Ενίσχυση προστασίας παιδιών στα διεθνή διαζύγια

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν τις προτάσεις τους επί του κανονισμού για την επίλυση διαφορών σε διεθνή διαζύγια, θέτοντας ως προτεραιότητα την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών. Αναγνωρίζοντας την ποιότητα των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του ισχύοντος κανονισμού, οι ευρωβουλευτές προτείνουν να ενισχυθούν τα δικαιώματα των παιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επίλυσης διαφορών μεταξύ του διαζευγμένου ζευγαριού. Ζητούν να έχει το παιδί το δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του, μέσω μίας σαφούς διαδικασίας ακρόασης, η οποία θα διενεργείται από δικαστή ή ειδικά εκπαιδευμένο εμπειρογνώμονα, χωρίς την άσκηση πίεσης στο παιδί. Στις περιπτώσεις όπου ένα παιδί έχει απαχθεί σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από έναν από τους γονείς του, οι ευρωβουλευτές προτείνουν το θέμα να αντιμετωπίζεται από εξειδικευμένους και έμπειρους οικογενειακούς δικαστές, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των συμφερόντων του παιδιού.
Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης της βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών αρχών των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) ενέκρινε τη γνωμοδότησή του με 562 ψήφους υπέρ, 16 κατά και 43 αποχές. Η γνωμοδότηση θα διαβιβαστεί τώρα στο Συμβούλιο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λήψη της τελικής απόφασης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ο αριθμός των διεθνών διαζυγίων στην ΕΕ είναι περίπου 140.000 ετησίως, ενώ υπάρχουν περίπου 1.800 περιπτώσεις απαγωγών παιδιών από τους γονείς τους στην ΕΕ κάθε χρόνο.
Στο ΕΚ υπάρχει Διαμεσολαβητής για τις υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών από γονείς. Τη θέση αυτή κατέχει η Elisabeth Morin-Chartier.