Δώρο Πάσχα άνεργων ναυτικών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στους άνεργους ναυτικούς καθορίζεται ως εξής:
1. ΠΑΣΧΑ 2018
α. Στους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες προστατευόμενα τέκνα: 350,00 € (τριακόσια πενήντα ευρώ)
β. Στους άγαμους ή άγαμες: 300,00 € (τριακόσια ευρώ)
2. ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η χρονική περίοδος ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων ναυτικών για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω των εορτών ΠΑΣΧΑ 2018 ορίζεται εντός προθεσμίας από 26 /03/2018 έως και 05/04/2018.
Η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα πραγματοποιείται σταδιακά.
H κατάθεση για τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται στις Υπηρεσίες του Οίκου Ναύτου Πειραιά για όσους κατοικούν στην Αθήνα και Πειραιά και στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές, οι οποίες έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό, για τους δικαιούχους που κατοικούν στην περιφέρειά τους ή κοντά σε αυτή.
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ
3Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ
Για να δικαιούται ο άνεργος ναυτικός την έκτακτη οικονομική ενίσχυση πρέπει:
α) Να έχει πάνω από πέντε (5) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία (12) δώδεκα μήνες τουλάχιστον κατά την τριετία από 08/04/2015 έως 08/04/2018 ή να έχει εικοσιτετράμηνη (24 μήνες) τουλάχιστον συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία πριν τις 08/04/2018 πενταετία, αναδρομικά μετρούμενη από 08/04/2018 δηλαδή, από 08/04/2013 έως 08/04/2018 και
β) Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυση του και μέχρι τις 08/04/2018, χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ούτε μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες,
Δηλαδή Ανεργία εντός της περιόδου 08/04/2016 έως 08/03/2018.
Ναυτολόγιο έως τριάντα (30) ημέρες μετά τις 08/03/2018 δεν διακόπτει την ανεργία.
γ) Να είναι γραμμένοι στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ μετά την τελευταία τους απόλυση και να φέρουν κάρτα ανεργίας, φωτοτυπία της οποίας θα καταθέτουν μαζί με τα άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι προϋποθέσεις (α), (β) και (γ) πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.
3Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ
Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω ειδικές κατηγορίες ανέργων ναυτικών:
α) Ναυτικοί οι οποίοι πάσχουν από βεβαιωμένο χρόνιο νόσημα το οποίο έχει καταστήσει αυτούς ανίκανους για οποιαδήποτε εργασία και με την προϋπόθεση ότι έχουν τουλάχιστον πέντε (05) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.
Ο χαρακτηρισμός του νοσήματος ως χρόνιο, καθώς και η αδυναμία του ναυτικού να ναυτολογηθεί προκύπτει: α) για τους κατοίκους περιφέρειας Αττικής και περιφέρειας Θεσσαλονίκης, από Γνωμάτευση η οποία εκδίδεται από Δημόσιο Νοσοκομείο κλινικής σχετικής με τη νόσο ειδικότητας ή από Γνωμάτευση των Επιτροπών ΚΕΠΑ και β) για τους κατοίκους των λοιπών περιφερειών της χώρας εκτός από τα ανωτέρω και από Μονάδες Υγείας Π.Ε.Δ.Υ ή από ιατρούς Κέντρου Υγείας.
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: α) Αριθμός ΑΜΚΑ και β) το τελευταίο Εκκαθαριστικό της Εφορίας
β) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τις 08/10/2017 και έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.
γ) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΝΕ που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ 228/1998(Α176), όπως αυτό τροποποιήθηκε από τα ΠΔ 110/2000(ΑΊ04) και 281/2001 (ΑΊ96), για ένα τετράμηνο (4 μηνο) τουλάχιστον μετά τις 08/04/2017 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα.
3Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Όλες οι παραπάνω κατηγορίες, αφορούν απογεγραμμένους ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ με ελληνικό φυλλάδιο ή διαβατήριο, η δε υπηρεσία που προσμετρείται να έχει διανυθεί σε πλοία με Ελληνική σημαία ή σε πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ή σε πλοία μη συμβεβλημένα, με υπηρεσία όμως κανονικά εξαγορασμένη από το ΝΑΤ (να έχει καταχωρηθεί στο Ν.Φ ή να έχουν εκδοθεί γραμμάτια είσπραξης ΝΑΤ).
Οι αναφερόμενοι άνεργοι ναυτικοί:
1) Δεν πρέπει να έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφόμενη, στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση.
2) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής κατά το χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από άλλο Δημόσιο Ασφαλιστικό φορέα.
3) Τα επιδόματα ανεργίας (Π.Δ 228/1998), μητρότητας (Π.Δ 894/1981 & 296/1985) καθώς και η επιδότηση σπουδαστών ( κ.υ.α αριθμ. 3627.1/01/2005), δεν θεωρούνται βοήθημα άλλης μορφής.
Η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο του δικαιούχου.
ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
4. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4Α. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ο υπολογισμός των προσόντων και προϋποθέσεων της παρ. 3 της Εγκυκλίου γίνεται από τις εγγραφές που έχουν γίνει στο Ναυτικό Φυλλάδιο του ενδιαφερομένου και από το Μηχανογραφικό σημείωμα της Υπηρεσίας Ν. Μητρώων που θα προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι στην Υπηρεσία ελέγχου και καταβολής της έκτακτης επιδότησης.
– Υπηρεσία που διανύθηκε σε πλοία με ξένη σημαία που έχουν σύμβαση με το Ν.Α.Τ θα υπολογίζεται, εφόσον έχει καταχωρηθεί στο Ναυτικό Φυλλάδιο από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν πιστοποιητικά, απαραίτητα θεωρημένα από τις κατά τόπους Λιμενικές ή Προξενικές Αρχές.
– Υπηρεσία που διανύθηκε σε πλοία με ξένη σημαία, που δεν έχουν σύμβαση με το Ν.Α.Τ, θα υπολογίζεται μόνο εφόσον έχει κανονικά εξαγοραστεί, προσκομίζοντας τα αντίγραφα των γραμματίων είσπραξης των εισφορών, που χορηγούνται από το Ν.Α.Τ.
– Υπηρεσία που διανύθηκε σε παροπλισμένα πλοία που δεν τηρούν ναυτολόγιο, δεν προσμετρείται σαν χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας
– Όσον αφορά στη περίπτωση «πλοίων στερουμένων ναυτολογίου» που κατεβλήθησαν όμως εισφορές στο Ν.Α.Τ, οι εργαζόμενοι σε πλοία αυτής της κατηγορίας, θα πρέπει να προσκομίζουν φωτοτυπία της κατάστασης πληρωμής των εισφορών τους από το Ν.Α.Τ.
– Το χρονικό διάστημα που ο ναυτικός νοσηλεύθηκε σε Κλινική ή Δημόσιο Νοσοκομείο με δαπάνες του ΕΟΠΥΥ ή του πλοιοκτήτη θα προσμετρηθεί ως χρόνος ναυτικής υπηρεσίας, εφόσον ο χρόνος νοσηλείας είναι εντός των απαιτούμενων χρονικών διαστημάτων (Εγκύκλιος παραγρ. 3 )
Απαιτείται προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης (μόνο για το σκοπό της παρούσας Εγκυκλίου).
Ο ναυτικός ο οποίος επιδοτείται από τον Οίκο Ναύτου λόγω έκτακτης ασθένειας ή ατυχήματος δεν δικαιούται καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.
4Β. ΑΝΕΡΓΙΑ
Για να δικαιούται ο άνεργος ναυτικός την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, θα πρέπει να έχει απολυθεί μέσα στο χρονικό διάστημα από 08/04/2016 έως 08/03/2018, να έχει καταχωρηθεί στους καταλόγους ανέργων του Γ.Ε.Ν.Ε και να έχει εφοδιαστεί με Κάρτα Ανεργίας, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά και η αιτία απόλυσης του ναυτικού.
Η ανεργία του ναυτικού θα εξακριβωθεί από το Ναυτικό Φυλλάδιο ή από βεβαίωση της εταιρείας, όταν η τελευταία απόλυση έχει γίνει από πλοίο με ξένη σημαία που έχει ή δεν έχει σύμβαση με το Ν.Α.Τ.
Τελευταία ημέρα απόλυσης του ναυτικού, θεωρείται σύμφωνα με το Νόμο, η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται:
α) είτε μισθού, λόγω ασθενείας ή ναυαγίου του πλοίου (άρθρ. 62,66 και 75 του Κ.Ι.Ν.Δ.), β) είτε αποζημίωσης, λόγω απώλειας του πλοίου, εκποίησης σε Δημόσιο Πλειστηριασμό, πώλησης, αποβολής της Ελληνικής σημαίας, ανικανότητας του πλοίου για πλόες, παροπλισμού, καταγγελίας της σύμβασης από το ναυτικό για παραβάσεις του Πλοιάρχου ή γ) οποιασδήποτε άλλης αιτίας που συνεπάγεται το δικαίωμα του ναυτικού για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ή ΜΙΣΘΟ.
4Γ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η οικογενειακή κατάσταση του ανέργου ναυτικού, αποδεικνύεται από το Βιβλιάριο Ασθενείας του Ο.Ν. (της συζύγου ή των παιδιών), το οποίο ο ναυτικός οφείλει να προσκομίζει κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.
Στην περίπτωση που δεν φέρει Βιβλιάριο Ο.Ν, θα αποδεικνύεται από άλλα στοιχεία ή δικαιολογητικά, που ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει δηλαδή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου.
5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ 2018
1. Το Ναυτικό Φυλλάδιο (Ν.Φ)
2. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού ( Αριθμός IBAN )
3. Αριθμός ΑΜΚΑ
4. Βιβλιάριο Ασθενείας Οίκου Ναύτου του ναυτικού.
5. Φωτοτυπία Κάρτας ανεργίας Γ.Ε.Ν.Ε
6. Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ν.Φ και της σελίδας με την τελευταία απόλυση.
7. Φωτοτυπίες των σελίδων του Ν.Φ. που εμφανίζουν τη θαλάσσια υπηρεσία του ναυτικού η οποία προσμετρείται για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εφόσον δεν είναι καταχωρημένη στη μηχανογραφική μερίδα της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων.
8. Το Βιβλιάριο Ασθενείας Ο.Ν συζύγου ή παιδιού ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο (βλ. 4Γ) από το οποίο να προκύπτει η σημερινή οικογενειακή κατάσταση.
9. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί, ανά περίπτωση, από τον αρμόδιο υπάλληλο Ο.Ν.
10. Το Διαβατήριο (εφόσον χρησιμοποιήθηκε).
6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Για τη συμπλήρωση των σχετικών ενδείξεων στο φύλλο ελέγχου προσόντων απαιτούνται:
1. Τα στοιχεία ταυτότητος του ναυτικού
2. Οι αριθμοί ΜΕΘ, ΑΜΗΝΑ και ΜΟΝ
3. Η ημερομηνία, η αιτία και η χώρα της τελευταίας απόλυσης Η απόφαση υπογράφεται απαραίτητα από τον/την δικαιούχο
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να γίνει προέλεγχος και τελικός έλεγχος των δικαιολογητικών από δύο (2) διαφορετικά πρόσωπα ενυπογράφως και με σφραγίδα (υπηρεσιακούς παράγοντες).
Στο Ναυτικό Φυλλάδιο του ενδιαφερόμενου και σε εμφανές σημείο της σελίδας στην οποία έχει καταχωρηθεί η τελευταία απόλυση, πρέπει να καταχωρείται η ημερομηνία και το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που δικαιούται να λάβει ο άνεργος ναυτικός για τις γιορτές ΠΑΣΧΑ 2018.
7. ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
– Μόνο στους ίδιους τους δικαιούχους
– Στη περίπτωση που, ο δικαιούχος δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος λόγω έκτακτης ασθένειας η οποία θα βεβαιώνεται από Προϊσταμένη Αρχή Υγειονομικής Μονάδας ΠΕΔΥ, η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για έλεγχο, επιτρέπεται να γίνεται από άλλο πρόσωπο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο με το γνήσιο της υπογραφής του θεωρημένο από Αστυνομική ή άλλη Αρχή
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών ΠΑΣΧΑ 2018, θα πραγματοποιηθεί μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου.
α) Οι πληρωμές που αφορούν άνεργους ναυτικούς, για τους οποίους εγκρίθηκε να λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω εορτών ΠΑΣΧΑ 2018 από την Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου ή από τα ΠΟΝ τα οποία είναι συνδεδεμένα On Line στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οίκου Ναύτου (ΟΠΣΟΝ) θα γίνονται σταδιακά, με ηλεκτρονική πληρωμή από την Κεντρική Υπηρεσία.
β) Οι πληρωμές που αφορούν άνεργους ναυτικούς, για τους οποίους εγκρίθηκε να λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση λογω εορτών ΠΑΣΧΑ 2018 από τα Π.Ο.Ν τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα On Line στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οίκου Ναύτου (ΟΠΣΟΝ) θα γίνονται σταδιακά από τα ΠΟΝ αποκλειστικά, μέσω κατάθεσης των ποσών (εμβασμάτων) στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων.