Αποτελέσματα εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Κατά την δημόσια εγγραφή για τα Έντοκα Γραμμάτια 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 11 Μαΐου 2018, υπεβλήθησαν οι παρακάτω προσφορές.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 4.595.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 99,850