Επενδύσεις επιχειρήσεων οινοπαραγωγής

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι δημοσιεύτηκε η νέα ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 1771/149520/21-06-19 (ΦΕΚ 2734/τ.Β΄/03-07-19) σχετικά με «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 50 του ΚΑΝ. (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023».
Δικαιούχοι στήριξης είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου. Επιπρόσθετα, μπορούν να καταστούν δικαιούχοι οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Ενδεικτικά αναφέρουμε δαπάνες που συνδέονται με τις ακόλουθες I έως IV δράσεις (Παράρτημα Ι):
Ι. Παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης προϊόντος
ΙΙ. Ποιοτικού ελέγχου
ΙΙΙ. Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων
ΙV. Επενδύσεων που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η συνεισφορά της Ένωσης στις πραγματικές δαπάνες του προγράμματος χορηγείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων για την περιφέρεια της Κρήτης είναι 40% επί των δαπανών, ενώ η εθνική συμμετοχή είναι μηδενική.
ΎΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Ως ανώτερο ποσό προγράμματος επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 350.000 ευρώ και ως κατώτερο το ποσό των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο πόσο της επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 ευρώ.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ. από την 1η Ιουλίου έως και την 10η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/ampeli/8511-programma-oinoparagogh2020-23.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail