Διαγωνισμός καθαριότητας ΑΣΕΠ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Τη Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, προκηρύσσει το ΑΣΕΠ, προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού  ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ποσού του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου παροχής  Υπηρεσιών Καθαριότητας στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π. στην Αθήνα και στο κτίριο του Αποκεντρωμένου Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. στη Θεσσαλονίκη, για το χρονικό διάστημα από 01.04.2017 έως και 31.12.2017. με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. 3122/24.02.2017 Επαναδιακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 14η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6 Αθήνα (4οςόροφος/Αίθουσα 408), ενώπιον της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας αυτού.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα διατίθεται στους ενδιαφερομένους από 01.03.2017 έως και 13.03.2017 στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και από το Τμήμα Προμηθειών της Υπηρεσίας (Πουλίου 6, Αθήνα, 2ος όροφος, Γραφείο 208, Αρμόδιοι υπάλληλοι: κα Κ.Κάκνα και κα Κ.Μερεντίτη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:30 π.μ έως και 14:30 μ.μ. και οι σχετικές προσφορές θα υποβάλλονται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και κατά τις ανωτέρω ώρες.
Οι προσφορές, που κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται  στους Προσφέροντες σφραγισμένες.

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ