Επιτρεπόμενα αλιεύματα Βαλτικής Θάλασσας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 15 Οκτωβρίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε για τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και τις ποσοστώσεις των κρατών μελών για τα δέκα εμπορικά πλέον σημαντικά αλιευτικά αποθέματα στη Βαλτική Θάλασσα.
Το Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τις αλιευτικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή χωματίδα (+ 43%), την παπαλίνα (+ 3%), το δυτικό γάδο (+70%) και τη ρέγγα στον κόλπο της Ρίγας (+ 7%) . Το Συμβούλιο έλασης-over και τα TAC για τα κύρια σολομό λεκάνη και αποφάσισε να μειώσει τα μελλοντικά ποσά που πρέπει να αλιεύονται για την Κεντρική ρέγγα (-26%), Βοθνιακή ρέγγα (-7%), Δυτική ρέγγα (-48%), Ανατολική γάδου (-15%) και σολομού στον Κόλπο της Φινλανδίας (-3%).
Ειδικότερα:
Βάσει πρότασης της Επιτροπής, οι συμφωνηθείσες ποσότητες λαμβάνουν υπόψη τη δέσμευση για την επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης της ΜΒΑ, καθώς και επιστημονικών συμβουλών που παρέχονται ιδίως από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES). Οι διατάξεις του πολυετούς σχεδίου διαχείρισης για τη Βαλτική Θάλασσα παρακολουθήθηκαν επίσης στενά.
Εκτός από τον καθορισμό των TAC και των εθνικών ποσοστώσεων για ορισμένα είδη, το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την επέκταση έως το 2019 ορισμένων μέτρων διαχείρισης που εφαρμόζονται επί του παρόντος για τη βελτίωση της κατάστασης του αποθέματος μπακαλιάρου της Βαλτικής (περιορισμός των σάκων στην ψυχαγωγική αλιεία για το δυτικό γάδο και την περίοδο κλεισίματος από το 1 έως τις 31 Ιουλίου, με παρεκκλίσεις για τη μικρή παράκτια αλιεία του ανατολικού γάδου).
Στο πλαίσιο των συζητήσεων για τις αλιευτικές δυνατότητες στη Βαλτική Θάλασσα, το Συμβούλιο επίσης:
• εισήγαγε ευελιξία μεταξύ των περιοχών για τον σολομό από τις υποδιαιρέσεις 22-31 (κύρια λεκάνη) έως 32 (γλάρος της Φινλανδίας) για τα κράτη μέλη που το ζήτησαν, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση των ανακριβών στοιχείων των αλιευμάτων.
• καθόρισε την ποσόστωση της ΕΕ για το σύκο της Νορβηγίας για την επόμενη αλιευτική περίοδο που εκτείνεται από την 1η Νοεμβρίου 2018 έως τις 31 Οκτωβρίου 2019 σε 50 000 τόνους, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της αλιείας αυτού του είδους βραχείας ζωής.
• συμφώνησαν να τροποποιηθεί το TAC για τον γαύρο εντός του έτους και να τροποποιηθεί η περίοδος TAC που θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2019.
Προετοιμασία για την εξεύρεση ταχείας συμφωνίας πραγματοποιήθηκε σε περιφερειακό επίπεδο μέσω του προγράμματος BALTFISH , ενός φορέα που παρέχει μια πλατφόρμα για συζήτηση σχετικά με σημαντικά αλιευτικά θέματα στη Βαλτική Θάλασσα, υπό τη σημερινή σουηδική προεδρία.
Στον πίνακα επισημαίνεται:

2019 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ (TAC) ΕΕ ΣΤΗΝ ΒΑΛΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ  
    ΕΠΙΤΡΟΠΗ
πρόταση

Συμφωνία του Συμβουλίου
 
 
Ονομα

Λατινικό όνομα

Ζώνες αλιείας ICES TAC
2018
2019 2019 TAC 2019 παραλλαγή  
 
    σε τόνους σε τόνους παραλλαγή σε τόνους σε %  
Βοτανική ρέγγα

Clupea harengus

Υποδιαιρέσεις της Βαλτικής Θάλασσας 30-31 84 599 88 703 -7% 88 703 -7%  
Δυτική ρέγγα

Clupea harengus

Υποδιαιρέσεις της Βαλτικής Θάλασσας 22-24 17 309 6 404 -63% 9 001 -48%  
Κεντρική ρέγγα

Clupea harengus

Υποδιαιρέσεις της Βαλτικής Θάλασσας 25-27, 28.2, 29, 32 229 355 170 360 -26% 170 360 -26%  
Ρέγγα ρέγγα

Clupea harengus

Υποπεριοχή 28-1 της Βαλτικής Θάλασσας 28 999 31 044 + 7% 31 044 + 7%  
Eastern cod

Gadus morhua

Υποδιαιρέσεις της Βαλτικής Θάλασσας 25-32 28 388 24 112 -15% 2 4 112 -15%  
Δυτικό γάδο

Gadus morhua

Υποδιαιρέσεις της Βαλτικής Θάλασσας 22-24 5 597 7 340 + 31% 9 515 + 70%  
Γλώσσα

Pleuronectes plassa

Υποδιαιρέσεις της Βαλτικής Θάλασσας 22-32 7 076 10 122 + 43% 10 122 + 43%  
Κύριος σολομός λεκάνης

Salmo salar

Υποδιαιρέσεις της Βαλτικής Θάλασσας 22-31 91 132 104 996 + 15% 91 132 Συνεχίστε  
Ο σολομός του κόλπου της Φινλανδίας

Salmo salar

Υποδιαίρεση Βαλτικής Θάλασσας 32 10 003 9 879 -1% 9 703 -3%  
Σαρδέλα

Sprattus sprattus

Υποδιαιρέσεις της Βαλτικής Θάλασσας 22-32 262 310 270 772 + 3% 270 772 + 3%  

Υπόμνημα: Λατινική ονομασία – αγγλικό όνομα / Nom français / Deutsche όνομα
Clupea harengus – ρέγγες / hareng / Hering
Gadus morhua – γάδο / morue / Dorsch
Pleuronectes platessa – χωματίδα / plie / Scholle
Salmo salar – σολομός του Ατλαντικού / saumon Atlantique / Lachs
Sprattus sprattus – παπαλίνα / σαρδελόρεγγα / Sprotte

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail