Αύξηση κερδών Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά 82 εκατ. ευρώ, σε 1.275 εκατ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών τόκων-εσόδων από το χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ και το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (asset purchase programme – APP).
Το 2017 οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 1.812 εκατ. ευρώ(2016: 1.648 εκατ. ευρώ). Οι καθαροί τόκοι-έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων αυξήθηκαν σε 534 εκατ. ευρώ (2016: 370 εκατ. ευρώ) ως αποτέλεσμα της αύξησης των τόκων-εσόδων από το χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ. Οι καθαροί τόκοι-έσοδα από το πρόγραμμα APP αυξήθηκαν κατά 140 εκατ. ευρώ σε 575 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων αγορών τίτλων στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος. Αντιθέτως, οι καθαροί τόκοι-έσοδα από το Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων (Securities Markets Programme – SMP) μειώθηκαν, λόγω εξοφλήσεων, σε 447 εκατ. ευρώ (2016: 520 εκατ. ευρώ). Οι τόκοι-έσοδα της ΕΚΤ από τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που διακρατεί στο πλαίσιο του προγράμματος SMP ανήλθαν σε 154 εκατ. ευρώ (2016: 185 εκατ. ευρώ).
Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις μειώθηκαν σε 161 εκατ. ευρώ (2016: 225 εκατ. ευρώ). Η μείωση των καθαρών πραγματοποιηθέντων κερδών οφειλόταν κυρίως στα χαμηλότερα κέρδη από μεταβολές τιμών από τους τίτλους σε δολάρια ΗΠΑ.
Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 105 εκατ. ευρώ (2016: 148 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της μείωσης της αγοραίας αξίας ορισμένων τίτλων που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ σε συνδυασμό με την αύξηση των σχετικών αποδόσεων.
Στους τίτλους που διακρατούνται στα χαρτοφυλάκια νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, οι οποίοι αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος (κόστος κτήσης προσαρμοσμένο με τις αποσβεσθείσες υπέρ ή υπό το άρτιο διαφορές) και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, διενεργούνται έλεγχοι απομείωσης αξίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, δεν καταγράφηκαν ζημίες λόγω απομείωσης αξίας σε αυτά τα χαρτοφυλάκια.

Τα τέλη που επιβλήθηκαν στις εποπτευόμενες οντότητες ανήλθαν σε 437 εκατ. ευρώ (2016: 382 εκατ. ευρώ). Αυτά τα τέλη επιβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών της ΕΚΤ που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των εποπτικών της καθηκόντων. Η αύξηση το 2017 αφορά κατά κύριο λόγο τις εργασίες που σχετίζονται με τη στοχευμένη αξιολόγηση των εσωτερικών υποδειγμάτων (targeted review of internal models – TRIM).
Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού και οι λοιπές διοικητικές δαπάνεςαυξήθηκαν σε 535 εκατ. ευρώ (2016: 467 εκατ. ευρώ) και 539 εκατ. ευρώ (2016: 487 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα, λόγω της αύξησης των δαπανών που συνδέονται με την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ.
Το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ διανέμεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση διανομή κερδών ύψους 988 εκατ. ευρώ προς τις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στις 31 Ιανουαρίου 2018. Κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διανείμει τα εναπομένοντα κέρδη ύψους 287 εκατ. ευρώ στις 23 Φεβρουαρίου 2018.
Το συνολικό μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ αυξήθηκε κατά 19% σε 414 δισεκ. ευρώ (2016: 349 δισεκ. ευρώ). Η αύξηση αυτή οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στους τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος APP.
Οι συνεχιζόμενες αγορές τίτλων στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος οδήγησαν σε αύξηση του ενοποιημένου ισολογισμού του Ευρωσυστήματος, κατά 22% σε 4.472 δισεκ. ευρώ (2016: 3.661 δισεκ. ευρώ). Οι τίτλοι που διακρατεί το Ευρωσύστημα για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής αυξήθηκαν κατά 732 δισεκ. ευρώ σε 2.386 δισεκ. ευρώ (2016: 1.654 δισεκ. ευρώ). Οι διακρατούμενοι τίτλοι που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΡ αυξήθηκαν κατά 754 δισεκ. ευρώ σε 2.286 δισεκ. ευρώ, ενώ οι τίτλοι που διακρατούνται στο πλαίσιο των πρώτων δύο προγραμμάτων αγοράς καλυμμένων ομολογιών και του SMP μειώθηκαν, λόγω εξοφλήσεων, κατά 9 δισεκ. ευρώ και 13 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος: Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θεσπίσει κοινές λογιστικές πολιτικές για το Ευρωσύστημα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 26.4 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Καταστατικό του ΕΣΚΤ), οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολιτικές αυτές, αν και γενικά βασίζονται σε διεθνώς παραδεκτές λογιστικές πρακτικές, έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ειδική φύση των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αρχή της συντηρητικότητας, λόγω των υψηλών συναλλαγματικών κινδύνων που διατρέχουν οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος. Αυτή η συντηρητική προσέγγιση εφαρμόζεται ιδίως στη διαφορετική αντιμετώπιση των μη πραγματοποιηθέντων κερδών και των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών κατά την αναγνώριση εσόδων, καθώς και στην απαγόρευση συμψηφισμού των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών που καταγράφονται επί ενός περιουσιακού στοιχείου έναντι μη πραγματοποιηθέντων κερδών που καταγράφονται επί ενός άλλου. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη μεταφέρονται σε λογαριασμούς αναπροσαρμογής, ενώ οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που καταγράφονται στο τέλος της χρήσης και υπερβαίνουν τα υπόλοιπα των σχετικών λογαριασμών αναπροσαρμογής αντιμετωπίζονται ως έξοδα. Οι ζημίες απομείωσης αξίας μεταφέρονται εξ ολοκλήρου στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης. Όλες οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ οφείλουν να ακολουθούν αυτές τις πολιτικές για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις πράξεις που διενεργούν στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος και οι οποίες περιλαμβάνονται στις εβδομαδιαίες ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις του Ευρωσυστήματος, καθώς και στον ενοποιημένο ετήσιο ισολογισμό του Ευρωσυστήματος. Επιπλέον, εφαρμόζουν τις ίδιες σε γενικές γραμμές πολιτικές με την ΕΚΤ κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων.
2. Οι τίτλοι οι οποίοι επί του παρόντος διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος (κόστος κτήσης προσαρμοσμένο με τις αποσβεσθείσες υπέρ ή υπό το άρτιο διαφορές) και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους.
3. Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι, εκτός αυτών που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής, αναπροσαρμόζονται με βάση τις αγοραίες τιμές.
4. Ο χρυσός και όλα τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού εντός και εκτός ισολογισμού που εκφράζονται σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία στο τέλος του έτους.
5. Διανομή κερδών/επιμερισμός ζημιών: Δυνάμει του άρθρου 33 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, ποσό που δεν υπερβαίνει το 20% των καθαρών κερδών κάθε έτος μπορεί να μεταφέρεται στο γενικό αποθεματικό, με ανώτατο όριο το 100% του κεφαλαίου της ΕΚΤ. Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διανέμονται στις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ κατ’ αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδιά τους.
6. Τυχόν ζημία της ΕΚΤ μπορεί να καλυφθεί α) από τη γενική πρόβλεψη έναντι κινδύνων και το γενικό αποθεματικό της ΕΚΤ και β) από το νομισματικό εισόδημα του αντίστοιχου οικονομικού έτους, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος, κάθε εναπομένουσα καθαρή ζημία μπορεί να καταγράφεται στον ισολογισμό ως μεταφερόμενη ζημία και να αντισταθμίζεται από τυχόν καθαρά έσοδα που εισπράττονται τα επόμενα έτη.
7. Τίτλοι που διακρατούνται από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο του προγράμματος SMP: Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα ανεξόφλητα ποσά τίτλων που διακρατούνται από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο του προγράμματος SMP, κατά εκδότη, στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
Σύνολο τίτλων που διακρατούνται από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο του προγράμματος SMP στις 31 Δεκεμβρίου 2017, κατά χώρα έκδοσης

Χώρα έκδοσης Ονομαστική αξία

(δισεκ. ευρώ)

Λογιστική αξία[1]

(δισεκ. ευρώ)

Μέση εναπομένουσα διάρκεια

(έτη)

Ιρλανδία 7,3 7,2 2,3
Ελλάδα 9,5 8,9 2,8
Ισπανία 17,3 17,3 2,3
Ιταλία 49,5 48,7 2,2
Πορτογαλία 7,3 7,1 2,0
Σύνολο[2] 91,0 89,1 2,3

 

[1] Οι τίτλοι που διακρατούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος (κόστος κτήσης προσαρμοσμένο με τις αποσβεσθείσες υπέρ ή υπό το άρτιο διαφορές).

[2] Τα σύνολα ενδέχεται να μην αθροίζονται στο ακέραιο λόγω στρογγυλοποιήσεων.