Διευκόλυνση ιδιοκτητών οχημάτων πληγείσων περιοχών

ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ Περιφέρειες

Στη διευκόλυνση των ιδιοκτητών οχημάτων και των κατόχων αδειών οδήγησης στις πληγείσες από τις καταστροφικές πυρκαγιές περιοχές, προχωρά η Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με αποφάσεις – εγκυκλίους που έχουν ήδη εκδοθεί και πρόκειται να εκδοθούν:
• Δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες των οποίων οι άδειες οδήγησης καταστράφηκαν στις καταστροφικές πυρκαγιές στις 23 και 24/07 να τις αντικαταστήσουν χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους, καταθέτοντας μόνο αίτηση συνοδευόμενη από δήλωση απώλειας ή καταστροφής του εντύπου της άδειας οδήγησης σε Αστυνομικό Τμήμα με ημερομηνία υποβολής έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2018. Οι παραπάνω αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής – σύμφωνα με την αριθμ. Α3/5568/5452/27-07-2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
• Δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ή σε νομιμοποιημένα πρόσωπα, να υποβάλουν αίτηση οριστικής διαγραφής του οχήματος λόγω καταστροφής συνοδευόμενη μόνο από υπεύθυνη δήλωση – σύμφωνα με την αριθμ. Α58984/2775/31-07-2018 εγκύκλιος του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών η οποία διευκρινίζει την από 26-07-2018 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 138).
• Δίνεται παράταση της ημερομηνίας υποχρέωσης για αρχικό και περιοδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και δικύκλων από ΚΤΕΟ, που είχαν την υποχρέωση για αρχικό ή περιοδικό τεχνικό έλεγχο από 13-07-2018 έως και 30-09-2018, για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της υποχρέωσής τους – σύμφωνα με την αριθμ. 65733/23061/30-07-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής.