Δημόσια διαβούλευση ηλεκτρικής ενέργειας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δημόσια Διαβούλευση ξεκίνησε του ENTSO-E επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για το πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης από εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας με αυτόματη ενεργοποίηση (automatic frequency restoration reserves – aFRR) σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας.
Στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Target model), εξεδόθη, κατ’ αρχήν, ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003.
Στη συνέχεια, με εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/ 2009, ο Κανονισμός σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την Εξισορρόπηση της Ηλεκτρικής Ενέργειας (Guideline on Electricity Balancing -GLEB) (εφεξής ο «Κανονισμός»), εγκρίθηκε από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 16 Μαρτίου 2017 και τέθηκε σε ισχύ στις 18 Δεκεμβρίου του 2017. Ο Κανονισμός καθορίζει λεπτομερή κατευθυντήρια γραμμή για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης κοινών αρχών για την προμήθεια και την εκκαθάριση εφεδρειών διατήρησης συχνότητας (FCR), εφεδρειών αποκατάστασης συχνότητας (FRR) και εφεδρειών αντικατάστασης (RR), καθώς και κοινής μεθοδολογίας για την ενεργοποίηση εφεδρειών αποκατάστασης συχνότητας (FRR) και εφεδρειών αντικατάστασης (RR).
Το πλαίσιο υλοποίησης της πλατφόρμας για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης από εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας με αυτόματη ενεργοποίηση (εφεξής «πλατφόρμα aFRR») περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
– τον υψηλού επιπέδου σχεδιασμό της ευρωπαϊκής πλατφόρμας
– τον χάρτη πορείας και τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής πλατφόρμας
– τον καθορισμό των λειτουργιών που απαιτούνται για τη διαχείριση της ευρωπαϊκής πλατφόρμας
– τους προτεινόμενους κανόνες σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση της ευρωπαϊκής πλατφόρμας με βάση την αρχή της αποφυγής των διακρίσεων και με διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης όλων των ΔΣΜ μελών, καθώς και με τη λήψη μέριμνας ώστε κανένας ΔΣΜ να μην επωφελείται από αδικαιολόγητα οικονομικά πλεονεκτήματα μέσω της συμμετοχής στις λειτουργίες της ευρωπαϊκής πλατφόρμας
– τον προτεινόμενο ορισμό της οντότητας ή των οντοτήτων που θα επιτελούν τις λειτουργίες που καθορίζονται στην πρόταση
– το πλαίσιο για την εναρμόνιση των όρων και των προϋποθέσεων εξισορρόπησης που καταρτίζονται δυνάμει του άρθρου 18 του Κανονισμού
– τις λεπτομερείς αρχές για τον επιμερισμό των κοινών δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της λεπτομερούς κατηγοριοποίησης των κοινών δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού
– την προθεσμία υποβολής προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης για όλα τα τυποποιημένα προϊόντα εφεδρειών αποκατάστασης συχνότητας με αυτόματη ενεργοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού
– τον καθορισμό τυποποιημένων προϊόντων ενέργειας εξισορρόπησης από εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας με αυτόματη ενεργοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού
– την προθεσμία υποβολής προσφορών ενέργειας ΔΣΜ σύμφωνα με το άρθρο 29 (13) του Κανονισμού
– τους κοινούς καταλόγους αξιολογικής κατάταξης που θα καταρτιστούν από την κοινή υπηρεσία βελτιστοποίησης της ενεργοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού και
– την περιγραφή του αλγόριθμου για την εφαρμογή της υπηρεσίας βελτιστοποίησης της ενεργοποίησης για τις προσφορές ενέργειας εξισορρόπησης από όλα τα τυποποιημένα προϊόντα εφεδρειών αποκατάστασης συχνότητας με αυτόματη ενεργοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κανονισμού.
Η πλατφόρμα aFRR εφαρμόζει μια διαδικασία συμψηφισμού ανισορροπιών (imbalance netting process) πραγματοποιώντας συμψηφισμό των απαιτήσεων για εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας με αυτόματη ενεργοποίηση και πρόκειται να αντικαταστήσει την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη διαδικασία συμψηφισμού ανισορροπιών, όταν όλοι οι ΔΣΜ – Μέλη που χρησιμοποιούν την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη διαδικασία συμψηφισμού ανισορροπιών έχουν καταστεί συμμετέχοντες ΔΣΜ στην πλατφόρμα aFRR.
Η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψιν το άρθρο 29 του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179), ως ισχύει, το οποίο προβλέπει:
«… Η ΡΑΕ δεν υποχρεούται να προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση από ευρωπαϊκούς φορείς, όπως ΕΕ, ΟΣΡΑΕ (ACER), ENTSO-e, JAO, SEE CAO, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1228/2003, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης, αλλά ανακοινώνει τη διενέργειά τους στην ιστοσελίδα της, προκειμένου να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν σχόλιά τους οι Συμμετέχοντες.»
Ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί της κοινής πρότασης όλων των ΔΣΜ για το πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης από εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας με αυτόματη ενεργοποίηση (aFRR), στην ιστοσελίδα του ENTSO-E. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στον ENTSO-E στο πλαίσιο της ως άνω Δημόσιας Διαβούλευσης έως τις 29 Ιουνίου 2018 και να τις κοινοποιήσουν στη ΡΑΕ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail