Αποτελέσματα εντόκων 26 εβδομάδων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1.250 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,85%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,729 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,38 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων Ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018, στις 12μ.μ.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

4 Ιουλίου 2018

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

6 Ιουνίου 2018

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 1.250 1.250
2. Ύψος προσφορών 1.729 1.822
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,38 1,46
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 1.625 1.625
5. Απόδοση 0,85% 0,85%
6. Τιμή Δημοπρασίας 99,573 99,573
7. Cut – off ratio 100% 100%