Επανασύνδεση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφέρειες

Τη δυνατότητα στήριξης καταναλωτών των οποίων η κύρια κατοικία έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, υπό τη μορφή παροχής εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επιδότησης των οφειλών τους, προκειμένου να επανασυνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Νάξου.
Ειδικότερα τονίζεται «Το ύψος του ειδικού βοηθήματος αντιστοιχεί σε ποσό που καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, για συνολικές οφειλές:
α)έως 6.000€, θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής.
β)από 6.001€ και έως 9.000€, θα καταβάλλεται εφάπαξ το 75% της οφειλής.
γ)από  9.001€ και έως 12.000€, θα καταβάλλεται εφάπαξ το 50% της οφειλής.
δ)από 12.001€ και άνω, θα καταβάλλεται εφάπαξ το 30% της οφειλής.
Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, το ποσό και ο αριθμός των οποίων θα ορίζονται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, το ειδικό βοήθημα θα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου, ο οποίος και θα εκδίδει εντολή επανασύνδεσης που θα υλοποιείται από τη ΔΕΔΔΗΕ χωρίς χρέωση τελών επανασύνδεσης.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Οι δυνητικοί δικαιούχοι για να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας τους.
2. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/06/2018.
3. Εισοδηματικά κριτήρια:
Σύνθεση νοικοκυριού – Εισοδηματικό όριο
– Μονοπρόσωπο νοικοκυριό – 9.000 €
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος – 13.500 €
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη – 15.750 €
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη – 18.000€
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη – 24.750 €
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη – 27.000€
• Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000€.
• Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά  15.000€.
• Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500€ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250€, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500€ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.
• Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά 8.000€ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω και κατά 15.000€ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.
Περιουσιακά κριτήρια:
1. Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των 120.000€ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000€ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των 180.000€.
2. Τα μέλη του νοικοκυριού να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με την εξαίρεση της υποπερ. i της περιπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 για πολύτεκνες οικογένειες και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία (παρέχεται από την Υπηρεσία),
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
3. Φορολογική δήλωση (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
5. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,
6. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία),
8. Λογαριασμός προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας,
9. Βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την ημερομηνία αποσύνδεσης της οικίας από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε περίπτωση ύπαρξης στο συγκεκριμένο νοικοκυριό ατόμου με αναπηρία 67% και άνω ή ατόμου το οποίο χρήζει μηχανικής υποστήριξης, πρέπει να κατατεθούν ως πρόσθετα δικαιολογητικά:
1. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.
2. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τριμελή Επιτροπή που  συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 651/2018 (ΑΔΑ: 6Μ2ΡΩΚΗ-ΕΗ8) Απόφαση Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, αποτελούμενη από εκπρόσωπο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία δύναται να ζητεί είτε την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών, είτε τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας, είτε η ίδια να διενεργεί κατ’ οίκον επίσκεψη για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.
Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται στο Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Αρμόδια υπάλληλος: Αικατερίνη Πρωτονοταρίου. Τηλέφωνο: 2285360150 –  Ώρες λειτουργίας: 09:00 έως 17:00.»