Διμερή μέτρα διασφάλισης εμπορικών συμφωνιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 24 Οκτωβρίου 2018, η συνάντηση των Ευρωπαίων Πρέσβεων στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) συμφώνησε σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα για τον εξορθολογισμό της συμπερίληψης μέτρων διασφάλισης στις εμπορικές συμφωνίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και συνεπής εφαρμογή τους.
Τα διμερή μέτρα διασφάλισης που συνδέονται με εμπορική συμφωνία (επιτρέποντας την προσωρινή αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων) αποσκοπούν στην προστασία συγκεκριμένου εγχώριου κλάδου από την αύξηση των εισαγωγών οποιουδήποτε προϊόντος το οποίο προκαλεί ή κινδυνεύει να προκαλέσει σοβαρή ζημία στον εν λόγω κλάδο παραγωγής.
Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε την έκθεσή της στις 11 Οκτωβρίου 2018 και ανακοίνωσε την απόφασή της να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις στην Ολομέλεια στις 22 Οκτωβρίου. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων πρέπει να ξεκινήσουν σύντομα με στόχο την εξεύρεση συμφωνίας έως τα τέλη του 2018.
Η ΕΕ συνάπτει τακτικά εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, οι περισσότερες από τις οποίες περιλαμβάνουν διμερείς ρήτρες διασφάλισης ή άλλους μηχανισμούς προσωρινής ανάκλησης δασμολογικών προτιμήσεων ή προτιμησιακής μεταχείρισης. Μέχρι σήμερα, ο διμερής μηχανισμός διασφάλισης προτάθηκε χωριστά σε συνδυασμό με κάθε εμπορική συμφωνία. Ενώ τώρα, προτείνεται ένα συνεπές οριζόντιο πλαίσιο για τη συμπερίληψη τέτοιων διατάξεων σε νέες συμφωνίες.
Η θέση του Συμβουλίου ακολουθεί τη λογική της πρότασης της Επιτροπής, αλλά δίνει έμφαση στον ειδικό χαρακτήρα ορισμένων ευαίσθητων προϊόντων και των περιοχών που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις των εισαγωγών, όπως οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ. Η θέση του Συμβουλίου αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη της Επιτροπής για ευελιξία στη διαπραγμάτευση της συμπερίληψης διασφαλίσεων στις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες.