Δημοπρασία αιγιαλών – παραλίων Δήμου Λήμνου

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφέρειες

Δημόσιο πλειοδοτικό προφορικό διαγωνισμό για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης, τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων, καντινών και θαλασσίων μέσων αναψυχής  προκηρύσσει ο Δήμος Λήμνου στις παρακάτω θέσεις:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ
1. Παραλία Αυλώνα χώρο εκτάσεως 500τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με απόσταση από το κύμα 3 μέτρα και τιμή εκκίνησης 3200€
2. Παραλία Αυλώνα χώρο εκτάσεως 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 876,80€
3. Παραλία Καρβουνόλακας –Αι Γιάννη Κάσπακα χώρο εκτάσεως 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 448€
4. Παραλία Καρβουνόλακας- Αι Γιάννη Κάσπακα χώρο εκτάσεως 200τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων και τιμή εκκίνησης 800€
5. Παραλία Θάνους, θέση Πλάκα, χώρο εκτάσεως 5τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής και τιμή εκκίνησης 832€
6. Παραλία Πλαγίσιος Μώλος, χώρο εκτάσεως 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 448€
7. Παραλία Πλαγίσιος Μώλος, χώρο εκτάσεως 300τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με απόσταση από το κύμα 3μ και τιμή εκκίνησης 1200€
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ
1. Παραλία Σαρπιόσκαλας χώρο εκτάσεως 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 448€
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ
1. Παραλία Καισκάρι, χώρο εκτάσεως 200τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με απόσταση από το κύμα 3 μέτρα και τιμή εκκίνησης 800€
2. Παραλία Καισκάρι χώρο εκτάσεως 15τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 448€
3. Παραλία Άγιος Ερμόλαος, χώρος εκτάσεως 300τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με απόσταση από το κύμα 3 μέτρα και τιμή εκκίνησης 1200€
4. Παραλία Άγιος Ερμόλαος, χώρος εκτάσεως 15τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 448€
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ
1. Παραλία Μικρό Φαναράκι, χώρο εκτάσεως 150τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με απόσταση από το κύμα 3 μέτρα και τιμή εκκίνησης 960€
2. Παραλία Μικρό Φαναράκι, χώρο εκτάσεως 15 τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 876,80€
3. Παραλία Παρθενόμυτος, χώρο εκτάσεως 150τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με απόσταση από το κύμα 3 μέτρα και τιμή εκκίνησης 600€
4. Παραλία Παρθενόμυτος, χώρο εκτάσεως 15τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 448€
5. Παραλία Σαράβαρη, χώρος εκτάσεως 15τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 448€
6. Παραλία Μποστανιές Τ.Κ. Παναγιάς, χώρο εκτάσεως 200τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με απόσταση από το κύμα 3 μέτρα και τιμή εκκίνησης 800€
7. Παραλία Νεφθίνα, Τ.Κ. Κοντοπουλίου, χώρος εκτάσεως 200τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με απόσταση από το κύμα 3 μέτρα και τιμή εκκίνησης 800€
8. Παραλία Νεφθίνα, Τ.Κ. Κοντοπουλίου, χώρος εκτάσεως 15τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 448€
9. Παραλία Αμνιού (Κοντοπούλι), χώρος εκτάσεως 200τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με απόσταση από το κύμα 3 μέτρα και τιμής εκκίνησης 800€
10. Παραλία Αμνιού (Κοντοπούλι), χώρος εκτάσεως 15τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 448€
11. Παραλία Χαβούλι, χώρος εκτάσεως 200τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με απόσταση από το κύμα 3 μέτρα και τιμή εκκίνησης 1040€
12. Παραλία Χαβούλι , χώρος εκτάσεως 15τ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και τιμή εκκίνησης 462,40€
13. Παραλία Αγίας Τριάδας, Τ.Κ. Καμινίων, χώρο εκτάσεως 200τμ για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής, 500μ προς το παραλιακό μέτωπο της Φυσίνης σε επιτρεπόμενη θέση από το τμήμα Αρχαιοτήτων, και τιμή εκκίνησης 1040€
14. Παραλία Αγίας Τριάδας, Τ.Κ. Καμινίων, χώρο εκτάσεως 15τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, σε επιτρεπόμενη θέση από το τμήμα Αρχαιοτήτων και τιμή εκκίνησης 448€
15. Παραλία Αγίας Τριάδας , Τ.Κ. Καμινίων, χώρο εκτάσεως 200τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με απόσταση από το κύμα 3 μέτρα, σε επιτρεπόμενη θέση από το τμήμα Αρχαιοτήτων και τιμή εκκίνησης 800€
16. Παραλία Σαράβαρι, Τ.Κ. Κοντοπουλίου, χώρο εκτάσεως 50τμ για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής και τιμή εκκίνησης 560€
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, πλατεία Υψιπύλης (πλατεία Ο.Τ.Ε.), Παπουτσίδειο Δημοτικό Μέγαρο, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 20 Μαρτίου του 2018 , ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00 έως 12:00. Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 26 Μαρτίου του 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 11:00.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύμβασης έως την 31.12.2019.
Στην Δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί οφειλέτες προς τον Δήμο Λήμνου και όσοι δεν προσκομίσουν ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσο με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης. (άρθρο 10 της διακήρυξης). Τα παραπάνω ποσά μπορούν να κατατεθούν και στο ταμείο του Δήμου.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.limnos.gov.gr και στο τηλέφωνο 2254350031.

Μύρινα 8.3.2018
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Μαρινάκης