Διευκρινήσεις σήμανσης ιπποειδών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Για την πληρέστερη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων-συναρμοδίων υπηρεσιών και ενδιαφερόμενων δυνητικών δικαιούχων του προγράμματος σπάνιων φυλών, το ΥΠΑΑΤ εξέδωσε εγκύκλιο, παρέχοντας ερμηνευτικές οδηγίες και διευκρινίσεις με σκοπό την ενιαία, ομοιόμορφη και ορθή εφαρμογή των διατάξεων της αριθμ. 401/48520/29-3-2018 Υπουργικής Απόφασης, σε ότι αφορά τη σήμανση των ιπποειδών.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο:
1. Η σήμανση του ιπποειδούς και η μονοσήμαντη αντιστοίχισή του με τον κάτοχο θα γίνεται:
(α) με την τοποθέτηση ενέσιμου ηλεκτρονικού πομποδέκτη (microchip) τεχνολογίας HDX ή FDX-B, σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784, ο οποίος μπορεί να διαβάζεται από συσκευές ανάγνωσης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO11785 και ο οποίος εμφυτεύεται μεταξύ του ινίου και του ακρωμίου, στο μέσον του αυχένα στην περιοχή του αυχενικού συνδέσμου,
(β) με την έκδοση βεβαίωσης, υπογεγραμμένης από τον κάτοχο/ιδιοκτήτη και από τον κτηνίατρο που διενεργεί τη σήμανση και ο οποίος ασκεί νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της εγκυκλίου.
2. Στην περίπτωση ιπποειδούς ήδη σημασμένου, ο κτηνίατρος δεν εμφυτεύει εκ νέου ενέσιμο πομποδέκτη, αλλά ενεργεί λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ανίχνευσης της υπάρχουσας ενεργούς σήμανσης, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία του υποδείγματος του Παραρτήματος της εγκυκλίου.
3. Η βεβαίωση αποτελεί έγγραφο που αποδεικνύει τη μονοσήμαντη αντιστοίχιση του επιλέξιμου ιπποειδούς με τον κάτοχο/ιδιοκτήτη στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της αριθ. 401/48520/29-3-2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1226 /2-4-2018) και ειδικότερα της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», κατατίθεται στο αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων ώστε να εξεταστεί η ακρίβεια των στοιχείων των βεβαιώσεων και ακολούθως να συμπεριληφθούν τα ανάλογα δεδομένα στα γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα που τηρούν. Η βεβαίωση ταυτοποίησης πρωτοκολλείται και θεωρείται από το αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων και αντίγραφο αυτής διατηρείται από την αρμόδια Υπηρεσία.
4. Η βεβαίωση φυλάσσεται με ευθύνη του κατόχου/ιδιοκτήτη και επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές, όποτε αυτό ζητηθεί.
5. Ωστόσο, επειδή η βεβαίωση ταυτοποίησης του ιπποειδούς, με τις απαραίτητες προσαρμογές, θα αποτελέσει μέρος και της ευρύτερης διαδικασίας που επίκειται να θεσπιστεί στα συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/262 της Επιτροπής σχετικά με την έκδοση των διαβατηρίων των ιπποειδών, η οποία θα καταλήγει σε έκδοση διαβατηρίου και καταχώρηση στην εθνική βάση δεδομένων των ιπποειδών, επιβάλλεται στους κατόχους/ιδιοκτήτες των επιλέξιμων ιπποειδών να την διατηρήσουν σε καλή κατάσταση, χωρίς φθορές, ώστε να μη χρειαστεί να επανεκδοθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να διατηρηθούν για μελλοντική χρήση:
(α) στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί η σχηματική παράσταση στη βεβαίωση, αντίτυπα των φωτογραφιών (ίδιες φωτογραφίες) και
(β) στην περίπτωση των ιπποειδών που δεν φέρουν ήδη σήμανση και θα τοποθετηθεί πομποδέκτης, τουλάχιστον τρία (3) από τα αυτοκόλλητα που φέρουν τη γραμμωτή και την αριθμητική απεικόνιση του κωδικού, τα οποία περιέχονται στη συσκευασία του κάθε πομποδέκτη (microchip).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail