση από το δικαίωμα της επιχορήγησης.
Ως συμπαραγωγή θεατρικών σχημάτων νοείται η από κοινού συμμετοχή στη διαμόρφωση του σκεπτικού της πρότασης, στη καλλιτεχνική διαδικασία, στην οργάνωση και υλοποίηση της παραγωγής καθώς και η  από κοινού ανάληψη των οικονομικών υποχρεώσεων της παράστασης και η αναλογική κατανομή των εσόδων.
4. Οι επιχορηγήσεις  αφορούν σε παραστάσεις της  χειμερινής περιόδου 2018- 2019, η οποία  άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και ολοκληρώνεται το αργότερο στις 31 Μαΐου 2019.
5. Στην πρόταση επιχορήγησης πρέπει να περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση για τυχόν άλλες χρηματοδοτήσεις από το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους ΟΤΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και  λοιπούς οργανισμούς ή ιδιωτικές χορηγίες. Ο όρος αυτός αφορά στις δεδομένες και πιθανές χρηματοδοτήσεις της περιόδου για την οποία ζητείται η επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
1. Καλλιτεχνικά κριτήρια
– Το ευρύτερο σκεπτικό, το καλλιτεχνικό όραμα, το δραματουργικό ενδιαφέρον.
– Η επαρκής ανάπτυξη της πρότασης και ο τεκμηριωμένος σχεδιασμός της παραγωγής.
– Ο ολοκληρωμένος και εφικτός χρονικός προγραμματισμός.
– Η πρωτοποριακή και ερευνητική δουλειά στο χώρο του θεάτρου, η συστηματική ενασχόληση με πειραματικές αλλά και ιδιότυπες μορφές θεατρικής τέχνης για τον εμπλουτισμό του θεάτρου με νέους τρόπους ερμηνείας και ανάπτυξης νέων εκφραστικών μέσων.
– Η δυνατότητα της πρότασης να προωθήσει και να ενισχύσει τον διάλογο, τον προβληματισμό και την επικοινωνία ανάμεσα σε καλλιτέχνες, αλλά και ανάμεσα στο θέατρο και το κοινό.
Συνεκτιμώνται:
– Η συσπείρωση νέων και καταξιωμένων καλλιτεχνών.
– Η εν γένει παρουσία και καλλιτεχνική δραστηριότητα του θεατρικού σχήματος ως συνόλου καθώς και η παρουσία των επιμέρους συντελεστών που το συγκροτούν στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας αλλά και η συμμετοχή του σχήματος σε αναγνωρισμένες διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
– Η κινητικότητα του σχήματος στο εξωτερικό και η συμμετοχή του με την παράσταση σε διεθνή φεστιβάλ, προγράμματα και συνεργασίες.
– Η πραγματοποίηση παραστάσεων σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων και ειδικότερα σε παραμεθόριες και άγονες περιοχές και σε νησιωτικά συμπλέγματα.
– Η παρουσίαση, προβολή και προώθηση του νεοελληνικού θεατρικού έργου δοκίμων και νέων Ελλήνων συγγραφέων.
2. Θέσεις εργασίας
Η προσφορά θέσεων εργασίας τόσο σε επαγγελματίες ηθοποιούς όσο και σε άλλους συντελεστές.
3. Ενθάρρυνση συνεργασιών
– Η συνεργασία με άλλους φορείς της Ελλάδας
– Οι συνεργασίες με σχήματα και καλλιτέχνες από το εξωτερικό.
– Η οικονομική συμβολή αυτών των φορέων στην υλοποίηση της παραγωγής.
4. Κοινωνική προσφορά
Η πραγματοποίηση παράλληλων και ολοκληρωμένων δράσεων κοινωνικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα που απευθύνονται σε κοινωνικές ομάδες ή/και αξιοποιούν το δημόσιο χώρο.
Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι προτάσεις για επιχορήγηση θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 15 Μαΐου 2018.
Μέσα στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλεται η αίτηση ηλεκτρονικά στην διεύθυνση tmthch@culture.gr μαζί με πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και εγγράφως στην Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών & Κινηματογράφου  (Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα).
Η φόρμα της αίτησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ.
Ο έλεγχος της συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και της πληρότητας  των δικαιολογητικών γίνεται από το Τμήμα Θεάτρου και Χορού  της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών & Κινηματογράφου. Σε περίπτωση ελλείψεων στο φάκελο ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη συμπλήρωσή του.  Εάν δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα στοιχεία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, η αίτηση αποκλείεται από το επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πρόταση σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο υπόδειγμα της Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ. Συγκεκριμένα θα παρουσιάζονται το έργο που θα ανεβεί, η σύνθεση του θιάσου και οι λοιποί συνεργάτες, όπως σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, μουσικοί, χορογράφοι, φωτιστές, τεχνικό προσωπικό κ.τ.λ., καθώς επίσης και οικονομικά στοιχεία, όπως ο προϋπολογισμός του έργου ξεχωριστά με ανάλυση των εσόδων και εξόδων (μισθοί, αμοιβή συνεργατών, ΙΚΑ, ενοίκια κ.τ.λ.).
2. Καλλιτεχνικός και οικονομικός απολογισμός της παραγωγής που επιχορηγήθηκε για την περίοδο 2017-2018, σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο υπόδειγμα της Υπηρεσίας.
3. Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του σχήματος ότι το 80% των απασχολούμενων ηθοποιών είναι επαγγελματίες. Ως επαγγελματίες ορίζονται οι απόφοιτοι αναγνωρισμένων Σχολών Θεατρικής Τέχνης .
4. Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του σχήματος για τυχόν άλλες χρηματοδοτήσεις από άλλες πηγές.
5. Προγράμματα παραστάσεων, βιογραφικά συντελεστών, κριτικές (όχι δελτία τύπου) σε ψηφιακή μορφή και οπτικό  ψηφιακό υλικό του σχήματος  εφόσον υπάρχει.
Επισημαίνουμε ότι:
Σε περίπτωση θετικής εισήγησης  από την αρμόδια Επιτροπή, οι φορείς  θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα  υποβολής των εξής δικαιολογητικών για την είσπραξη των χρημάτων:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. Έγγραφο του επιχορηγούμενου φορέα (με αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα της δαπάνης) όπου θα αναφέρει σαφώς πώς θα διατεθούν τα χρήματα καθώς και αναλυτικά στο ίδιο έγγραφο τα μέλη του Δ.Σ. με την ιδιότητά τους, με αριθμό πρωτοκόλλου του φορέα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα (εξαιρούνται τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού).
2. ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις ή Καταστατικό και τροποποιήσεις ή τελευταίο κωδικοποιημένο Καταστατικό, του προς επιχορήγηση φορέα, θεωρημένο από αρμόδια αρχή, συνοδευόμενο από πρόσφατο πιστοποιητικό τροποποιήσεων θεωρημένο από το Πρωτοδικείο (για τους ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού ισχύει ο Νόμος 3852/2010/ Πρόγραμμα -«Καλλικράτης»).
3. Απόσπασμα πρακτικού ή ΦΕΚ ορισμού ΔΣ και νομίμου εκπροσώπου στο οποίο θα ορίζεται και η διάρκεια της θητείας του.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα βεβαιωμένη από την αρμόδια υπηρεσία ή μέσω Internet (εξαιρούνται τα ΝΠΔΔ εκτός Δήμων).
5. Φορολογική ενημερότητα βεβαιωμένη από την αρμόδια υπηρεσία ή μέσω Internet (εξαιρούνται τα ΝΠΔΔ) η οποία θα εκδίδεται  μόνο για είσπραξη χρημάτων από φορείς κεντρικής διοίκησης.
6. Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου, η οποία θα αναγράφει όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς του φορέα και θα αναφέρει ότι δεν τηρούνται άλλοι λογαριασμοί πέραν αυτών. Εάν υπάρχουν ταμειακά υπόλοιπα τα οποία υπερβαίνουν το ποσό της επιχορήγησης, θα αναφέρεται για ποιες ανάγκες του φορέα θα χρησιμοποιηθούν τα ταμειακά υπόλοιπα. Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από αντίγραφα της πρόσφατης κίνησης των λογαριασμών βεβαιωμένα από την τράπεζα ή εκτυπωμένα μέσω internet. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση να αναφέρετε το ΙΒΑΝ του λογαριασμού στον οποίο επιθυμείτε να κατατεθεί η επιχορήγηση.
7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης ή εκτύπωση των στοιχείων του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί η επιχορήγηση και όπου θα φαίνεται το ΙΒΑΝ και ο δικαιούχος.
8. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα που να πιστοποιεί ότι έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ καθώς και ο ΦΜΥ του τελευταίου μήνα ή δίμηνου ή τρίμηνου όπως  υποχρεούται.
9. Βεβαίωση της Δ/νσης Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων & Μεθοδολογίας του Γ.Λ.Κ. περί υποβολής οικονομικών στοιχείων για επιχορηγήσεις σε φορείς που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (η βεβαίωση εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω internet). Σε περίπτωση που ο φορέας δεν ανήκει στο μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης, οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, που να δηλώνει ότι δεν ανήκει στο Μητρώο Φορέων Γεν. Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
10. Για τους φορείς που έχουν επιχορηγηθεί κατά το προηγούμενο έτος από δημόσιο φορέα με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως, Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου, ότι έχουν καταχωρηθεί τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών που προέρχονται από τις επιχορηγήσεις που έλαβαν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια.
Για τους φορείς που δεν έχουν επιχορηγηθεί με ποσό άνω των 3.000 € κατά το προηγούμενο έτος, Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης δηλώσεων δαπανών τους στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια.
11. Για τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ,ΑΜΚΕ,ΣΩΜΑΤΕΙΑ (εκτός Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων) θα πρέπει να κατατεθεί με διαβιβαστικό έγγραφο και στους εξής φορείς ξεχωριστά:
Α. στο Ελεγκτικό Συνέδριο της περιοχής τους (για την Αθήνα είναι: 8η Υπηρεσία Επιτρόπου, Τσόχα & Βουρνάζου 4, Αθήνα)  με διαβιβαστικό έγγραφο
α) ο απολογισμός του προηγούμενου έτους,
β) ο ειδικός απολογισμός επιχορηγήσεων του προηγούμενου έτους από δημόσιο φορέα (εάν έλαβαν) και
γ) ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους.
Β. στη Δ/νση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων & Χορηγιών του ΥΠΠΟΑ (Γενικό Πρωτόκολλο-Μπουμπουλίνας 20, 10682, Αθήνα)
α) ο απολογισμός του προηγούμενου έτους,
β) ο ειδικός απολογισμός επιχορηγήσεων του προηγούμενου έτους από δημόσιο   φορέα (εάν έλαβαν) και
γ) ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους.
Εκτός των ανωτέρω και υποβάλλεται ο  αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε ο φορέας  από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Γ. Στη συνέχεια προσκόμιση του διαβιβαστικού με τους αριθμούς πρωτοκόλλου που δόθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από το Γενικό Πρωτόκολλο  του ΥΠΠΟΑ, στην Δ/νση Παραστατικών Τεχνών & Κινηματογράφου  Εάν ο φορέας δεν έχει λάβει επιχορήγηση κατά το προηγούμενο έτος, θα πρέπει να αναφέρεται αυτό σε όλα τα διαβιβαστικά έγγραφα προς τους αρμόδιους φορείς.
12. Για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τις Κοινωφελείς Δημοτικές Επιχειρήσεις:
Βεβαίωση ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων του Φορέα στις βάσεις δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 5257/14 (ΦΕΚ 93 Α).
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
(ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) ΜΕ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ