Αύξηση επιχορήγησης Προνοιακών Ιδρυμάτων

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Την αύξηση των ποσών επιχορήγησης των Προνοιακών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Αττικής υπέγραψε η Περιφερειάρχης, Ρένα Δούρου.
Ειδικότερα, υπογράφηκε για το 2017 η Απόφαση προσδιορισμού του ύψους της επιχορήγησης, η οποία δημοσιεύτηκε ήδη στο Πρόγραμμα Διαύγεια (ΑΔΑ: 7Δ3Ο7Λ7-Ρ2Α). Πλέον οι διοικήσεις των Προνοιακών Ιδρυμάτων καλούνται να προσκομίσουν τις επόμενες ημέρες τα σχετικά δικαιολογητικά για τη συνέχιση της διαδικασίας και την εκταμίευση της επιχορήγησής τους, συνολικού ύψους 4.121.141,00 ευρώ.
Μετά από επτά χρόνια συνεχών μειώσεων της κρατικής επιχορήγησης, δίνονται σημαντικές οριζόντιες αυξήσεις στα Προνοιακά Ιδρύματα, προκειμένου να ανταποκριθούν στα αυξημένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους και επιπλέον εντάσσονται νέοι φορείς στην Απόφαση τακτικής επιχορήγησης, όπως και το 2016.
Συγκεκριμένα, δίνεται σε όλους τους επιχορηγούμενους φορείς, χωρίς διακρίσεις, αύξηση 30%. Ειδικά, οι φορείς Παιδικής Προστασίας που έλαβαν επιχορηγήσεις το 2016 από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, ενόψει και νέας πρόσκλησης επιχορήγησής τους που επεξεργάζεται η Περιφέρεια για το έτος 2017, λαμβάνουν με την εν λόγω απόφαση αύξηση 20%.
Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Αττικής, με δικούς της πόρους, για πρώτη φορά, επιχορήγησε πιστοποιημένους φορείς κοινωνικής φροντίδας το έτος 2016, με ποσό ύψους 1.877.081,05 ευρώ, θέτοντας κριτήρια και διαδικασίες πλήρους διαφάνειας. Επιπλέον, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που έχει τη νομοθετική πρωτοβουλία, βάσει της διάταξης του άρθρου 68 του ν. 4430/2016, η Περιφέρεια Αττικής επιχορήγησε εκτάκτως τα προνοιακά ιδρύματα που έχουν ισολογισμό ελεγμένο από Ορκωτό Λογιστή, με δικούς της πάλι πόρους, μέχρι του 20% της συνολικής επιχορήγησης, που κατανεμήθηκε από τις πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το έτος 2015.
Την αύξηση της επιχορήγησης είχε ζητήσει από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις 16-3-2017, με έγγραφό της η Περιφερειάρχης Αττικής, ύστερα από ελέγχους στους επιχορηγούμενους φορείς και τη διαπίστωση ότι παρά τη διάθεση όλων των προαναφερθεισών επιχορηγήσεων ακόμη και από πόρους της Περιφέρειας για το έτος 2016, δεν εξαλείφθηκαν τα προβλήματα στη λειτουργία τους. Αντιθέτως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν φορείς κοινωνικής φροντίδας που αναζητούν επειγόντως λύσεις για τη βιωσιμότητά τους.
Με τον τρόπο αυτό η Περιφέρεια Αττικής εξαντλεί τις δυνατότητες που της παρέχει ο νόμος για την πραγματική στήριξη των φορέων κοινωνικής φροντίδας.