Διάκριση Επιχειρηματικής Αριστείας ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τη σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση EFQM – Committed to Excellence πέτυχε η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. Η διάκριση αυτή αποτελεί το πρώτο επίπεδο στην πορεία της επιχειρηματικής αριστείας κατά το πρότυπο του European Foundation for Quality Management, καθώς αφορά στη δημιουργία δομών συνεχούς βελτίωσης της επιχείρησης και ανάπτυξης του δυναμικού της, για την επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων.
«Η δέσμευση στην πορεία επιχειρηματικής αριστείας κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο του EFQM είναι προτεραιότητα για την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Η εταιρεία, με αφετηρία την ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς το 2003, έχει διανύσει μία μακρά περίοδο επιτυχούς μετασχηματισμού, αναβάθμισης των υπηρεσιών της και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της. Καθώς πλέον εισερχόμαστε σε νέα πεδία δραστηριότητας -όπως τα logistics και η διαχείριση στερεών βιομηχανικών αποβλήτων- επιδιώκουμε όχι μόνο την καλή ποιότητα, αλλά την αριστεία σε όλα τα πεδία της δραστηριότητάς μας, είτε αυτά αφορούν την εσωτερική λειτουργία μας είτε τη σχέση μας με την ευρύτερη κοινότητα», δήλωσε ο κ. Βρασίδας Ζάβρας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.
Η διάκριση δόθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), τον πιστοποιημένο στην Ελλάδα φορέα EFQM, για τις στοχευμένες δράσεις της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. που αφορούσαν α) στη θεσμοθέτηση εργαλείων εσωτερικής επικοινωνίας, β) τη δημιουργία χρηματοοικονομικών και μη δεικτών για τη στοχοθεσία και τη διαμόρφωση κλίματος ενδοεταιρικής εμπιστοσύνης καθώς και γ) στην αναβάθμιση της διαδικασίας μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών. Η υλοποίηση των δράσεων πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της διοίκησης και την συνεργασία όλου του προσωπικού της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.
Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη ενήργησε ως Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. σε όλη τη διάρκεια του έργου.