Επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΒΟΥΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων που αφορά στη διενέργεια επαναληπτικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Σύμφωνα με την τροπολογία αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των μαθητών στις επαναληπτικές εξετάσεις ώστε να διασφαλιστεί η ισονομία όλων των υποψηφίων αλλά και να κάνουν χρήση της διάταξης όσοι πραγματικά έχουν ανάγκη.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι:
1. Στις επαναληπτικές εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που δεν έλαβαν μέρος στην εξέταση ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων της τακτικής εξεταστικής περιόδου είτε εξαιτίας σοβαρού λόγου υγείας είτε λόγω ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου συγγενούς Α βαθμού εξ αίματος ή Β βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή.
2. Οι υποψήφιοι εισάγονται σε ποσοστό θέσεων (0,5%) επιπλέον του αριθμού εισακτέων της τακτικής εξεταστικής περιόδου και εφ όσον λάβουν βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτή του τελευταίου επιτυχόντα της τακτικής εξεταστικής περιόδου.
3. Οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στο σύνολο των μαθημάτων στα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή στην αίτηση-δήλωση του Φεβρουαρίου.
4. Με υπουργική απόφαση θα οριστούν τα υπόλοιπα θέματα των επαναληπτικών εξετάσεων.

Ολόκληρη την αιτιολογική έκθεση και την Τροπολογία
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Oικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο :

«Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παράγραφο 1 επαναφέρεται η δυνατότητα, η οποία προϋπήρχε, πρόσβασης των αποφοίτων ΕΠΑΛ στις σχολές των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης κατ’ ένα ελάχιστο αριθμό θέσεων στο πλαίσιο ίσης μεταχείρισης των αποφοίτων όλων των τύπων λυκείου.

Με την παράγραφο 2 ρυθμίζεται η δυνατότητα και ο τρόπος διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων που διενεργούνται με το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με το νέο σύστημα εισαγωγής διαχωρίστηκαν οι ενδοσχολικές από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ως εκ τούτου οι τελευταίες δεν σχετίζονται με τη λήψη απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο δικαιολογούσε τη διενέργεια επαναληπτικών εξετάσεων χωρίς όρους και αυστηρές προϋποθέσεις. Για τον ίδιο λόγο οι επαναληπτικές εξετάσεις δεν περιελάμβαναν τα ειδικά μαθήματα, ακριβώς επειδή αυτά δεν συνυπολογίζονταν για το απολυτήριο.

Ωστόσο, επειδή από το 2000 μέχρι σήμερα, ήτοι επί 16 συναπτά έτη εφαρμογής του παλαιού συστήματος, διενεργούνταν επαναληπτικές εξετάσεις για όσους είχαν κάποιο πρόβλημα υγείας, δημιουργήθηκε στους υποψηφίους η εύλογη προσδοκία διατήρησης του μέτρου αυτού των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων, παρόλο που πλέον έχουν αποσυνδεθεί από τις απολυτήριες εξετάσεις.

Πέραν τούτου, το να υποστηρίζονται και να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης από την Πολιτεία άτομα με προβλήματα υγείας, είναι πάγια βούληση και πρακτική της Πολιτείας και επιταγή του συντακτικού νομοθέτη, ειδικά στην προκειμένη περίπτωση που αφορά σε άτομα νεαρής ηλικίας και σε τόσο σημαντικές για αυτά εξετάσεις. Η μέριμνα αυτή σκοπό έχει να αντισταθμίσει την μειονεκτική θέση στην οποία περιήλθαν τα πρόσωπα αυτά λόγω προβλημάτων υγείας και να αποκαταστήσει ως προς αυτά την ισότητα ευκαιριών, την οποία αποστερήθηκαν συνεπεία του προβλήματος υγείας.

Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμο προκειμένου να μην αδικηθούν υποψήφιοι/ες, που αναγκάζονται να απέχουν από τις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας (σωματικής ή ψυχικής), να ισχύσουν οι επαναληπτικές εξετάσεις αποκλειστικά και μόνο για όσους υποψηφίους λόγω ασθενείας, σοβαρού ατυχήματος ή λόγω ψυχικής οδύνης, αδυνατούν πραγματικά να προσέλθουν στις εξετάσεις και να δοκιμαστούν σε κάποιο ή κάποια από τα εξεταζόμενα μαθήματα. Οι επαναληπτικές εξετάσεις αφορούν πλέον και στα ειδικά μαθήματα, τα οποία μέχρι σήμερα αποκλείονταν, αφού οι επαναληπτικές αφορούσαν μόνο στα μαθήματα που συνδέονταν με το απολυτήριο Λυκείου.

Προκειμένου, βέβαια, να διαφυλαχθεί το κύρος του θεσμού των πανελλαδικών εξετάσεων και να τυγχάνουν της ειδικής προστασίας του νόμου όσοι έχουν πραγματική διαπιστωμένη ανάγκη, τίθενται πλέον αυστηρές προϋποθέσεις, χωρίς ουδόλως να θίγονται οι υποψήφιοι/ιες των πανελλαδικών της αρχικής εξεταστικής περιόδου. Για τη διασφάλιση, λοιπόν, της ισονομίας και της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τίθεται ως όρος για την εισαγωγή σε κάποιο τμήμα να έχει λάβει ο/η υποψήφιος/α των επαναληπτικών εξετάσεων βαθμολογία τουλάχιστον ίση με εκείνη του τελευταίου επιτυχόντα των κανονικών πανελλαδικών εξετάσεων στο συγκεκριμένο τμήμα.

Προκειμένου δε ο λόγος υγείας να έχει εκλείψει μέχρι τις επαναληπτικές εξετάσεις, αυτές θα διενεργούνται κατά το μήνα Σεπτέμβριο, παράλληλα με τις εξετάσεις των τέκνων ελλήνων εξωτερικού και λοιπών κατηγοριών που εισάγονται σε ποσοστά θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων. Όσον αφορά στο χρόνο κατάθεσης του μηχανογραφικού, αυτό κατατίθεται πριν τη διενέργεια των επαναληπτικών εξετάσεων, προκειμένου οι επιτυχόντες να εγγραφούν έγκαιρα για τη φοίτησή τους στο Τμήμα εισαγωγής.

 

 

Αθήνα,     /4/2017

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,                                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ                                                     Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Oκονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο :

«Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο …..

 1. Στο τελευταίο εδάφιο της υποπεριπτ. αα’ της περιπτ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε με την περιπτ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α΄17), μετά τη φράση «σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων» προστίθεται η φράση «και πάντως όχι μικρότερο ποσοστού 20%.».
 2. Στο ν. 4186/13 (Α΄ 193) μετά το άρθρο 13 προστίθεται άρθρο 13Α, το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 13Α  

Επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

 1. Τον Σεπτέμβριο εκάστου σχολικού έτους διενεργούνται επαναληπτικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε σχολές ή Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 3, στις οποίες έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν οι υποψήφιοι γενικού και επαγγελματικού λυκείου, εφόσον, είτε εξαιτίας σοβαρού λόγου υγείας είτε λόγω ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου συγγενούς α΄ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός του μήνα που προηγείται του μήνα έναρξης των εξετάσεων και μέχρι τη λήξη αυτών, δεν έλαβαν μέρος στην εξέταση ενός ή περισσότερων μαθημάτων κατά τη διάρκεια της τακτικής εξεταστικής περιόδου.
 2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις προβλεπόμενες, από ειδικές διατάξεις, κατηγορίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων. Οι υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, μπορούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων. Στην περίπτωση αυτή εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέματα με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων και διεκδικούν τις ίδιες με αυτούς θέσεις.
 3. Οι υποψήφιοι εισάγονται στις σχολές ή Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων της τακτικής εξεταστικής περιόδου και συγκεκριμένα:

α) οι υποψήφιοι των γενικών λυκείων εισάγονται σε  ποσοστό θέσεων 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων ανά Τμήμα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, και

β) οι υποψήφιοι των επαγγελματικών λυκείων εισάγονται σε  ποσοστό θέσεων 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων ανά Τμήμα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και σε Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προκύπτει τουλάχιστον μία θέση ανά Τμήμα.

 1. Προϋπόθεση για την εισαγωγή σε κάποια σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι να λάβουν οι εξεταζόμενοι στις επαναληπτικές αυτές εξετάσεις βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου της αντίστοιχης κατηγορίας ημερησίου λυκείου (ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ) στη συγκεκριμένη σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.
 2. Στις επαναληπτικές εξετάσεις οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στο σύνολο των μαθημάτων στα οποία έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή με την αίτηση-δήλωση που υπέβαλαν τον Φεβρουάριο (Ομάδας Προσανατολισμού, Γενικής Παιδείας, Ειδικά Μαθήματα και Μαθήματα Ειδικότητας) και με την επιφύλαξη των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 2 και όχι μόνο σε όποιο απουσίασαν.
 3. Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις, η συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ακυρώνεται, όπως και η βαθμολογία και η επίδοσή του σε μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες, στα οποία έχει ήδη εξεταστεί, και ο υποψήφιος λογίζεται ως μη εξετασθείς.
 4. Όσον αφορά στα ατομικά και συλλογικά όργανα που είναι αναγκαία για την οργάνωση, το συντονισμό, την εποπτεία και την ομαλή διεξαγωγή των επαναληπτικών εξετάσεων, καθώς και για τη βαθμολόγηση των γραπτών και την έκδοση των αποτελεσμάτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στην τακτική εξεταστική περίοδο με την επιφύλαξη των δύο επόμενων εδαφίων. Η κεντρική επιτροπή εξετάσεων που συγκροτείται και λειτουργεί για τις επαναληπτικές εξετάσεις των ΓΕ.Λ. είναι αρμόδια και για τις εξετάσεις των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997. Η κεντρική επιτροπή εξετάσεων ειδικών μαθημάτων για τις εξετάσεις των υποψηφίων, που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, είναι αρμόδια και για τις επαναληπτικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Για τον καθορισμό της αποζημίωσης των οργάνων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).
 5. Οι υποψήφιοι καταθέτουν μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις τους, μαζί με τους υποψηφίους (ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ) της τακτικής εξεταστικής περιόδου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τα λοιπά διατάξεις.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται ο ακριβής χρόνος και τόπος διεξαγωγής, ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή και η προθεσμία υποβολής τους, το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων, τα σχετικά με την υποβολή μηχανογραφικού, ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων, ο ορισμός εξεταστικών κέντρων και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά, ο τρόπος διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, ο τρόπος ορισμού και οι υποχρεώσεις των επιτηρητών, οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, ο τρόπος φύλαξής τους, καθώς και ο τρόπος ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών, η συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

 

 

 

Αθήνα,     /4/2017

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,                                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ                                                     Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail