Εξώδικη δήλωση εργαζομένων νοσοκομείων

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑ

Σε εξώδικη δήλωση-πρόσκλησης -διαμαρτυρίας προχωρά το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στα νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ)με αφορμή την αξιολόγηση.
Το υπόδειγμα της Εξώδικης Δήλωσης – Πρόσκλησης – Διαμαρτυρίας είναι:
ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ
Συνάδελφοι,
Σας κοινοποιούμε υπόδειγμα Εξώδικης Δήλωσης – Πρόσκλησης – Διαμαρτυρίας για την παρανομία πρωτοκόλλησης εκπρόθεσμων Φύλλων Αξιολόγησης.
Μπορείτε εάν συνεχίζονται οι εκβιασμοί να το κοινοποιήσετε στις Διοικήσεις.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ENΩΠΙΟΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ……………………………………………………….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ
Τον Διοικητή του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία …………………………………………………………………………………………………………..

Όπως σας είναι γνωστό σε εφαρμογή του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 (που προστέθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4489/2017) τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ το σύστημα αξιολόγησης του προαναφερθέντος νόμου, και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις που εκεί αναφέρονται για την αξιολογική περίοδο του έτους 2016.
Κατά την ρητή διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρ. 24Α ν. 4369/2016 σε συνδ. με την παράγραφο 3 του άρθρ. 36 ν. 4489/2017, ορίστηκε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευσή του οικείου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για να υποβάλει ο κάθε αξιολογούμενος συμπληρωμένη την έκθεση αξιολόγησής του στον Α’ αξιολογητή κοινοποιώντας την ταυτόχρονα στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού. Σύμφωνα δε με την παράγραφο 2. β) του άρθρ. 24Α του ίδιου νόμου, σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας της παραγράφου 1, η διαδικασία δεν αναστέλλεται και η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται απευθείας από τον Α’ αξιολογητή, ο οποίος υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης στον Β’ αξιολογητή και την κοινοποιεί ταυτόχρονα στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 1.
Επειδή ο ανωτέρω νόμος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την 21-9-2017 (ΦΕΚ A 140/21.09.2017) συνεπώς η οριζόμενη στην παρ. 1 άρθρ. 24Α ν. 4369/2016 σχετική προθεσμία έληξε την 2-10-2017.
Επειδή το Σωματείο μας, το οποίο έχει στόχο την συνεχή προάσπιση των κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων των μελών του, έχει δεχθεί σωρεία αναφορών ότι παρά την παρέλευση της παραπάνω ρητώς οριζόμενης από το νόμο αποκλειστικής δεκαήμερης προθεσμίας, και συνεπεία αφόρητων πιέσεων που ασκούνται στους εργαζόμενους, η αρμόδια Διεύθυνση εξακολουθεί να δέχεται (εκπρόθεσμα) την υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης από αξιολογούμενους, κατά παράβαση του νόμου και σε καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων.
Επειδή παρά την σαφήνειά της διατύπωσής τους παραβιάζονται οι εφαρμοζόμενες διατάξεις, για λόγους προφανούς πολιτικής σκοπιμότητας και με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων σε μία προσπάθεια νομιμοποίησης ενός συστήματος αξιολόγησης που η μαζική αποχή των αξιολογούμενων απέδειξε ότι κρίνεται απορριπτέο.
Επειδή ως Δημόσια Αρχή υπέχετε υποχρέωση τήρησης της νομιμότητας, η οποία αποτελεί δημοκρατικό καθήκον κάθε δημόσιου λειτουργού.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ
Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
Όπως παύσετε αμέσως την παραλαβή και πρωτοκόλληση εκθέσεων αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους υπαλλήλους, ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος και να προχωρήσει η διαδικασία ως προβλέπεται στις οικείες διατάξεις.