Επιμορφωτικό πρόγραμμα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Την έναρξη προγράμματος επιμόρφωσης, στο Παρίσι, ανακοινώνει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης στη Γαλλία (École Nationale d’ Administration – ENA), με τις εξής θεματικές ενότητες:

Τίτλος

 

Συμμετέχοντες Διάρκεια Ημερομηνίες Γλώσσα
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων (ηγετικός ρόλος, επικοινωνία κλπ)

 

Η τέχνη του διοικείν Διευθυντικά στελέχη

(2 άτομα)

3 ημέρες 10-12 Ιουλίου 2018 Άριστη γνώση Γαλλικών *

(χωρίς διερμηνεία)

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καθοδηγώντας τις αλλαγές

 

Εισαγωγή στην καινοτομία στη δημόσια διοίκηση  

Ανώτερα στελέχη της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης

(5 άτομα)

 

5 ημέρες 11-15 Ιουνίου 2018 Άριστη γνώση Αγγλικών*

(χωρίς διερμηνεία)

 

Στρατηγική επικοινωνίας και σχέσεων με τα ΜΜΕ σε καταστάσεις κρίσεων

 

 

Ανώτερα στελέχη της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης

(12 άτομα)

 

3 ημέρες 11-13 Σεπτεμβρίου 2018 Αγγλικά

(με διερμηνεία στα ελληνικά)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, που εμπλέκονται ενεργά σε δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης. Η εκπαίδευση θα γίνει στη γαλλική ή αγγλική γλώσσα. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα με επιτυχία θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης πριν από την αναχώρησή τους ενώ θα λάβουν το εκπαιδευτικό υλικό κατά την άφιξή τους στον τόπο διεξαγωγής του επιμορφωτικού προγράμματος.
Το σύνολο των εξόδων συμμετοχής, μετακίνησης και διαμονής, καθώς και η καταβολή ημερησίας αποζημίωσης ανά διανυκτέρευση, θα καλυφθεί από την Γαλλική Τεχνική Βοήθεια που παρέχεται από την Expertise France.
Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με την Expertise France και την ΕΝΑ, με κύριο κριτήριο τη συνάφεια του αντικειμένου εργασίας των υποψηφίων με τη θεματολογία του προγράμματος.
Σημαντικό κριτήριο αποτελεί το επίπεδο γνώσης της γαλλικής ή αγγλικής γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το συνημμένο στην εγκύκλιο υπόδειγμα. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@ydmed.gov.gr με κοινοποίηση στο hrd@ydmed.gov.gr και στο mirella.papantonaki@expertisefrance.fr.
Πληροφορία, με την Expertise France (τηλ. 216-800.8779).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail