Αποτελέσματα διάθεσης εντόκων γραμμάτιων διάρκειας 26 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Κατά την δημόσια εγγραφή για τα Έντοκα Γραμμάτια 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 3 Μαρτίου 2017, υπεβλήθησαν οι παρακάτω προσφορές οι οποίες θα διατεθούν εξ’ ολοκλήρου στην τιμή της δημοπρασίας της 1ης Μαρτίου 2017.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ  9.285.000 ευρώ
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 98,521 ευρώ