Ενίσχυση Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Με 15.000.000 € χρηματοδοτεί το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ τις περιπολίες του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για τον έλεγχο των προσφυγικών ροών και την ασφάλεια των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την επιτυχή εκπλήρωση των αποστολών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. αποφασίζουν και συντονίζουν τις περιπολίες των επιχειρησιακών μέσων που υπάγονται σε αυτές. Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια από τη μεταναστευτική κρίση και του ταυτόχρονου περιορισμού των διαθέσιμων εθνικών πόρων, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή προχώρησε σε υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020, που αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εν λόγω αίτημα υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Ενίσχυση Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων» του Ειδικού Στόχου «Σύνορα» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014 – 2020.
Σε συνέχεια της ανωτέρω Πρόσκλησης εντάχθηκε η Δράση «Ενίσχυση Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων» (κωδικός ΟΠΣ 5010689) με δικαιούχο το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου, ο συνολικός προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ με συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.000.000 ευρώ, ίση με το 75% της συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης.
Στόχος της εν λόγω Δράσης είναι η ενίσχυση της ικανότητας ανταπόκρισης του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. στον αποτελεσματικότερο έλεγχο των θαλασσίων συνόρων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτής χρηματοδοτούνται δαπάνες που προέκυψαν από τις περιπολίες πλωτών επιχειρησιακών μέσων του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στο πλαίσιο του ελέγχου των θαλασσίων συνόρων κατά τη χρονική περίοδο από 01-01-2016 μέχρι και 30-04-2017.