Εκσυγχρονισμένη Πολιτική Συνοχή Περιφερειών ΕΕ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Ανοιχτή επιστολή συνεπέγραψε η Περιφέρεια Κρήτης, μαζί με άλλες 50 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες που αφορά την Πολιτική Συνοχής και μέσω της CRPM επιδόθηκε στον Πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.
Ειδικότερα στην επιστολή αναφέρεται:
Η Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) παρακολουθεί πολύ στενά την τρέχουσα συζήτηση σχετικά με το Πολυετές Οικονομικό Πλαίσιο για την μετά το 2020 περίοδο. Οι προκλήσεις των επερχόμενων διαπραγματεύσεων για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η εμφάνιση νέων προτεραιοτήτων που πιθανόν να κληθεί να καλύψει ο Προϋπολογισμός, θέτουν σε αμφισβήτηση την ίδια την ύπαρξη της Πολιτικής Συνοχής.
Εμείς, οι εκπρόσωποι των Περιφερειών της Ευρώπης, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εδραιώσει το ρόλο της Πολιτικής Συνοχής ως την στρατηγική πολιτική επενδύσεων της ΕΕ για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες για την μετά το 2020 περίοδο, σε συνάρτηση με την  θέση της CPMR για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2020, η οποία υιοθετήθηκε τον περασμένο Ιούνιο.
Προτρέπουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη της τα παρακάτω μηνύματα κατά την επικείμενη διαμόρφωση του πακέτου νομοθετικών ρυθμίσεων που θα διέπουν τον Προϋπολογισμό και την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ μετά το 2020:
1. Η Πολιτική Συνοχής θα πρέπει να συνεχίσει να καλύπτει όλες τις Περιφέρειες και όλους του πολίτες της Ευρώπης κατά την μετά το 2020 περίοδο, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την επίτευξη των στόχων για οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Όντας μια μακροπρόθεσμη εδαφική πολιτική επενδύσεων, η Πολιτική Συνοχής προσφέρει προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη τόσο σε θεσμικό επίπεδο, όσο και προς τους πολίτες. Είναι κρίσιμο να αξιοποιηθεί το δυναμικό της Ενιαίας Αγοράς εστιάζοντας στα στρατηγικά πλεονεκτήματα ολόκληρης της Ευρώπης.
Η Πολιτική Συνοχής ενεργοποιεί σημαντικές δημόσιες επενδύσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων τα οποία συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ.
2. Η Πολιτική Συνοχής χρειάζεται ισχυρή οικονομική υποστήριξη μετά το 2020, προκειμένου να συνεχίσει να παράγει μακροπρόθεσμα Ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, κάτι που είναι κατοχυρωμένο στις Συνθήκες της ΕΕ. Η Πολιτική Συνοχής είναι η ευρωπαϊκή πολιτική που βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες και αποτελεί το πρόσωπο της Ευρώπης στις διάφορες περιφέρειες. Για τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών, για να λειτουργήσει ως παράγοντας κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας σε περιόδους κρίσης, για να προωθήσει την Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και ανταγωνιστικότητα, για να διασφαλίσει την ειρήνη και τη συνεργασία πέρα από σύνορα, η Ευρώπη χρειάζεται σήμερα μια ισχυρή Πολιτική Συνοχής περισσότερο από ποτέ.
3. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Πολιτικής Συνοχής για να εξασφαλιστεί ότι το ανανεωμένο ενδιαφέρον της ΕΕ για την Κοινωνική Ευρώπη θα υλοποιηθεί στην πράξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο διαθέτει μια σημαντική εδαφική διάσταση που αφορά σε τομείς περιφερειακών αρμοδιοτήτων σε όλη την Ευρώπη. Αυτό υποστηρίζεται επίσης από στοιχεία που δείχνουν ότι τοπικές και εξατομικευμένες λύσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα τα κοινωνικά θέματα στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.
4. Η Πολιτική Συνοχής δεν μπορεί να μετεξελιχθεί σε εργαλείο της ΕΕ για την παροχή κινήτρων προς τα Κράτη Μέλη να υλοποιήσουν διαρθρωτικές αλλαγές. Η Πολιτική Συνοχής υποστηρίζει ήδη ορισμένες πτυχές του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπως ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης. Η Πολιτική Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο έχουν διαφορετικά χρονικά πλαίσια και διαδικασίες. Εάν η Πολιτική Συνοχής πρέπει να διατηρήσει τον «λόγο ύπαρξής» της ως πολιτική εδαφικής ανάπτυξης, ο συμβιβασμός των δύο θα απαιτούσε ουσιαστική μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
5. Οι βασικές αρχές της πολιτικής συνοχής, όπως η κοινή διαχείριση, η εταιρική σχέση και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, πρέπει να διατηρηθούν. Η εμπιστοσύνη, η ενδυνάμωση των περιφερειών και οι έξυπνες διαδικασίες για τον καθορισμό προτεραιοτήτων για επενδύσεις σε περιφερειακό επίπεδο, είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση του δυναμικού της πολιτικής και για την εξασφάλιση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης εντός της ΕΕ.