Διασύνδεση αγροτικού τομέα-οικονομικού τομέα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

«Η διασύνδεση του αγροτικού τομέα με άλλους οικονομικούς τομείς, η ενίσχυση της εγκατάστασης νέων αγροτών με προγράμματα εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης καθώς και τη προστασία των συμφερόντων των παραγωγών κατά τη σύναψη διεθνών εμπορικών συμφωνιών, είναι οι θέσεις που εισηγήθηκε η Νέα Δημοκρατία στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 στην Κοπεγχάγη στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), για την Κοινή Αγροτική Πολιτική.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης.
Αναλυτικά αναφέρονται:
Οι Προτάσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για το Μέλλον της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
1. Παραμονή του μοντέλου των δύο πυλώνων: Άλλες πολιτικές ομάδες, δεξαμενές σκέψης και φορείς προτείνουν εμφατικά την εξάλειψη του συστήματος χρηματοδότησης των δύο πυλώνων που αποτελούν την ΚΓΠ. Εν συντομία, ο πρώτος πυλώνας παρέχει στους αγρότες τις αποκαλούμενες «άμεσες πληρωμές» που βασίζονται στο μέγεθος των εκτάσεων τους, ενώ ο δεύτερος πυλώνας αφορά κονδύλια για μέτρα που προάγουν την αγροτική ανάπτυξη. Οι περιβαλλοντολόγοι/οικολόγοι προτείνουν την δημιουργία ενός κεντρικού πυλώνα, ώστε τα χρήματα των φορολογούμενων, να διαχειρίζονται με αυστηρότερους όρους. Ωστόσο, η θέση του ΕΛΚ είναι ότι «η δομή των πυλώνων θα πρέπει να παραμείνει ως έχει δεδομένου ότι αποτελεί θεμελιώδες και ουσιαστικό χαρακτηριστικό της ΚΓΠ» ενώ και οι δύο πυλώνες είναι «εξίσου σημαντικοί».
2. Όχι στην συγχρηματοδότηση των Άμεσων Ενισχύσεων: Μια ιδέα που πρότεινε η Ε. Επιτροπή, για την κάλυψη του χάσματος στον προϋπολογισμό στην ΚΓΠ, λόγω Brexit είναι η χρήση εθνικών προγραμμάτων συγχρηματοδότησης στον Πυλώνα 1. Η ανάγκη συγχρηματοδότησης σύμφωνα με την Ε. Επιτροπή κρίνεται αναγκαία μετά την αναμενόμενη κρίση στην επόμενη περίοδο προϋπολογισμού που αρχίζει μετά το 2020. Η πρόταση αυτή της Ε. Επιτροπής έχει ως στόχο την μετακύλιση του βάρους της ευθύνης στα κράτη μέλη που θα κληθούν να αποφασίσουν εάν θα χρησιμοποιήσουν εθνικά χρήματα για να ενισχύσουν την πολιτική σε μια μετά Brexit εποχή όπου τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα είναι μειωμένα, ενώ οι πιέσεις σε τομείς όπως η ασφάλεια και η μετανάστευση θα εντείνονται. Η θέση του ΕΛΚ σε αντίθεση με άλλες πολιτικές δυνάμεις της ΕΕ, είναι ότι ένας τέτοιος μηχανισμός θα «πρέπει να αποφευχθεί, καθώς θα ισοδυναμούσε με επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ και θα μπορούσε ενδεχομένως να στρεβλώσει την ενιαία αγορά της ΕΕ».
3. Μεγαλύτερη προστασία των γεωργών στην τροφική αλυσίδα: Το ΕΛΚ τόνισε επανειλημμένα την υποστήριξη στον νέο κανονιστικό πλαίσιο που έχει στόχο την προστασία των αγροτών από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε όλη την τροφική αλυσίδα. Η θέση του ΕΛΚ είναι ότι η νέα ΚΓΠ θα πρέπει να «παρέχει στους γεωργούς και στα κράτη μέλη, όπου είναι απαραίτητο, ένα νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών». Ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή πιο αποτελεσματικών «δικτύων προστασίας» στους αγρότες κατά τη διαπραγμάτευση των συμβολαίων τους με τους μεταποιητές και τους εμπόρους/λιανοπωλητές. Θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει και παρεμβάσεις για την αύξηση της διαφάνειας της αγοράς, ώστε οι γεωργοί να γνωρίζουν εάν λαμβάνουν την αναλογούσα τιμή για τα προϊόντα τους.
4. Περιβαλλοντικά Μέτρα – «Πρασίνισμα»: Πολλές αριστερές ομάδες θεωρούν ότι τα περιβαλλοντικά μέτρα στην ΚΓΠ χρειάζονται μια συνολική αναθεώρηση. Επίσης οι ομάδες αυτές θεωρούν ότι τα σημερινά μέτρα που ισχύουν και που σχεδιάστηκαν κατά τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 2013, θεωρούνται σχετικά ανεπαρκή για θέματα όπως η μείωση του άνθρακα, η διαχείριση των υδάτων και η ποιότητα του εδάφους λόγω της πολυπλοκότητας του χαρακτήρα τους. Η θέση του ΕΛΚ είναι ότι «παρόλα αυτά δεν πρέπει να καταργηθεί η πληρωμή του «πρασινίσματος» για τους αγρότες, καθώς δεν υπάρχουν επί του παρόντος διαθέσιμα εναλλακτικά εργαλεία πράσινης πολιτικής». Ωστόσο, το ΕΛΚ είναι υπέρ της απλούστευσης των διαδικασιών του πρασινίσματος, προκειμένου να ενθαρρυνθούν όλοι οι αγρότες να «συμμετάσχουν σε μια πιο βιώσιμη γεωργία».
5. Νέο ταμείο για την αντιμετώπιση κρίσεων: Με τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ να βρίσκεται υπό πίεση, η Ε. Επιτροπή σταθμίζει συγκεκριμένες επιλογές όπως η εισαγωγή ασφαλιστικών προγραμμάτων κατά το πρότυπο των ΗΠΑ. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε ένα επιπλέον κόστος στους ήδη δοκιμαζόμενους αγρότες. Υπό αυτό το πρίσμα, το ΕΛΚ προώθησε την πρόταση της δημιουργίας ενός νέου ταμείου της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων, το οποίο θα ήταν πιο προσιτό και πιο ευέλικτο από την τρέχουσα έκδοση του. Ένα τέτοιο ταμείο για την αντιμετώπιση κρίσεων «πρέπει να τοποθετηθεί εκτός της υπάρχουσας φιλοσοφίας επί του προϋπολογισμού σε ετήσια βάση, αλλά θα πρέπει να επιτρέπει τη μεταφορά των κονδυλίων από το ένα έτος στο άλλο».
6. Απλούστευση ελέγχων και των γραφειοκρατικών διαδικασιών (στα στάδια πριν τον έλεγχο): Το ΕΛΚ στην βάση της πολυπλοκότητας της ΚΓΠ και – όπως και οι περισσότερες άλλες ομάδες εξάλλου – τάσσεται υπέρ της «μείωσης του αριθμού των ελέγχων από τα κράτη μέλη, και από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο “κατά την εφαρμογή των κανονισμών της ΚΓΠ.
7. Εμπόριο και εταιρείες φυτοπροστασίας: Το ΕΛΚ σημειώνει ότι στις αγορές τροφίμων στα Κράτη Μέλη κυριαρχεί μικρός αριθμός εμπόρων που ελέγχουν μεταξύ 43% και 92% της αγοράς. Ιδιαίτερα το ΕΛΚ υπογραμμίζει την ανησυχία του στην «αυξανόμενη συγκέντρωση» στον τομέα των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων, των φυτικών ποικιλιών και των σπόρων προς σπορά που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού.