Αποχή υπαλλήλων ΑΑΔΕ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

«Κηρύσσεται αποχή όλων των υπαλλήλων, που εργάζονται στην ΑΑΔΕ και καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ» αναφέρεται σε εξώδικη γνωστοποίηση της ΑΔΕΔΥ.
Ειδικότερα:
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Ψύλλα αρ.2 και Φιλελλήνων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΠΡΟΣ
1] την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Καραγιώργη Σεβρίας αρ.10, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
2] το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
*******
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί,
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αντιδρώντας στις εισαγόμενες με την διάταξη του άρ. 38 παρ.5 του 4389/2016 και τα αναφερόμενα στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αρχής «Σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης», αναφορικά με την εφάπαξ αξιολόγηση των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
Μετά το πέρας τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εφάπαξ αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα κηρύσσεται αποχή όλων των υπαλλήλων, που εργάζονται στην ΑΑΔΕ και καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα από κάθε ενέργεια, που συνδέεται με την περιγραφόμενη στο 38 παρ.5 του 4389/2016 και στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αρχής «Σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης» διαδικασία.
Σημειώνεται, ότι η ως άνω αποχή των υπαλλήλων, που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.)και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας εφάπαξ αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα, κηρύσσουμε αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με τη διαδικασία εφάπαξ αξιολογήσεως όλων των εργαζομένων στην ΑΑΔΕ, που καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ, σε όλα τα επίπεδα αυτής, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου, τους οποίους εκπροσωπούμε.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς ον αύτη απευθύνεται, προς γνώση του και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.
Αθήνα, 19/10/2017
Η πληρεξουσία Δικηγόρος