Εξωδικαστικός διακανονισμός

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

«Η διαδικασία στον εξωδικαστικό συμβιβασμό συμφωνήθηκε να διεκπεραιώνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, προκειμένου να δοθεί κίνητρα στις τράπεζες να διευθετήσουν μικρά χρέη μικρών επιχειρήσεων, κάτι που μέχρι τώρα δεν έκαναν, επικαλούμενες το διοικητικό κόστος.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα μειώνει σημαντικά το διοικητικό κόστος. Στο μηχανισμό μπορούν να υπαχθούν όλες οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις που έχουν συνολικές οφειλές σε καθυστέρηση που υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016» αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Ακόμη επισημαίνεται «Ο εξωδικαστικός μηχανισμός διαμορφώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε αφ’ ενός να μπορούν να υποβληθούν από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη προτάσεις τεκμηριωμένες με σοβαρές πιθανότητες αποδοχής τους από τα υπόλοιπα μέρη. Αφ’ ετέρου η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε όσο το δυνατό μικρότερο χρονικό διάστημα.
Με την υποβολή της αίτησης διορίζεται συντονιστής, ο οποίος προσκαλεί τους πιστωτές να δηλώσουν αν προτίθεται να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Εφόσον συμμετάσχουν στη διαδικασία πιστωτές που έχουν την πλειοψηφία των απαιτήσεων προβλέπεται διορισμός εμπειρογνώμονα ο οποίος αξιολογεί τη βιωσιμότητα του οφειλέτη και αν του ανατεθεί εκφωνεί σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών.
Ο διορισμός του εμπειρογνώμονα είναι υποχρεωτικός στις μεγάλες επιχειρήσεις και προαιρετικός στις υπόλοιπες. Στη συνέχεια τάσσεται προθεσμία στους πιστωτές προκειμένου να υποβάλουν αντιπροτάσεις ρύθμισης. Από τις αντιπροτάσεις ο οφειλέτης επιλέγει ορισμένες οι οποίες τίθενται σε ψηφοφορία. Εφόσον μια πρόταση συμφωνηθεί ανάμεσα στον οφειλέτη και στην πλειοψηφία των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών, υπογράφεται σύμβαση αναδιάρθρωσης η οποία ισχύει άμεσα από το χρόνο της υπογραφής της.
Επίσης σχετικά με μια σημαντική πτυχή της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού, που απασχολεί τους εκπροσώπους των πιστωτών, οι οποίοι θα συναινέσουν σε ρύθμιση οφειλών τονίζεται  στο ζήτημα της προστασίας των εκπροσώπων των πιστωτών από άδικες διώξεις, δηλαδή κυρίως των εκπροσώπων των τραπεζών και του ελληνικού δημοσίου.
Το παρόν σχέδιο νόμου δεν περιέχει διάταξη με την οποία προστατεύονται από άδικες διώξεις οι εκπρόσωποι των πιστωτών, οι οποίοι θα συναινέσουν στη ρύθμιση οφειλών. Προετοιμάζεται όμως η σχετική διάταξη από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία πρόκειται να εισαχθεί σε επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία.
Το νομοσχέδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού που φέρνουμε προς ψήφιση στη Βουλή, δεν εγγυάται τη ρύθμιση οφειλών κάθε επιχείρησης, καθώς καμία ρύθμιση δεν μπορεί να επιβληθεί ενάντια στη βούληση της πλειοψηφίας των πιστωτών.»